Те­ра­пія «До­сту­пни­ми лі­ка­ми»

Як но­ву про­гра­му уря­ду спри­йма­ють па­ці­єн­ти, вла­сни­ки аптек і фар­ма­цев­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За остан­ні мі­ся­ці на про­гра­му «До­сту­пні лі­ки» Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я ви­тра­ти­ло 67 міль­йо­нів гри­вень. Ці ко­шти на­ді­йшли до ше­сти ти­сяч аптек, які бе­руть участь у цій уря­до­вій про­гра­мі (тре­ти­на від усіх існу­ю­чих). Це 13,5% від за­галь­но­го ко­што­ри­су, пе­ред­ба­че­но­го на про­гра­му за­га­лом. За цей час лі­ка­рі ви­пи­са­ли два міль­йо­ни ре­це­птів для 1,4 міль­йо­на укра­їн­ців, се­ре­дня вар­тість че­ка — 32 грив­ні.

Лі­ки, на­га­да­є­мо, ви­да­ють за ре­це­птом лі­ка­ря по трьох но­зо­ло­гі­ях — сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ва­н­ня, брон­хі­аль­на астма та ді­а­бет. Ди­на­мі­ка по­зи­тив­на, ко­штів ви­ста­чає, що­прав­да, фарм­ви­ро­бни­ки не справ­ля­ю­ться зі всі­ма на­прям­ка­ми — мі­ні­мум на три пре­па­ра­ти сьо­го­дні є де­фі­цит (всьо­го про­гра­ма охо­плює 157 ви­дів лі­ків). Во­дно­час ці­ни на лі­ки — на рів­ні Поль­щі, Угор­щи­ни, Сло­вач­чи­ни і Ли­тви.

УСПІШНІ РЕГІОНИ МО­ЖУТЬ ОТРИМАТИ БІЛЬ­ШЕ КО­ШТІВ

«У по­ді­бних мас­шта­бних про­гра­мах зав­жди є лі­де­ри та ау­тсай­де­ри, які ру­ха­ю­ться не в но­гу, — го­во­рить Ро­ман ІЛИК, за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. — Він­ни­ця, Львів­ська, Дні­про­пе­тров­ська та Хар­ків­ська обла­сті — лі­де­ри про­гра­ми «До­сту­пні лі­ки». Не­по­га­но вклю­чи­ли­ся Во­линь, Жи­то­мир, Чер­ка­си, в остан­ній час — Ки­їв. Ау­тсай­де­ра­ми є Чер­ні­гів­ська, Ми­ко­ла­їв­ська та Лу­ган­ська обла­сті. У да­но­му кон­текс­ті ми го­во­ри­мо про при­ріст апте­чних за­кла­дів у ча­сти­ні до­лу­че­н­ня до про­гра­ми МОЗ. Ми по­стій­но мо­ні­то­ри­мо, скіль­ки аптек до­лу­ча­ю­ться — це основ­ний по­ка­зник. У ча­сти­ні ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів лі­де­ра­ми є Він­ни­ця, Тер­но­піль, Львів­щи­на, най­гір­ше з цим — у До­не­цькій, За­кар­пат­ській та Сум­ській обла­стях. На­га­даю, ко­ли окре­мі мі­ста не­ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть ко­шти, МОЗмо­же пе­ре­роз­по­ді­ли­ти їх ту­ди, де справ­ля­ю­ться кра­ще. На­ра­зі на про­гра­му «До­сту­пні лі­ки» ви­ко­ри­ста­но 67,4 міль­йо­на гри­вень — це 13,5% від 500 міль­йо­нів гри­вень, за­пла­но­ва­них на про­гра­му вза­га­лі. Са­ме у цьо­му на­прям­ку ру­ха­ти­ме­ться ре­фор­ма — щоб ста­біль­но під­три­му­ва­ти па­ці­єн­тів, які стра­жда­ють від хро­ні­чних не­дуг».

«ОТРИМУЮ УКРА­ЇН­СЬКІ НАЙДЕШЕВШІ ЛІ­КИ. ВО­НИ ДОПОМАГАЮТЬ»

Кіль­кість гро­ма­дян, які по­ча­ли звер­та­ти­ся до лі­ка­рів пер­вин­ної лан­ки, зро­сла утри­чі. Спо­жи­ва­н­ня лі­кар­ських за­со­бів, не­об­хі­дних і ре­ко­мен­до­ва­них Все­сві­тньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я, зро­сло у 2,5 ра­зу. Про­гра­ма орі­єн­то­ва­на на хро­ні­чно хво­рих па­ці­єн­тів — та­ких, як 74-рі­чна Мар­та Дем­чук із Тер­но­піль­щи­ни. Во­на роз­по­ві­ла, що вже до­сить дав­но при­ймає лі­ки, щоб ста­бі­лі­зу­ва­ти тиск. Два ти­жні то­му ско­ри­ста­ла­ся про­гра­мою «До­сту­пні лі­ки».

«Гі­пер­то­ні­кам, як я, лі­кар по­ре­ко­мен­ду­вав наш укра­їн­ський «Ам­ло­ди­пін». Лі­ки від­пу­ска­ють тіль­ки по одній упа­ков­ці, я ма­ти­му їх на 30 днів. По­тім — зно­ву до лі­ка­ря за ре­це­птом. У на­шо­му Кре­мен­ці за ре­це­птом від­пу­ска­ють тіль­ки три апте­ки, всі дер­жав­ні. Отримую на­ші укра­їн­ські найдешевші лі­ки. Ме­ні во­ни допомагають. Ра­ні­ше я ку­пу­ва­ла ру­мун­ські лі­ки, а се­стра по­ре­ко­мен­ду­ва­ла цей пре­па­рат — він ко­штує 20 гри­вень. Хо­ча в ме­не є зна­йо­ма, яка ка­же, що ці лі­ки їй не під­хо­дять: во­на п’є тіль­ки за­кор­дон­ні, — роз­по­від­ає Мар­та ДЕМ­ЧУК. — Чер­га за ре­це­пта­ми ве- ли­ка, бо лю­ди, якщо ба­чать мо­жли­вість щось при­дба­ти без­ко­штов­но, охо­че на це йдуть. Ду­маю, все, що ро­би­ться — на кра­ще».

За сло­ва­ми Мар­ти Дем­чук та з по­ба­жань, по­чу­тих у по­лі­клі­ні­ці, уря­ду слід по­пра­цю­ва­ти над роз­ши­ре­н­ням кіль­ко­сті пре­па­ра­тів, бо не всі, за­ре­є­стро­ва­ні в про­гра­мі, під­хо­дять всім лю­дям. МОЗствер­джує, що пра­цює над цим.

Ро­ман Ілик ви­знає, що існує ряд про­блем, пов’яза­них із ре­а­лі­за­ці­єю про­е­кту. На­сам­пе­ред те, що в Укра­ї­ні по­ки від­су­тній та­кий про­дукт, як e-health. Щоб «До­сту­пні лі­ки» пра­цю­ва­ли до­бре, по­трі­бно ма­ти ре­єстр па­ці­єн­тів, лі­ка­рів і ме­ди­чних за­кла­дів.

«УМО­ВИ УРЯ­ДУ ДЛЯ ПРИ­ВА­ТНИХ АПТЕК НЕПРИВАБЛИВІ»

Є про­по­зи­ції і в ке­рів­ни­ків аптек, які бе­руть участь у про­гра­мі. «Чер­ги в апте­ках за без­ко­штов­ни­ми лі­ка­ми по­га­но впли­ва­ють на то­ва­ро­обіг: за рі­зни­ми оцін­ка­ми, він зни­зив­ся на 15-18%. Тут йде­ться про апте­ки, де діє про­гра­ма ре­ім­бур­са­ції, — ко­мен­тує Ру­слан СВІТЛИЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Фар­ма­ція» , яке бе­ре участь у про­гра­мі «До­сту­пні лі­ки». — Об­слу­го­ву­ва­н­ня одно­го па­ці­єн­та — це час і гро­ші. У се­ре­дньо­му — де­сять хви­лин. Якщо лю­дей ба­га­то, па­ці­єн­ти «з гро­ши­ма» йдуть до ін­ших аптек, і ця апте­ка втра­чає клі­єн­та. Тут ви­хо­дом мо­же бу­ти еле­ктрон­ний ре­цепт. За­про­по­но­ва­ні уря­дом умо­ви для при­ва­тних аптек є ко­мер­цій­но не­при­ва­бли­ви­ми: з одно­го ре­це­пту апте­ка отри­мує три грив­ні, а по­трі­бно збіль­ши­ти ці над­хо­дже­н­ня до 12 гри­вень. Це не при­не­се при­бу­тку, але й не бу­де зби­тко­вим. Мо­жна під­ви­щи­ти ко­мер­цій­ну при­ва­бли­вість, на­при­клад, за ра­ху­нок ди­фе­рен­ці­йо­ва­ної си­сте­ми на­ці­нок: щоб апте­ки, за­ле­жно від вар­то­сті пре­па­ра­ту, мо­гли на­ці­ню­ва­ти від 15% на до­рож­чі до 30% на де­шев­ші лі­ки. То­му не див­но, що по всій Укра­ї­ні в цій про­гра­мі бе­руть участь ли­ше ко­му­наль­ні апте­ки. Пе­ре­лік пре­па­ра­тів не до­ско­на­лий, бо від­су­тні ком­бі­но­ва- ні фор­ми. Крім то­го, є пре­па­ра­ти, які лю­ди не вжи­ва­ють, і не­має тих, що бу­ли у по­пе­ре­дній про­гра­мі з гі­пер­то­нії. Зта­ки­ми за­ува­же­н­ня­ми та про­по­зи­ці­я­ми під­при­єм­ство «Фар­ма­ція» звер­ну­ло­ся до уря­ду».

«ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ВИРОБНИКІВ ВЕЛИКА»

У МОЗспо­ді­ва­ю­ться , що ре­є­стри з’яв­ля­ться до кін­ця цьо­го ро­ку, на­слід­ком чо­го ста­не еле­ктрон­ний ре­цепт. То­ді па­ці­єн­там не до­ве­де­ться від­ві­ду­ва­ти по­лі­клі­ні­ку що­раз, ко­ли зна­до­би­ться но­вий ре­цепт. Та­кож e-health до­зво­лить на­да­ва­ти по­слу­ги ре­ім­бур­са­ції не­за­ле­жно від мі­сця про­жи­ва­н­ня. Ще, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я, на де­які ви­ди лі­ків є де­фі­цит — най­мен­ше по трьох най­ме­ну­ва­н­нях. Ро­ман Ілик ка­же, що ви­ро­бни­ки не справ­ля­ю­ться і за­раз МОЗпра­цює над ство­ре­н­ням та­ко­го ме­ха­ні­зму здо­ро­вої кон­ку­рен­ції, який би за­без­пе­чив мо­жли­вість при­су­тно­сті на рин­ку всіх ви­дів лі­кар­ських за­со­бів.

«З1 ли­пня у нас за­про­ва­джу­ють но­ві ре­фе­рен­тні ці­ни, які бу­дуть вста­нов­ле­ні дер­жа­вою як гра­ни­чні. МОЗ­при­йма­ти­ме за­яв­ки від фарм­ви­ро­бни­ків — но­вих і тих, хто вже є в про­гра­мі. Це озна­чає, що з сер­пня ми очі­ку­є­мо но­вих виробників-уча­сни­ків про­е­кту. Зацікавленість велика, адже сьо­го­дні у про­е­кті бе­ре участь 37 фарм­ком­па­ній: 20 єв­ро­пей­ських, 15 ві­тчи­зня­них і п’ять сві­то­вих. Близь­ко 250 міль­йо­нів уряд го­то­вий до­фі­нан­су­ва­ти і до кін­ця ро­ку роз­ши­ри­ти про­гра­му окре­ми­ми но­зо­ло­гі­я­ми, тоб­то за­хво­рю­ва­н­ня­ми. Які це за­хво­рю­ва­н­ня і по яких ді­ю­чих ре­чо­ви­нах від­бу­ва­ти­му­ться від­шко­ду­ва­н­ня — ми за­раз обго­во­рю­є­мо з фа­хів­ця­ми ВООЗ. В Укра­ї­ні близь­ко 15 за­хво­рю­вань по­тре­бу­ють до се­бе ува­ги», — за­зна­чає Ро­ман Ілик.

Фа­хів­ці по­кла­да­ють на­дії, що за­ко­но­про­е­кти, які іні­ці­йо­ва­ні МОЗі сьо­го­дні роз­гля­да­ю­ться у Вер­хов­ній Ра­ді, зокре­ма №6327 «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів», ухва­лять. А це до­зво­лить у бю­дже­ті на 2018 рік за­кла­сти все не­об­хі­дне для змі­ни си­сте­ми фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­ци­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.