20 черв­ня у На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка від­кри­ва­є­ться мі­фі­чно-фан­та­зій­ний арт-проект

Den (Ukrainian) - - Культура -

Спіль­ний ми­сте­цький проект пред­ста­вить твор­чий до­ро­бок ху­до­жни­ка Миколи Со­ло­гу­бо­ва, фо­то­гра­фа Оле­га Со­шка та по­е­та і му­зи­кан­та Ан­дрія Гу­щи­на (Ку­зьми­чев). Це близь­ко 30-ти тво­рів, які об’єд­на­ні спіль­ним мі­фо­ло­гі­чним і сим­во­лі­чним змі­стом. Осо­бли­вий акцент зро­бле­но на до­слі­джен­ні жі­но­чої су­тно­сті в тра­ди­цій­но чо­ло­ві­чих ар­хе­ти­пах.

У цен­трі екс­по­зи­ції — кар­ти­на Миколи Со­ло­гу­бо­ва «Чер­во­ний (а) Буд­да» Їй ко­ре­лює фо­то­ро­бо­та Гу­щи­на — Со­шка з та­кою са­мою на­звою. Твор­ці ви­став­ки ви­сту­па­ють ні­би про­від­ни­ка­ми до мі­фі­чно-фан­та­зій­но­го сві­ту, де зна­йде­ться мі­сце і для хи­мер­них при­ви­дів, і для де­мо­нів та ян­го­лів, і для сим­во­лів до­бі­блій­ної куль­ту­ри. Цей проект-ко­ла­бо­ра­ція на­ро­див­ся як до­слі­дже­н­ня йо­го твор­ця­ми сві­то­вої мі­фо­ло­гії. Ми­ко­ла Со­ло­гу­бов на­зи­ває се­бе по­слі­дов­ни­ком ар’єр­гар­ду. У сво­їх кар­ти­нах він до­слі­джує ста­ро­дав­ні на­ро­ди і до­бі­блій­ні сю­же­ти. Цен­траль­не мі­сце в йо­го ро­бо­тах по­сі­дає образ жі­но­чно­сті в рі­зних про­я­вах. Та­ку ж ва­жли­ву роль жін­ці від­вів у сво­їх сві­тли­нах ав­тор про­е­кту Ан­дрій Гу­щин ра­зом із фо­то­гра­фом Оле­гом Со­шком. Цикл їхніх фо­то­ро­біт «По­каз» — це по­шук від­по­віді на за­пи­та­н­ня: «Якою є жін­ка на ме­жі су­ча­сно­го сві­ту і ста­ро­дав­ніх тра­ди­цій ми­ну­лих куль­тур?». Цикл «Лю­ди­на та її фан­та­зми» від­тво­рює ман­дрів­ку до най­по­та­єм­ні­ших ку­то­чків під­сві­до­мо­сті, яка ди­вує, за­ча­ро­вує і спо­ну­кає до са­мо­ана­лі­зу...

Ви­став­ка екс­по­ну­ва­ти­ме­ться до 2 ли­пня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИ­СТАВ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.