Як за­хи­сти­ти пра­ва бі­жен­ців?

В Ужго­ро­ді від­був­ся кру­глий стіл за уча­сті між­на­ро­дних екс­пер­тів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

ВУжго­ро­ді у рам­ках пі­ло­тної іні­ці­а­ти­ви мо­ні­то­рин­гу ре­а­дмі­сії бі­жен­ців в Укра­ї­ні і Па­ки­ста­ні від­був­ся кру­глий стіл що­до між­ві­дом­чої спів­пра­ці у пи­та­н­нях ре­а­дмі­сії. У за­хо­ді, який три­вав під го­ло­ву­ва­н­ням ра­дни­ка з пра­во­вих пи­тань упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра з пи­тань бі­жен­ців ООН в Укра­ї­ні Дми­тра Пле­чка та стар­шо­го ра­дни­ка з пра­во­вих пи­тань УВКБ ООН Юга Біс­со, взя­ли участь ди­ре­ктор МФ «Ре­гіон Кар­пат» Аль­берт Пір­чак, юрист Ві­та­лій Вар­ца­ба, екс­перт Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції з мі­гра­ції Ан­дрій Фе­до­сє­єв, пред­став­ни­ки По­соль­ства Ні­дер­лан­дів в Укра­ї­ні, МЗСУ, се­кре­та­рі­а­ту УВРУ з прав лю­ди­ни, дер­жав­них мі­гра­цій­ної та при­кор­дон­ної служб Укра­ї­ни, Сло­вач­чи­ни і Угор­щи­ни, пра­ців­ни­ки Ре­гіо­наль­но­го цен­тру з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги у За­кар­пат­ській обла­сті, пра­во­за­хи­сни­ки.

Го­лов­ним пре­дме­том зу­стрі­чі ста­ло обго­во­ре­н­ня основ­них тру­дно­щів у за­хи­сті прав бі­жен­ців у кон­текс­ті ре­а­лі­за­ції уго­ди між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським спів­то­ва­ри­ством про ре­а­дмі­сію осіб, ре­зуль­та­тів мо­ні­то­рин­гу ре­а­дмі­сії в Укра­ї­ні та Па­ки­ста­ні упро­довж трьох ро­ків, а та­кож на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги осо­бам, за­три­ма­ним у мі­сцях тим­ча­со­во­го три­ма­н­ня та шу­ка­чам за­хи­сту у спра­вах що­до ви­зна­н­ня бі­жен­цем або осо­бою, яка по­тре­бує до­да­тко­во­го за­хи­сту.

Дми­тро Пле­чко за­зна­чив, що ме­та мо­ні­то­рин­гу — ви­зна­чи­ти, як в Укра­ї­ні ви­ко­ну­ють за­кон про ре­а­дмі­сію. Ни­ні Укра­ї­на на­ма­га­є­ться при­ве­сти нор­ми ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства про бі­жен­ців до єв­ро­пей­ських, про­те ще не­до­ста­тньою є спів­пра­ця та ко­ор­ди­на­ція дій між ві­дом­ства­ми. Уча­сни­ки зу­стрі­чі на­го­ло­шу­ва­ли, що чи­ма­ло тру­дно­щів у спра­ві за­хи­сту прав ре­а­дмі­со­ва­них до­дає і не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­ства що­до на­да­н­ня їм пра­во­вої до­по­мо­ги. Окрім то­го, за змі­на­ми до За­ко­ну «Про ре­а­дмі­сію», прийня­ти­ми ми­ну­ло­го ро­ку, всі по­мил­ко­во ре­а­дмі­со­ва­ні осо­би під­ля­га­ють при­му­со­во­му ви­дво­рен­ню. Про­бле­мою є і ка­та­стро­фі­чна не­ста­ча на За­кар­пат­ті пе­ре­кла­да­чів з ек­зо­ти­чних мов. При­мі­ром, в Ужго­ро­ді фі­гу­рує одна осо­ба як пе­ре­кла­дач з де­ся­тка мов пра­кти­чно для всіх бі­жен­ців...

За­сту­пник ди­ре­кто­ра За­кар­пат­сько­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру з на­да­н­ня БВПД Ла­ри­са Фу­чко за­зна­чи­ла, що у трав­ні 2016 ро­ку бу­ли вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну «Про без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу», за яки­ми пра­во на неї отри­ма­ли осо­би, які по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го за­хи­сту, а та­кож осо­би, за­три­ма­ні з ме­тою іден­ти­фі­ка­ції. Про­те про­бле­ма в то­му, як ви­ро­би­ти ме­ха­нізм на­да­н­ня без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги бі­жен­цям. Щоб осо­ба мо­гла ско­ри­ста­ти­ся та­ким пра­вом, во­на по­вин­на осо­би­сто звер­ну­ти­ся до мі­сце­вих цен­трів, адже за­лу­че­н­ня адво­ка­та в адмі­ні­стра­тив­них спра­вах на­ле­жить до їх пов­но­ва­жень. На за­ва­ді цьо­му сто­їть не­зна­н­ня мо­ви, че­рез що шу­кач при­тул­ку під­пи­су­є­ться, що не по­тре­бує пра­во­вої до­по­мо­ги, а та­кож йо­го не­по­ін­фор­мо­ва­ність.

Уча­сни­ки між­ві­дом­чо­го кру­гло­го сто­лу вне­сли свої про­по­зи­ції що­до усу­не­н­ня тру­дно­щів у за­хи­сті ре­а­дмі­со­ва­них. Зокре­ма, у пун­ктах тим­ча­со­во­го три­ма­н­ня іно­зем­ців по­вин­ні ді­я­ти ди­стан­цій­ні пун­кти до­сту­пу до без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги, слід роз­ро­би­ти ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції що­до по­ряд­ку дій адво­ка­тів при за­три­ман­ні осо­би, яка не­ле­галь­но пе­ре­тну­ла кор­дон, а та­кож вдо­ско­на­ли­ти ме­ха­нізм звер­не­н­ня бі­жен­ця до мі­сце­вих цен­трів за без­опла­тною пра­во­вою до­по­мо­гою та вре­гу­лю­ва­ти по­ря­док за­лу­че­н­ня пе­ре­кла­да­чів під час на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги бі­жен­цям.

У рам­ках між­ві­дом­чої зу­стрі­чі пред­став­ни­ки укра­їн­ських та сло­ва­цьких ві­домств ма­ли мо­жли­вість по­ба­чи­ти, в яких умо­вах утри­му­ють шу­ка­чів при­тул­ку в пун­ктах тим­ча­со­во­го три­ма­н­ня на За­кар­пат­ті — в Му­ка­че­ві та Пе­ре­чи­ні, а та­кож у су­сі­дній Сло­вач­чи­ні — мі­стах Гу­мен­не та Се­чов­ці. Вар­то за­зна­чи­ти, що у від­кри­то­му пун­кті для бі­жен­ців у Гу­мен­но­му на­ра­зі пе­ре­бу­ває 10 бі­жен­ців, при то­му, що він пе­ред­ба­че­ний на 500 місць, а в пун­кті за­кри­то­го ти­пу у Се­чов­цях, який роз­ра­хо­ва­ний на 176 осіб, — ли­ше двоє.

За ре­зуль­та­та­ми між­ві­дом­чої зу­стрі­чі її уча­сни­ки вне­сли низ­ку про­по­зи­цій що­до усу­не­н­ня тру­дно­щів при за­хи­сті ре­а­дмі­со­ва­них, аби до­ве­сти йо­го до стан­дар­тів єв­ро­пей­сько­го спів­то­ва­ри­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.