Аби зро­став укра­їн­ський тран­зит

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Офіс, від­кри­тий ПАТ «Укр­транс­на­фта» у Бра­ти­сла­ві, пред­став­ля­ти­ме ін­те­ре­си ком­па­нії на те­ри­то­рії Сло­вач­чи­ни, Че­хії, Ав­стрії, Угор­щи­ни і, за по­тре­би, в ін­ших кра­ї­нах Єв­ро­пи. Від­по­від­не рі­ше­н­ня ухва­ли­ли акціо­не­ри «Укр­транс­на­фти» на збо­рах 16 черв­ня. Йо­го важ­ко на­зва­ти нев­ча­сним. Тран­зит на­фти по те­ри­то­рії Укра­ї­ни тру­бо­про­від­ним транс­пор­том до кра­їн Єв­ро­пи 2016 ро­ку ско­ро­тив­ся на 8,8% (на більш ніж 1,3 міль­йо­на тонн) по­рів­ня­но з 2015 ро­ком. Що­прав­да, у сі­чні—трав­ні 2017 ро­ку тран­зит на­фти тру­бо­про­во­да­ми по те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2016 ро­ку, зріс на 5,6% (на 296 ти­сяч тонн). Ство­ре­н­ня офі­су дасть змо­гу цю по­зи­тив­ну тен­ден­цію про­дов­жи­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.