По­штовх для роз­ви­тку

Ту­не­лем ко­ха­н­ня, що на Рів­нен­щи­ні, за­ці­ка­ви­ли­ся ки­тай­ські ту­р­опе­ра­то­ри

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Во­ни по­до­ро­жу­ють мі­ста­ми Укра­ї­ни і зна­йом­ля­ться з мі­сце­ви­ми атра­кці­я­ми. Не оми­ну­ли іно­зем­ці й зна­ме­ни­то­го при­ро­дно­го фе­но­ме­ну, який вва­жа­є­ться одним із най­ці­ка­ві­ших ро­ман­ти­чних ку­то­чків сві­ту.

Ту­нель ко­ха­н­ня на сьо­го­дні є одним із най­більш від­ві­ду­ва­них ту­ри­сти­чних об’єктів обла­сті. Йо­го по­пу­ляр­ність по­ча­ла­ся з вда­ло­го фото в ін­тер­не­ті. Кадр по­тра­пив у со­ці­аль­ні ме­ре­жі. В ре­зуль­та­ті Ту­нель ко­ха­н­ня опи­нив­ся у ТОП-10 най­ро­ман­ти­чні­ших місць сві­ту. І три­ма­є­ться у цих рей­тин­гах вже упро­довж кіль­кох ро­ків. Він яв­ляє со­бою ар­ку пра­виль­ної фор­ми, яку утво­ри­ло гі­л­ля де­рев, що ро­стуть оба­біч за­лі­зни­чної ко­лії. По­хо­дже­н­ня цьо­го бо­та­ні­чно­го ди­ва не зов­сім ро­ман­ти­чне. Міс- це­ві роз­по­від­а­ють, що ра­ні­ше у дов­ко­ли­шніх се­лах роз­та­шо­ву­ва­лись вій­сько­ві ба­зи, за­лі­зни­цю до яких за­ма­ску­ва­ли де­ре­ва­ми. Однак за­раз Ту­нель ко­ха­н­ня вва­жа­є­ться одним із най­не­спо­ді­ва- ні­ших кра­є­ви­дів. Тут зні­ма­ли ре­клам­ні ро­ли­ки, ко­ро­тко­ме­траж­ки, а ще епі­зо­ди ху­до­жніх філь­мів ав­тор­ства япон­ських та ін­дій­ських ре­жи­се­рів. Тим ча­сом цьо­го­річ на схо­ді Ки­таю від­кри­ли ро­ман­ти­чне мі­сце, яке та­кож на­зва­ли Ту­не­лем ко­ха­н­ня.

«Ту­р­опе­ра­то­ри з Ки­таю під час ві­зи­ту в Укра­ї­ну від­ві­ду­ють кіль­ка обла­стей — Львів­ську, Жи­то­мир­ську, Ки­їв­ську, Оде­ську, а та­кож Рів­нен­ську. Во­ни в та­ко­му ту­рі впер­ше. Про Ту­нель ко­ха­н­ня чу­ли і зна­ють. Об’єкт їм спо­до­бав­ся, ре­а­кція бу­ла ду­же емо­цій­ною. Вза­га­лі ця мі­сци­на на Рів­нен­щи­ні чи не най­по­пу­ляр­ні­ша се­ред ту­ри­стів-іно­зем­ців», — роз­по­ві­ла за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня куль­ту­ри і ту­ри­зму Рів­нен­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Яро­сла­ва Гав­ри­ло­ва.

Тим ча­сом об’єкт пла­ну­ють роз­ви­ва­ти — зокре­ма, об- ла­шту­ва­ти ве­ли­кий ди­тя­чий май­дан­чик, мі­сця для від­по­чин­ку з бар­бе­кю-зо­ною, ство­ри­ти тор­го­ві ря­ди для су­ве­ні­рів, роз­ши­ри­ти пар­кінг і за­без­пе­чи­ти без­ко­штов­ний Wі-Fі.

ФОТО З САЙТА MANDRY.NET.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.