Про­ща­вай, АТО?

Но­вий за­кон ще жорс­ткі­ше по­ста­вить Ро­сію пе­ред ви­бо­ром: або пі­ти з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, або, за­ли­ша­ю­чись під сан­кці­я­ми, пов­ні­стю взя­ти на се­бе за­без­пе­че­н­ня ча­сти­ни Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор, Мо­сква

За­раз і в Укра­ї­ні, і в Ро­сії ба­га­то го­во­рять про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, за­кон про яку ось-ось має бу­ти вне­се­ний до Ра­ди. Ро­сій­ські ЗМІ акцен­ту­ють на вве­ден­ні за­мість АТО вій­сько­во­го ста­ну в ба­га­тьох мі­стах Дон­ба­су і пов’язу­ють це з май­бу­тнім ві­зи­том Пе­тра По­ро­шен­ка до США, укра­їн­ські — на піль­гах жи­те­лям Дон­ба­су, зокре­ма, що­до спро­ще­н­ня по­ряд­ку ви­пла­ти пен­сій жи­те­лям оку­по­ва­них те­ри­то­рій. В обох кра­ї­нах звер­та­ють та­кож ува­гу на те, що бу­де збіль­ше­на з 50 до 180 кг на один лег­ко­вий ав­то­мо­біль ма­кси­маль­но допу­сти­ма ва­га ван­та­жів, що пе­ре­во­зя­ться че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня. Це по­вин­но пом’якши­ти на­слід­ки фа­кти­чної бло­ка­ди оку­по­ва­них ра­йо­нів Дон­ба­су Укра­ї­ною для жи­те­лів се­па­ра­тист­ських «ДНР» і «ЛНР». Ро­сій­ський «Ко­мер­сант» уже встиг на­зва­ти за­кон про ре­ін­те­гра­цію ву­ста­ми Ле­о­ні­да Ко­жа­ри, лі­де­ра ство­ре­ної Крем­лем ма­ріо­не­тко­вої пар­тії «Со­ці­а­лі­сти», «імі­та­ці­єю» спроб «мир­ної ін­те­гра­ції Дон­ба­су». Ця пар­тія по­кли­ка­на в пер­спе­кти­ві за­мі­ни­ти не­по­пу­ляр­ний «Опо­блок», але, ско­рі­ше за все, йо­го спі­ткає та­ка ж сум­на до­ля.

По­ки за­кон ще не ухва­ле­ний і на­віть не існує у ви­гля­ді за­кін­че­но­го про­е­кту (йде­ться про кон­це­пцію за­ко­ну), скла­дно йо­го ін­тер­пре­ту­ва­ти. Одне ба­чи­ться без­за­пе­ре­чним: за­мість АТО, ке­ро­ва­но­го Слу­жбою без­пе­ки Укра­ї­ни, бу­де вій­сько­ва опе­ра­ція під ке­рів­ни­цтвом Опе­ра­тив­но­го шта­бу на чо­лі з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком. Але основ­ну роль тут гра­ти­муть Ге­не­раль­ний штаб і Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни. Та­ким чи­ном, Ан­ти­те­ро­ри­сти­чна опе­ра­ція, яка опе­ра­ці­єю на схо­ді Укра­ї­ни за сво­єю су­т­тю ні­ко­ли і не бу­ла, пе­ре­тво­ри­ться на пов­но­цін­ний зброй­ний кон­флікт, не­хай і не у фор­маль­ну вій­ну.

Від­вер­то ка­жу­чи, від­мі­на АТО, на­пев­не, не озна­ча­ти­ме ав­то­ма­ти­чно­го вве­де­н­ня вій­сько­во­го ста­ну в ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, при­ле­глих до лі­нії зі­ткне­н­ня з се­па­ра­ти­ста­ми. Пре­зи­дент про­сто отри­має пра­во зро­би­ти це. Але на пра­кти­ці, ско­рі­ше за все, йо­му до­ве­де­ться вве­сти йо­го, оскіль­ки не­мо­жли­во обі­йти­ся без обме­же­н­ня прав гро­ма­дян на те­ри­то­рії при­фрон­то­вій, якою во­на на­справ­ді є. Вве­де­н­ня вій­сько­во­го ста­ну при­зве­де до то­го, що в цих ра­йо­нах, ку­ди, ві­ро­гі­дно, ввій­дуть Ма­рі­у­поль, Кр­ама­торськ, Слов’янськ, Ав­ді­їв­ка та Мар’їн­ка, не мо­жна бу­де про­во­ди­ти ви­бо­ри. Це ста­ло при­во­дом для Крем­ля та йо­го аген­тів в Укра­ї­ні за­яви­ти, що за­ко­но­про­ект про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су на­прав­ле­ний на те, щоб по­зба­ви­ти про­ро­сій­ські пар­тії в Укра­ї­ні пар­ла­мент­сько­го пред­став­ни­цтва, оскіль­ки якраз Дон­бас одві­ку був їхньою ци­та­де­л­лю. Як при­ва­тна ме­та, по­ді­бний за­дум, мо­жли­во, й існує. Про­те зав­да­н­ня у за­ко­но­про­е­кту, во­че­видь, гло­баль­ні­ші. Він по­кли­ка­ний хоч якось ле­га­лі­зу­ва­ти ни­ні­шнє ста­но­ви­ще «ні ми­ру, ні вій­ни» на Дон­ба­сі.

Перш за все, не­об­хі­дно чі­тко ви­зна­чи­ти, що зайня­та се­па­ра­ти­ста­ми і ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми ча­сти­на Дон­ба­су — це оку­по­ва­на те­ри­то­рія, від­по­від­аль­ність за бла­го­по­луч­чя та без­пе­ку на­се­ле­н­ня якої не­се кра­ї­на, що оку­по­вує, тоб­то де-фа­кто Ро­сія. Як під­твер­див спі­кер Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій, одне з пи­тань, що роз­гля­да­ю­ться в за­ко­но­про­е­кті, — це ви­зна­н­ня оку­по­ва- них те­ри­то­рій фор­маль­но оку­по­ва­ни­ми. При цьо­му Укра­їн­ська дер­жа­ва не від­мов­ля­є­ться, як уже ска­за­но, від ви­пла­ти пен­сій на­се­лен­ню «ЛНР» і «ДНР», але ли­ше на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній укра­їн­ським вій­ськам. Крім то­го, за­кон про ре­ін­те­гра­цію повинен да­ти вій­сько­во­му ко­ман­ду­ван­ню біль­ше сво­бо­ди дій в умо­вах ре­аль­ної во­єн­ної не­без­пе­ки. Не зов­сім по­ки зро­зумі­ло, які бу­дуть пов­но­ва­же­н­ня Опе­ра­тив­но­го шта­бу, чи змо­же він ре­аль­но здій­сню­ва­ти за не­об­хі­дно­сті основ­ні по­ло­же­н­ня вій­сько­во­го ста­ну й ефе­ктив­но ко­ор­ди­ну­ва­ти ді­яль­ність вій­сько­во-ци­віль­них адмі­ні­стра­цій і вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня.

Чи су­пе­ре­чить но­вий за­ко­но­про­ект Мін­ським уго­дам? Від­вер­то ка­жу­чи, ні, оскіль­ки всі по­ло­же­н­ня, во­че­видь, мо­жна бу­де ви­ко­ну­ва­ти і пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію. За де­яки­ми ві­до­мо­стя­ми, там на­віть пе­ред­ба­ча­є­ться мо­жли­вість на­прав­ле­н­ня на Дон­бас спе­ці­аль­ної по­лі­цей­ської мі­сії ООН. Ін­ша річ, що Мін­ські уго­ди в прин­ци­пі не­здій­снен­ні, оскіль­ки ма­ють вза­є­мо­ви­клю­чні пун­кти. Го­лов­ним ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня, як ві­до­мо, за­ли­ша­є­ться по­ло­же­н­ня про те, що спо­ча­тку в не­під­кон­троль­них Ки­є­ву ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей не­об­хі­дно про­ве­сти віль­ні де­мо­кра­ти­чні ви­бо­ри ле­гі­тим­них мі­сце­вих вла­стей, а ли­ше по­тім із цих те­ри­то­рій ма­ють бу­ти ви­ве­де­ні іно­зем­ні озбро­є­ні фор­му­ва­н­ня та озбро­є­н­ня, і кон­троль над кор­до­ном «ЛНР» і «ДНР» з Ро­сі­єю має бу­ти по­вер­не­ний Укра­ї­ні. Всі тве­ре­зо­ми­сля­чі спо­сте­рі­га­чі по­го­джу­ю­ться з дум­кою, що жо­дні віль­ні ви­бо­ри не­мо­жли­ві в умо­вах при­су­тно­сті на Дон­ба­сі ро­сій­ських військ, ро­сій­ських озбро­є­них до­бро­воль­ців-на­йман­ців і ро­сій­ських озбро­єнь. Але що­до цьо­го ухва­ле­н­ня за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су ні­чо­го не змі­нить, у то­му чи­слі і на пе­ре­мо­вах що­до ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод.

Про­те, се­па­ра­ти­сти ще не­у­хва­ле­ний за­кон про при­пи­не­н­ня АТО вже від­ки­ну­ли і са­ме під при­во­дом, що він ні­би­то по­кла­де край Мін­ським до­мов­ле­но­стям. Як за­явив пред­став­ник «ДНР» Де­нис Пу­ши­лін, да­ний за­ко­но­про­ект «не ко­ре­лю­є­ться з ком­пле­ксом за­хо­дів, пе­ред­ба­че­них Мін­ськи­ми уго­да­ми». Ін­ший пред­став­ник «ДНР», Оле­ксандр Ко­стен­ко, пі­шов ще да­лі, ствер­джу­ю­чи, ні­би «за­кон про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су озна­чає від­кри­ту кон­фрон­та­цію, від­ки­да­ю­чи єди­ний шлях — ви­рі­ши­ти кон­флікт ди­пло­ма­ти­чно».

Зро­зумі­ло, що не ли­ше Пу­ши­лін з Ко­стен­ком, але на­віть і За­хар­чен­ко з Те­сляр­ським та­ких пи­тань, як пе­ре­хід від ди­пло­ма­ти­чних пе­ре­мов у Мін­ську до від­кри­тої кон­фрон­та­ції на Дон­ба­сі, не ви­рі­шу­ють. Але ре­а­кція ма­ріо­не­ток без­по­мил­ко­во під­ка­зує, що план що­до ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су ви­кли­кав не­за­до­во­ле­ність Крем­ля. Якщо від­по­від­ний за­ко­но­про­ект бу­де ухва­ле­ний, то він, перш за все, за­фі­ксує ста­тус «ЛНР» і «ДНР» як оку­по­ва­них те­ри­то­рій, від­по­від­аль­ність за які не­се Ро­сія. Зро­зумі­ло, за­кон сам по со­бі не при­зве­де до швид­ко­го по­вер­не­н­ня До­не­цька та Лу­ган­ська під кон­троль Укра­ї­ни, так са­мо, як і не звіль­нить основ­ну ма­су на­се­ле­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій від то­таль­ної дії ро­сій­ської про­па­ган­ди. Про­те він ще жорс­ткі­ше по­ста­вить Ро­сію пе­ред ви­бо­ром: або пі­ти з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, ки­нув­ши се­па­ра­ти­стів на­при­зво­ля­ще, та за­те звіль­нив­шись від біль­шо­сті еко­но­мі­чних сан­кцій, або, за­ли­ша­ю­чись під тя­га­рем сан­кцій, пов­ні­стю взя­ти на се­бе на дов­гі ро­ки за­без­пе­че­н­ня жи­те­лів оку­по­ва­ної ча­сти­ни Дон­ба­су всім не­об­хі­дним. Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну, осо­бли­во на­пе­ре­до­дні ро­сій­ських пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, не хо­ті­ло­ся б ро­би­ти ні то­го, ні ін­шо­го. Про­те тре­тій шлях, на­стіль­ки ми­лий йо­го сер­цю — збе­рег­ти кон­троль над фор­маль­но укра­їн­ським Дон­ба­сом і зро­би­ти йо­го го­лов­ним про­во­ди­рем ро­сій­сько­го впли­ву в Укра­ї­ні, у то­му чи­слі в Ра­ді — во­че­видь не про­хо­дить. І в ра­зі йо­го прийня­т­тя, но­вий за­кон, що до­зво­ляє не про­во­ди­ти ви­бо­ри в при­фрон­то­вих ра­йо­нах Дон­ба­су, зро­бить цей план ще більш при­мар­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.