Оль­га РУТКОВСЬКА:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

За­раз ва­жли­во го­во­ри­ти про екс­плу­а­та­цію бу­дів­лі за­га­лом, а не ли­ше про ймо­вір­ний де­мон­таж фа­са­дно­го де­ко­ру. Цей об’єкт справ­ді єди­ний та уні­каль­ний, але йо­го не­має в ре­є­стрі пам’яток. Не менш ва­жли­ве пи­та­н­ня — це без­пе­чність йо­го екс­плу­а­та­ції. Що­до роз­мов про де­мон­таж де­ко­ру, то в ар­хі­вах є до­ку­мен­та­ція про­е­кту рин­ку. Ці де­ко­ра­тив­ні еле­мен­ти бу­ли від по­ча­тку і му­си­ли б бу­ти за­раз, оскіль­ки за­хи­ща­ли ві­три­ни від ві­тру та роз­би­т­тя скла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.