По­мі­чник для лі­ка­рів та осві­тян

На кон­фе­рен­ції Viva Technology в Па­ри­жі пред­ста­ви­ли со­ці­аль­но­го QTrobotа

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

У Па­ри­жі від­бу­ла­ся що­рі­чна кон­фе­рен­ція Viva Technology, яка по­зи­ціо­нує се­бе як мі­сце від­кри­т­тя ін­но­ва­цій та зро­ста­н­ня стар­та­пів. У ній узя­ли участь орі­єн­тов­но 50 000 від­ві­ду­ва­чів, 1000 ін­ве­сто­рів і бу­ло пред­став­ле­но до 5 000 стар­та­пів. Се­ред най­ці­ка­ві­ших роз­ро­бок — ро­бот QTrobot, ство­ре­ний лю­ксем­бурзь­кою ком­па­ні­єю LuxAI. При­стрій має на­віть вла­сну сто­рін­ку у Твіт­те­рі, де «го­во­рить» про се­бе так: «Я но­вий со­ці­аль­но-до­по­мі­жний ро­бот, ство­ре­ний для те­ра­пії ді­тей з ау­ти­змом, а та­кож до­по­ма­гаю до­слі­дни­кам у га­лу­зі осві­ти, охо­ро­ни здо­ров’я та ро­бо­то­те­хні­ки».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.