Смі­т­тя як ін­стру­мент

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Не ви­рі­шу­ю­чи про­бле­му про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків, мер Льво­ва дав при­від ви­ко­ри­ста­ти її про­ти се­бе, чим, вла­сне, і за­йма­є­ться вла­да

Те­ма смі­т­тя у Льво­ві та все, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло ці­єї про­бле­ми, ду­же по­ка­зо­ва. Во­на де­мон­струє, на­скіль­ки ви­крив­ле­ною є си­ту­а­ція не тіль­ки в еко­ло­гії, ай в по­лі­ти­ці.

Пер­ше — смі­т­тя. Ця про­бле­ма на­справ­ді при­та­ман­на всій Укра­ї­ні. На­ша кра­ї­на вхо­дить до чи­сла кра­їн з най­більш ви­со­ки­ми аб­со­лю­тни­ми об­ся­га­ми утво­ре­н­ня та на­ко­пи­че­н­ня від­хо­дів — 700— 720 млн тонн що­рі­чно. Сміт­тє­зва­ли­ща за­йма­ють в Укра­ї­ні біль­ше 160 ти­сяч га, і всі во­ни за­пов­не­ні — за­галь­на ма­са на­ко­пи­че­них від­хо­дів пе­ре­ви­щує 36 млрд тонн. Про­бле­ма не в то­му, що укра­їн­ці ба­га­то смі­тять, за­бру­дню­ю­чи нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, — смі­тять у всьо­му сві­ті, а в то­му, що у нас ду­же не­до­ско­на­ла си­сте­ма по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Не бу­де­мо вда­ва­ти­ся в по­дро­би­ці — це окре­ма те­ма. Суть у то­му, що за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті ні­хто про­фе­сій­но і від­по­від­аль­но не за­ймав­ся ці­єю про­бле­мою, роз­ви­ва­ю­чи в су­спіль­стві куль­ту­ру сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя з подаль­шою пе­ре­роб­кою на від­по­від­них за­во­дах, яких в Укра­ї­ні оди­ни­ці.

■ У Льво­ві ця про­бле­ма осо­бли­во го­стра. На­пру­же­на си­ту­а­ція із ви­ве­зе­н­ням по­бу­то­вих від­хо­дів у мі­сті че­рез за­кри­т­тя Гри­бо­ви­цько­го зва­ли­ща три­ває вже рік. За цей час про­бле­ма так і не ви­рі­ши­ла­ся. Мі­ський го­ло­ва Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий не­о­дно­ра­зо­во звер­тав­ся за до­по­мо­гою до цен­траль­ної вла­ди і до ке­рів­ни­ків ін­ших ре­гіо­нів кра­ї­ни, але остан­ні від­мов­ля­ли бо не ма­ють мо­жли­во­сті при­йма­ти до­да­тко­ву кіль­кість смі­т­тя че­рез те­хні­чний стан по­лі­го­нів. 12 черв­ня мі­ська ра­да Льво­ва по­про­си­ла ке­рів­ни­цтво обла­сті та Укра­ї­ни ого­ло­си­ти мі­сто зо­ною над­зви­чай­ної еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції че­рез на­ко­пи­че­н­ня смі­т­тя. На сьо­го­дні у Льво­ві на­зби­ра­ло­ся по­над 8,5 тис. тонн від­хо­дів. Си­ту­а­ція кри­ти­чна і за­гро­жує не­без­пе­кою для здо­ров’я на­се­ле­н­ня та жит­тє­ді­яль­но­сті Льво­ва.

16 черв­ня ста­ло ві­до­мо, що у Льво­ві хо­чуть збу­ду­ва­ти сміт­тє­пе­ре­ро­бний ком­плекс на те­ри­то­рії ТЕЦ-2. Ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му ці­єю про­бле­мою не за­йма­ли­ся ра­ні­ше — Са­до­вий є ме­ром мі­ста 11 ро­ків (з кві­тня 2006 р.).

Дру­ге — по­лі­ти­ка. На­пев­но, як­би пи­та­н­ня бу­ло тіль­ки в сміт­ті, то во­но б дав­но ви­рі­ши­ло­ся, при­найм­ні у Льво­ві так би не смер­ді­ло. Ко­ли ж смі­т­тя пе­ре­тво- рю­є­ться на ін­стру­мент у по­лі­ти­чно­му про­ти­сто­ян­ні, вся кра­ї­на ди­ви­ться шоу, а ме­шкан­ці львів’яни по­тер­па­ють від са­мої про­бле­ми. Су­діть са­мі.

■ В по­не­ді­лок го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк по­ки­нув за­сі­да­н­ня по­го­джу­валь­ної ра­ди пар­ла­мен­ту та роз­по­чав го­ло­ду­ва­н­ня під бу­дів­лею Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, яке три­ва­ти­ме, до­по­ки цен­траль­на вла­да не при­пи­нить сміт­тє­ву бло­ка­ду Льво­ва. «Пі­сля остан­ньо­го укра­їн­сько­го пов­ста­н­ня 2013—2014 ро­ків, на жаль, вла­ду в кра­ї­ні за­хо­пи­ли бан­ди­ти, олі­гар­хи і бре­ху­ни», — за­явив Бе­ре­зюк (samopomich.ua).

Тим ча­сом, де­пу­та­ти від «Са­мо­по­мо­чі» у мі­ській ра­ді Ми­ко­ла­є­ва — ра­йон­но­го цен­тру Львів­щи­ни — про­го­ло­су­ва­ли про­ти при­йо­му твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів зі Льво­ва. Для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня за­бра­кло одно­го го­ло­су ( varianty. lviv. ua). Го­ло­ва ОДА Львів­щи­ни Олег Си­ню­тка, ко­мен­ту­ю­чи си­ту­а­цію, зга­дав цей факт, на­звав­ши го­ло­ду­ва­н­ня Бе­ре­зю­ка «по­лі­ти­чною ви­ста­вою».

■ У вів­то­рок, вслід за Бе­ре­зю­ком, го­ло­ду­ва­н­ня в знак со­лі­дар­но­сті з пар­ла­мент­ської три­бу­ни вже ого­ло­си­ла за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Окса­на Си­ро­їд. За її сло­ва­ми, на­ро­дні де­пу­та­ти «бре­шуть з то­го мо­мен­ту, ко­ли ска­за­ли, що бу­дуть жи­ти по-но­во­му, а справ­ді про­сто осі­дла­ли ста­рі схе­ми» (unian.ua). «Ви бре­ха­ли то­ді, ко­ли обі­ця­ли ска­су­ва­ти і змі­ни­ти за­кон про ви­бо­ри, який до­зво­лив Яну­ко­ви­чу кон­цен­тру­ва­ти вла­ду... Ви бре­ха­ли 25 ро­ків, ко­ли обі­ця­ли обме­жи­ти де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність. Ви обі­ця­ли роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни Май­да­ну, але ви бо­ї­те­ся ви­йти на са­мих се­бе. Ви обі­ця­ли слі­пий траст, але на­род про­зрів, по­ба­чив­ши ва­ші де­кла­ра­ції», — за­яви­ла во­на.

У від­по­відь ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту вну­трі­шньої та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Львів­ської ОДА... Оль­га Бе­ре­зюк та­кож ого­ло­си­ла без­стро­ко­ве го­ло­ду­ва­н­ня під львів­ською мі­ськра­дою, але вже на знак про­те­сту про­ти без­ді­яль­но­сті мі­сько­го го­ло­ви Ан­дрія Са­до­во- го. «Я ви­ма­гаю від Са­до­во­го пе­ре­ста­ти за­йма­ти­ся по­пу­лі­змом, ро­би­ти гу­чні за­яви, а ро­би­ти ре­аль­ні кро­ки. Пер­ші кро­ки — їха­ти до гро­мад і го­во­ри­ти. То­му що ми не мо­же­мо ві­чно ро­би­ти за ньо­го йо­го ро­бо­ту. Бу­ду си­ді­ти тут до­ти, до­ки він не роз­по­чне ре­аль­них кро­ків», — за­яви­ла во­на.

«Я го­то­вий вне­сти про­по­зи­цію на за­сі­да­н­ня уря­ду що­до ви­ді­ле­н­ня з ре­зерв­но­го фон­ду 50 млн грн для обла­сті на ство­ре­н­ня но­во­го по­лі­го­ну, якщо во­ни (львів­ська мі­ська вла­да. — Ред.) не мо­жуть цьо­го зро­би­ти», — за­явив дня­ми прем’єр- мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман (ukrinform.ua). Він та­кож звер­нув­ся до сіль­ських та мі­ських го­лів, щоб во­ни до­по­мо­гли ме­ру Льво­ва, якщо той звер­не­ться до них з про­бле­мою ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя.

■ «За по­да­н­ням про­ку­ра­ту­ри суд за­бо­ро­нив ви­ко­ри­ста­н­ня Гри­бо­ви­цько­го по­лі­го­ну, який був єди­ним по­лі­го­ном, що об­слу­го­ву­вав Львів та чо­ти­ри нав­ко­ли­шні ра­йо­ни обла­сті. Зро­бив­ши це, дер­жав­ні ор­га­ни вла­ди не за­про­по­ну­ва­ли мі­сту аль­тер­на­тив­ний по­лі­гон. Будь-які на­ші спро­би на­ла­го­ди­ти тим­ча­со­ве ви­ве­зе­н­ня ТПВ на ін­ші по­лі­го­ни на­штов­ху­ю­ться на си­стем­ний та ор­га­ні­зо­ва­ний опір», — це вже від­по­відь Ан­дрія Са­до­во­го (facebook.com).

*** На­справ­ді, пе­ре­пал­ку сто­рін мо­жна ци­ту­ва­ти ще дов­го. Але суть по­ля­гає в то­му, що, не ви­рі­шу­ю­чи цю про­бле­му про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків, мер Льво­ва дав при­від ви­ко­ри­ста­ти її про­ти ньо­го. Чим, вла­сне, сьо­го­дні й за­йма­є­ться цен­траль­на вла­да, що зви­чай­но її та­кож не при­кра­шає. «Вла­да те­хно­ло­гі­чно вби­ває рей­тинг Са­до­во­го, — пи­ше у «Фейс­бу­ці» екс­перт Оле­ксій Аре­сто­вич. —І, в прин­ци­пі, по­фіг, що зем­лю під сміт­тє­пе­ре­роб­ку ви­ді­ляє гу­бер­на­тор. Пи­та­н­ня вже не в то­му, чи ви­нен Са­до­вий у сміт­тє­во­му скан­да­лі. Рей­тинг вби­ва­є­ться аб­со­лю­тно без­по­мі­чною стра­те­гі­єю за­хи­сту. Мо­раль: у по­лі­ти­ці не мо­жна бу­ти слаб­ким». На жаль, в Укра­ї­ні по­лі­ти­ки вже зви­кли — за­йма­ти­ся на­сам­пе­ред сво­ї­ми пи­та­н­ня­ми, а не дер­жа­вою.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.