Жи­тній ри­нок – не «ширв­жи­ток»

Чо­му на­мі­ри ки­їв­ської вла­ди ре­кон­стру­ю­ва­ти куль­то­ву спо­ру­ду зди­ву­ва­ли її ке­рів­ни­цтво

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

І сто­ри­чний ри­нок сто­ли­ці опи­нив­ся у цен­трі су­пе­ре­чок ар­хі­те­кто­рів, ки­є­во­знав­ців та жи­те­лів мі­ста. Ди­ре­кція рин­ку не­що­дав­но роз­по­ча­ла ре­монт спо­ру­ди, оскіль­ки востан­нє цю бу­дів­лю онов­лю­ва­ли 1980 ро­ку. А в Ки­їв­ській мі­ській держ­адмі­ні­стра­ції за­яв­ля­ють, що на ри­нок че­кає ре­кон­стру­кція, тоб­то гран­діо­зні пе­ре­тво­ре­н­ня. Існує кіль­ка її проектів, один із яких пе­ред­ба­чає зни­ще­н­ня де­ко­ра­тив­них еле­мен­тів на фа­са­ді спо­ру­ди, зокре­ма пан­но «Із ва­ря­гів у гре­ки».

ВА­РІ­АН­ТИ РЕМОНТУ

В уча­сни­ків дис­ку­сії нав­ко­ло Жи­тньо­го рин­ку рі­зні вер­сії роз­ви­тку по­дій. Так, в. о. ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Жи­тній ри­нок» Аман МОЛА

МОВ по­яснив ви­дан­ню «The Village Укра­ї­на», що за­пла­ну­ва­ли са­ме ре­мон­тні ро­бо­ти. «Три ти­ся­чі ква­дра­тних ме­трів на дру­го­му і тре­тьо­му по­вер­хах при­мі­ще­н­ня пе­ре­бу­ва­ли в жа­хли­во­му ста­ні. На один ма­га­зин бу­ло де­сять по­ро­жніх. До то­го ж, у нас про­ті­кає дах. Я не міг у та­ко­му ста­ні зда­ва­ти пло­щу в орен­ду. Тож ни­ні, ко­ли у під­при­єм­ства з’яви­ли­ся віль­ні ко­шти, ми ви­рі­ши­ли про­ве­сти ре­монт. Ми де­мон­ту­ва­ли кі­о­ски, ви­ве­зли 83 ма­ши­ни смі­т­тя. У нас з’яви­ли­ся віль­ні май­дан­чи­ки, за­раз ми про­во­ди­мо час­тко­вий ре­монт. Аби ри­нок ви­гля­дав су­ча­сно, хо­че­мо за­мі­ни­ти две­рі, змі­ни­ти осві­тле­н­ня, по­ми­ти ві­кна. На цей ре­монт нам ні­хто гро­шей не да­вав. Бю­дже­тних ко­штів тут — ані ко­пій­ки», — роз­по­вів жур­на­лі­сту ви­да­н­ня Аман Мо­ла­мов.

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви КМДА Ген­на­дій ПЛІС теж ка­же жур­на­лі­стам про від­нов­ле­н­ня тор­го­вих площ, які дав­но не ба­чи­ли ремонту. Па­ра­лель­но мі­сто го­тує прое­кт­но-ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію для но - во­го про­е­кту рин­ку. На це вже за­кла­де­но із мі­сько­го бю­дже­ту один міль­йон гри­вень.

« Із Жит нім рин ком все бу де га разд. Ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти над про­е­ктом «Пі­шо­хі­дний По­діл» на Кон­тра­кто­вій пло­щі та ву­ли­ці Са­гай­да­чно­го. Бу­дів­ля Жи­тньо­го рин ку по трап ляє в цей аре ал. То му я вже по­ста­вив зав­да­н­ня ди­ре­кто­ро­ві рин­ку го ту ва ти кон курс на ре кон ст рук цію. Пі­сля цьо­го бу­де­мо за­кла­да­ти на це гро­ші в бю­дже­ті. Мо­ло­дий та енер­гій­ний ди­ре­ктор уже по­чав ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти на трьох ти ся чах квад рат них мет рів рин ку, де зро­блять ре­монт до кін­ця лі­та», — за­зна - чає Ген­на­дій Пліс.

ПАМ’ЯТКА БЕЗ СТА­ТУ­СУ

Но­ви­на про кон­курс на кра­щий проект ре­кон­стру­кції Жи­тньо­го рин­ку ста­ла від­кри­т­тям для адмі­ні­стра­ції під­при­єм­ства. Ін­фор­ма­ція про кон­курс, як і про те, що ме­рія вже має кіль­ка проектів ре­кон­стру­кції рин­ку, «ви­пір­ну­ла» ли­ше пі­сля бур­хли­вої ре­а­кції мі­стян на за­яви чи­нов­ни­ків про мо­жли­вий де­мон­таж фа­са­дно­го де­ко­ру. Ми­ну­ло­го ти­жня акти­ві­сти на­віть про­ве­ли акцію з ви­мо­гою не чі­па­ти фа­са­дів спо­ру­ди, а на­то­мість на­да­ти рин­ку ста­тус пам’ятки ар­хі­те­кту­ри. Кіль­ка ро­ків то­му від­по­від­ну до­ку­мен­та­цію го­ту­вав Ки­їв­ський на­у­ко­во-ме­то­ди­чний центр з пи­тань охо­ро­ни, ре­став­ра­ції та ви­ко­ри­ста­н­ня пам’яток істо­рії, куль­ту­ри і за­по­від­них те­ри­то­рій. Однак все зу­пи­ни­ло­ся на рів­ні управ­лі­н­ня охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни КМДА.

Вла­сне рин­ко­ва бу­дів­ля має від­но­сно не­ве­ли­кий вік — 40 ро­ків. Уні­каль­ним є мі­сце, де во­на роз­та­шо­ва­на. Як за­зна­че­но на сай­ті КП «Жи­тній ри­нок», по­чи­на­ю­чи з XV сто­лі­т­тя, ця пло­ща бу­ла ва­жли­вим тор­го­вель­ним цен­тром мі­ста. За ча­сів Ки­ївсь- кої Ру­сі тут від­бу­ва­ли­ся ві­че, а в пе­рі­од ма­гі­страт­сько­го прав­лі­н­ня вла­што­ву­ва­ли­ся на­ро­дні гу­ля­н­ня з кар­на­валь­ним схо­дже­н­ням на го­ру Ще­ка­ви­цю. Дві­чі на рік тут ви­ру­ва­ли яр­мар­ки, ку­ди з’їжджа­ли­ся не тіль­ки ки­їв­ські тор­гов­ці, а й про­дав­ці з дов­ко­ли­шніх та від­да­ле­них ра­йо­нів Ки­є­ва. Тож тут справ­ді є що охо­ро­ня­ти.

«ЗБЕРЕЖІМО СПРАВ­ЖНЄ»

Мо­жли­вий де­мон­таж фа­са­дно­го де­ко­ру мі­ська вла­да по­яснює тим, що в Укра­ї­ні діє за­кон про де­ко­му­ні­за­цію. В екс­пер­тів ін­ша по­зи­ція — ква­пи­ти­ся з де­мон­та­жем чи зне сен ням у де яких ви пад ках не вар то. Арт-фонд «Ізо­ля­ція» дня­ми іні­ці­ю­вав зу­стріч чи­нов­ни­ків, ар­хі­те­кто­рів та ки­є­во­знав ців, щоб дій ти зго ди сто сов но збе ре - же­н­ня ар­хі­те­ктур­но­го облич­чя мі­ста, зокре­ма на при­кла­ді Жи­тньо­го рин­ку.

«Тренд де­ко­му­ні­за­ції по­ру­шив ба­га­то пам’яток ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду, але все це по­тре­бує ана­лі­зу та осми­сле­н­ня, — за­ува­жи­ла на цій зу­стрі­чі Єв­ге­нія МОЛЯР, екс­перт фон­ду «Ізо­ля­ція» . — З ра­дян­ською сим во лі кою час то від бу ва єть ся так, що че­рез по­спіх та не­о­ба­чність во­на ни­щи­ться, як бу ло з мо за ї кою « Ві тер » Ал ли Горсь кої ( її спо чат ку за хо ва ли за ви віс - кою ре­сто­ра­ну, а пі­сля обу­ре­н­ня ми­сте­цтво­знав­ців зно­ву « від­кри­ли » , « День » пи­сав про це в ма­те­рі­а­лі « Ми в ми­сте­цькій пу­сте­лі», № 86 від 24 трав­ня 2017 ро­ку. —

Авт.). Як на ме­не, вар­то бу­ло б про­сто ре­став­ру­ва­ти спо­ру­ду, на­ве­сти лад на дру­го­му по­вер­сі, звід­ки ви­се­ли­ли МАФи, і за­пу­сти­ти ту­ди тор­гов­ців, яких не­що­дав­но ви­се­ли­ли з Кон­тра­кто­вої пло­щі». На дум­ку ки­є­во­зна­ви­ці Вла­ди­сла­ви

ОСЬМАК, Жи­тній ри­нок не під­па­дає під за­кон про де­ко­му­ні­за­цію. «Ві­зьміть пи­та­н­ня під кон­троль, — звер­та­є­ться Вла­ди­сла­ва у «Фейс­бу­ці» до мі­ської вла­ди. — Аби в хо­ді ре­кон­стру­кції бу­дів­лі не зни­кли ме­та­ле­ві ба­ре­льє­фи з фа­са­ду чи ін­ші ав­тен­ти­чні еле­мен­ти спо­ру­ди, да­вай­те зро­би­мо так, щоб уні­каль­на (у зна­чен­ні одна-єди­на та­ка в Ки­є­ві) бу­дів­ля не зни­кла, щоб її не по­гли­ну­ли одно­ма­ні­тні офі­сні цен­три в облу­дно­му сти­лі «а-ля істо­ри­чна за­бу­до­ва». Збережімо справ­жнє. До­сить з нас імі­та­ції».

ДЕКОР ЗДАЛИ НА МЕТАЛ

При­го­лом­шли­ву но­ви­ну роз­по­ві­ла «Дню» член ICOMOS (Між­на­ро­дної ра­ди з охо­ро­ни пам’яток та істо­ри­чних місць) і ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди ГО «Гро­ма­да Ан­дрі

їв­сько­го узво­зу» Оль­га РУТКОВСЬКА. Не­що­дав­но акти­віс­тка ра­зом із ко­ле­га­ми ма­ла зу­стріч з Ама­ном Мо­ла­мо­вим і по­ба­чи­ла бу­дів­лю із­се­ре­ди­ни. За її сло­ва­ми, ча­сти­на де­ко­ра­тив­них еле­мен­тів на ві­кнах уже зни­кла, їх здали на ме­та­ло­брухт по­пе­ре­дні ке­рів­ни­ки Жи­тньо­го рин­ку. Аман Мо­ла­мов ви­дав­ся акти­ві­стам го­спо­дар­ни­ком, за­ці­кав­ле­ним в існу­ван­ні рин­ку. Чи збе­ре­же­ться цей під­хід да­лі — не­зро­зумі­ло, адже за кіль­ка мі­ся­ців мі­ська вла­да про­ве­де кон­курс на но­во­го ке­рів­ни­ка рин­ку на По­до­лі.

Хай би хто при­йшов на цю по­са­ду, на дум­ку Оль­ги Ру­тков­ської, за­раз ва­жли­во го во ри ти про екс плу а та цію бу дів лі за га - лом, а не ли­ше про ймо­вір­ний де­мон­таж фа сад но го де ко ру. « Цей об’ єкт справ ді єди­ний та уні­каль­ний, але йо­го не­має в ре­є­стрі пам’яток, — про­дов­жує Оль­га. — Не менш ва­жли­ве пи­та­н­ня — це без­пе­чність йо го екс плу а та ції. Що до роз мов про де - мон­таж де­ко­ру, то в ар­хі­вах є до­ку­мен­та­ція про ек ту рин ку. Ці де ко ра тив ні еле - мен­ти бу­ли від по­ча­тку і му­си­ли б бу­ти за­раз, оскіль­ки за­хи­ща­ли ві­три­ни від ві­тру та роз­би­т­тя скла».

Як ба чи мо, ни ні за хис ту по тре бу ють не ли­ше ві­три­ни, а й весь ком­плекс. Хто­зна, які «ві­три» по­ві­ють на По­до­лі...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.