Від­по­чи­нок зі сло­ном

Про­сті ра­до­сті жи­т­тя — у но­вих ро­бо­тах ілю­стра­тор­ки По­лі­ни До­ро­шен­ко

Den (Ukrainian) - - Культура -

На остро­ві Бор­нео, вкри­то­му гу­сти­ми до­що­ви­ми лі­са­ми, жи­вуть кар­ли­ко­ві сло­ни. Їхній зріст май­же як люд­ський: 2— 2,5 ме­тра. Що­прав­да, ва­жать та­кі тва­ри­ни 2—3 тон­ни і вза­га­лі че­рез апе­ти­ти ( їдять 150 кі­ло­гра­мів зе­ле­ні на день!) і по­тре­бу в по­стій­них про­гу­лян­ках на­вряд чи пре­тен­ду­ють на роль до­ма­шніх улю­блен­ців. Але у фан­та­зії мо­жли­во все, тож ілю­стра­тор­ка По­лі­на До­ро­шен­ко зо­бра­зи­ла пля­жни­цю, яка пря­мує ку­дись з та­ким сло­ни­ком під ру­кою.

« Якось хо­ті­ла зро­би­ти вла­сний проект, при­свя­че­ний лі­ту, де та­кий слон був би го­лов­ним ге­ро­єм. Істо­рія сло­нів­до­ма­шніх тва­рин, які зу­стрі­ча­ю­ться по всьо­му мі­сту, ме­не за­хо­пи­ла», — усмі­ха­є­ться По­лі­на. За­раз сло­нів, пе­си­ків та ін­ших ге­ро­їв ху­до­жни­ці мо­жна по­ба­чи­ти на її ви­став­ці у про­сто­рі Orthodox у Ки­є­ві. Ви­став­ку ор­га­ні­зу­вав клуб ілю­стра­то­рів Pictoric.

«Для ме­не ця екс­по­зи­ція — ско­рі­ше екс­пе­ри­мент. Віль­ний, лі­тній, лег­кий, — зі­зна­є­ться По­лі­на. — Ко­ли про­по­ну­ють зро­би­ти ви­став­ку, за­зви­чай іде­ться про якісь ко­мер­цій­ні про­е­кти, як, на­при­клад, на фе­сти­ва­лі Книж­ко­вий Ар­се­нал. Ко­ли дру­зі з Pictoric за­про­по­ну­ва­ли вла­шту­ва­ти ви­став­ку, зро­зумі­ла, що це від­бу­де­ться влі­тку, то­му кла­сно зро­би­ти щось лег­ке. Для ду­ші, ні до чо­го не прив’яза­не. Так і ста­ло­ся».

Остан­ні кіль­ка ро­ків укра­їн­ська ілюстрація актив­но роз­ви­ва­є­ться, і По­лі­на — одна з тих, зав­дя­ки ко­му це від­бу­ва­є­ться. Ху­до­жни­ця ство­ри­ла ілю­стра­ції до кни­жок « Лі­со­ва пі­сня » та « Бай­ки Фе­дра» ви­дав­ни­цтва «Осно­ви». Ще — до «Пер­шо­го ме­ре­жи­ва Сте­фа­нії» (каз­ки за мо­ти­ва­ми кар­ти­ни От­то Ван Ве­е­на «Порт­рет дів­чи­ни » з ко­ле­кції Му­зею Ха­нен­ків) та до істо­рії про со­ба­ку Ма­є­чку, ви­да­них Nebo Booklab Publishing. «Лі­со­ву пі­сню», про­ілю­стро­ва­ну По­лі­ною, вклю­чи­ли до мі­жна­ро­дно­го ка­та­ло­гу най­кра­щих ди­тя­чих кни­жок White Ravens. А ди­тя­ча книж­ка Soldier (тоб­то «Сол­дат») аме­ри­кан­сько­го ви­дав­ни­цтва Little Wooden Flute, над якою ху­до­жни­ця пра­цю­ва­ла ра­зом з ілю­стра­тор­кою Вла­дою Со­шкі­ною, цьо­го ро­ку отри­ма­ла між­на­ро­дну на­го­ро­ду Spark Award.

« Ко­ли ство­рю­ва­ла ілю­стра­ції до « Лі­со­вої пі­сні » , на­ма­га­лась осві­жи­ти сприйня­т­тя кла­си­чно­го тво­ру Ле­сі Укра­їн­ки. У шко­лі « Лі­со­ва пі­сня » ме­не вра­зи­ла, але під час ро­бо­ти над ілю­стра­ці­я­ми все спри­йма­лось іна­кше. Ти ана­лі­зу­єш все з то­чки зо­ру на­си­че­но­сті, ди­на­мі­ки кар­тин­ки. Ду­ма­єш, як гля­дач бу­де це ба­чи­ти. А в шко­лі про­сто спри­йма­ла твір емо­цій­но, не так кон­цен­тру­ва­лась на ві­зу­аль­но­му», — ді­ли­ться По­лі­на.

Бу­ває, ге­ро­я­ми ілю­стра­тор­ки ста­ють її вла­сні улю­блен­ці. На­при­клад, мопс у пі­стря­во­му вбран­ні, що ко­си­ться на від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки в Orthodox, — сво­го ро­ду но­сталь­гія за пе­си­ком, яко­го ху­до­жни­ця ма­ла в ди­тин­стві. Ви­га­да­ні пер­со­на­жі при ро­бо­ті «обро­ста­ють» чи­слен­ни­ми істо­рі­я­ми. «Та­кий по­літ фан­та­зії від­бу­ва­є­ться! Ко­жна тва­ри­на має якийсь бек­гра­унд, — ка­же По­лі­на. — Ду­ма­ла що­до роз­по­від­ей про де­яких ге­ро­їв, але не хо­чу роз­га­лу­жу­ва­ти­ся і за­йма­ти­ся текс­та­ми. Про­те є «хи­трість»: ху­до­жник мо­же ро­би­ти книж­ки-кар­тин­ки без слів».

Ілю­стра­тор­ка охо­че екс­пе­ри­мен­тує з те­хні­ка­ми: змі­шує ко­лаж, ма­лю­ва­н­ня ру­чкою й олів­цем. « Моя осо­бли­вість — я не ро­блю на­чер­ків та ескі­зів ілю­стра­цій. Іно­ді ка­жуть: спо­ча­тку тре­ба зро­би­ти ескіз, по­тім йо­го збіль­ши­ти, пе­ре­ма­лю­ва­ти... Я одра­зу ма­люю ори­гі­нал, і якщо він ме­ні по­до­ба­є­ться, від­штов­ху­юсь від ньо­го і пра­цюю у та­ко­му ду­сі. Тоб­то ме­ні ва­жли­во одра­зу зро­би­ти щось, що ме­ні спо­до­ба­є­ться, — по­яснює По­лі­на. — При цьо­му я дов­го не мо­жу по­дру­жи­ти­ся зі сво­єю ро­бо­тою. Спо­ча­тку зав­жди вва­жаю, що ви­йшло по­га­но. Але якщо за де­який час ро­зу­мію — так, я ро­би­ла те, що ме­ні по­до­ба­є­ться, — це го­лов­ний по­ка­зник пра­виль­но­го ви­бо­ру».

Це за­до­во­ле­н­ня від твор­чо­сті пе­ре­да­є­ться, ко­ли роз­гля­да­єш ди­ва­ку­ва­тих пер­со­на­жів ілю­стра­тор­ки. Тож ло­віть лі­тній на­стрій на ви­став­ці По­лі­ни До­ро­шен­ко у про­сто­рі Orthodox, яка три­ває до 5 ли­пня.

Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.