Стру­мо­чки онов­лю­ва­ної енер­гії ста­нуть рі­ка­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Від сьо­го­дні при­ва­тні до­мо­го­спо­дар­ства ді­ста­ли ре­аль­ну мо­жли­вість ви­ро­бля­ти і спря­мо­ву­ва­ти до об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни еле­ктро­енер­гію, отри­ма­ну від сво­їх ві­тро­вих агре­га­тів та со­ня­чних па­не­лей. Учо­ра офі­цій­ний ор­ган — га­зе­та «Уря­до­вий кур’єр» на­ре­шті опри­лю­дни­ла по­ста­но­ви На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), від 22 бе­ре­зня «Про лі­цен­зій­ні умо­ви здій­сне­н­ня го­сп­ді­яль­но­сті з ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії» та від 30 бе­ре­зня «Про вста­нов­ле­н­ня зе­ле­них та­ри­фів на е/е для при­ва­тних до­мо­го­спо­дарств». По­ста­но­ва про лі­цен­зій­ні умо­ви на­бе­ре чин­но­сті че­рез два мі­ся­ці, а про «зе­ле­ні» та­ри­фи для до­мо­го­спо­дарств — з 21 черв­ня.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.