Облі­га­ції як стра­ху­ва­н­ня від кур­со­вих ко­ли­вань

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У кон­со­лі­до­ва­ній фі­нан­со­вій зві­тно­сті «Укр­за­лі­зни­ці», під­го­тов­ле­ній ком­па­ні­єю Ernst&Young, на­го­ло­шу­є­ться, що ПАТ пла­нує ви­пу­сти­ти цьо­го ро­ку кор­по­ра­тив­ні облі­га­ції на два мі­льяр­ди гри­вень. При цьо­му во­но спи­ра­є­ться на дум­ку фі­нан­со­вих ана­лі­ти­ків, які про­гно­зу­ють, що ви­пуск облі­га­цій ком­па­нії має всі шан­си ста­ти фла­гман­ським на фон­до­во­му рин­ку кор­по­ра­тив­но­го бор­гу. Як на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні «Укр­за­лі­зни­ці», із по­си­ла­н­ням на сло­ва го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ Вой­це­ха Бал­чу­на, «ви­пуск облі­га­цій ста­не ва­жли­вим кро­ком для фі­нан­со­во­го оздо­ров­ле­н­ня за­лі­зни­чної га­лу­зі, оскіль­ки спри­я­ти­ме... мі­ні­мі­за­ції фі­нан­со­вих ри­зи­ків за ра­ху­нок уни­кне­н­ня до­да­тко­вих втрат у ра­зі кур­со­вих ко­ли­вань».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.