В «Аграр­но­му фон­ді» ви­яв­ле­но ви­ті­ка­н­ня ко­штів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на ау­ди­тор­ська слу­жба Укра­ї­ни під час ре­ві­зії фі­нан­со­во­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ПАТ «Аграр­ний фонд» за пе­рі­од з 1 ли­сто­па­да 2015 ро­ку по 31 гру­дня 2016 ро­ку ви­яви­ла по­ру­ше­н­ня на за­галь­ну су­му близь­ко 11,5 міль­йо­на гри­вень. Зокре­ма, ТОВ «Пер­ша ло­гі­сти­чна ком­па­нія » , з якою «Аграр­ний фонд» уклав до­го­вір на пе­ре­ве­зе­н­ня то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей, по­ру­шу­ю­чи умо­ви до­го­во­ру, за­ви­щи­ло вар­тість сво­їх по­слуг, а «Аграр­ний фонд» ці по­слу­ги спла­тив, за­знав­ши втрат, що пе­ре­ви­щу­ють 380 ти­сяч гри­вень. Бу­ло опла­че­но та­кож і за­ви­ще­ну вар­тість по­слуг держ­під­при­єм­ства «Спе­ца­гро» (105 ти­сяч гри­вень). А по­пе­ре­днє ке­рів­ни­цтво «Аграр­но­го фон­ду» роз­мі­сти­ло в збан­кру­ті­лих «Брок­бі­знес­бан­ку» та «Ра­ди­кал­бан­ку» по­над 2,3 мі­льяр­да гри­вень, які не по­вер­ну­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.