Ди­пло­ма­ти­чний успіх Укра­ї­ни

Як вті­ли­ти до­мов­ле­но­сті пре­зи­ден­тів По­ро­шен­ка і Трам­па у кон­кре­тні до­ся­гне­н­ня

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

ВУкра­ї­ні по­кла­да­ли ве­ли­кі на­дії на пер­шу очну зу­стріч та пе­ре­го­во­ри Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка з Гла­вою Бі­ло­го до­му До­наль­дом Трам­пом. І ви­гля­дає так, що укра­їн­сько­му лі­де­ро­ві вда­ло­ся зна­йти під­хід до не­про­сто­го ха­ра­кте­ру пре­зи­ден­та США і за­ру­чи­ти­ся йо­го під­трим­кою у про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ській агре­сії.

■ «По­ро­шен­ко три­мав­ся ре­чей, які по­до­ба­ю­ться Трам­пу: 1) асо­ці­ю­вав Укра­ї­ну з ко­ман­дою пе­ре­мож­ців, ска­зав­ши: «Укра­ї­на є успі­шною»; 2) під­ле­стив, ска­зав­ши: «ва­ше лі­дер­ство ви­кли­кає за­хо­пле­н­ня». Так оха­ра­кте­ри­зу­вав дії укра­їн­сько­го лі­де­ра на сво­їй сто­рін­ці у Twitter ко­ре­спон­дент The New York Times Ен­дрю Крей­мер.

Під­твер­дже­н­ням успі­шно­сті ві­зи­ту По­ро­шен­ка та­кож є сло­ва са­мо­го Трам­па, який на прес-кон­фе­рен­ції в Бі­ло­му до­мі за­зна­чив: «Ми ма­ли над­зви­чай­но до­бру дис­ку­сію, ці пе­ре­го­во­ри про­дов­жа­ться про­тя­гом дня. Я вва­жаю, бу­ло до­ся­гну­то зна­чно­го про­гре­су».

■ Тре­ба від­зна­чи­ти, тим ча­сом як три­ва­ли пе­ре­го­во­ри По­ро­шен­ка з Трам­пом, ре­чник Бі­ло­го до­му Шон Спай­сер за­явив на що­ден­но­му бри­фін­гу у Ва­шинг­то­ні, що сан­кції про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­дов­жа­ться, до­ки во­на не ви­ве­де свої вій­ська та бо­йо­ви­ків із Дон­ба­су.

Сам По­ро­шен­ко, ко­мен­ту­ю­чи в ін­терв’ю ка­на­лу Fox News ре­зуль­та­ти «пов­но­цін­ної, ду­же де­таль­ної зу­стрі­чі» з Трам­пом, за­зна­чив та­кож: «З бо­ку США ми отри­ма­ли твер­ду під­трим­ку су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті й не­за­ле­жно­сті на­шої дер­жа­ви, а та­кож про­дов­же­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні».

■ При цьо­му По­ро­шен­ко так оха­ра­кте­ри­зу­вав гла­ву Бі­ло­го до­му: «На моє осо­би­сте від­чу­т­тя, він є чу­до­вим лі­де­ром, він має ве­ли­ку ха­ри­зму, має силь­ну по­лі­ти­чну во­лю та є справ­жнім дру­гом Укра­ї­ни, який до­по­мо­же ме­ні при­не­сти мир у мою кра­ї­ну. Це над­зви­чай­но ва­жли­во».

Він та­кож на­го­ло­сив, що дру­гою ва­жли­вою ча­сти­ною у від­но­си­нах двох кра­їн є істо­рія успі­ху ре­форм в Укра­ї­ні. «І тут ми го­во­ри­мо про ефе­ктив­ну вза­є­мо­дію у впро­ва­джен­ні еко­но­мі­чних ре­форм: від по­ста­вок ву­гі­л­ля із Пен­сіль­ва­нії укра­їн­ським еле­ктро­стан­ці­ям — до зрі­дже­но­го га­зу із Лу­ї­зі­а­ни для укра­їн­ської га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми та спів­пра­ці у сфе­рі атом­ної енер­ге­ти­ки», — ска­зав По­ро­шен­ко.

■ Під час зу­стрі­чей з держ­се­кре­та­рем Пре­зи­дент Укра­ї­ни пред­ста­вив про­по­зи­ції що­до актив­ні­шо­го за­лу­че­н­ня США до мир­но­го про­це­су на Дон­ба­сі й обго­во­рив шля­хи на­да­н­ня Укра­ї­ні обо­рон­но­го озбро­є­н­ня. Зі сво­го бо­ку, Тіл­лер­сон під­твер­див го­тов­ність США спри­я­ти мир­но­му вре­гу­лю­ван­ню си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, а та­кож збе­ре­жен­ню сан­кцій про­ти Ро­сії до пов­но­го від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни.

Мі­ністр обо­ро­ни Джеймс Мет­тіс під час зу­стрі­чі з Пе­тром По­ро­шен­ком за­явив про пов­ну під­трим­ку Укра­ї­ни й ви­сту­пив за збе­ре­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії як кра­ї­ни-агре­со­ра. В хо­ді пе­ре­го­во­рів у Пен­та­го­ні сто­ро­ни обго­во­ри­ли прі­о­ри­те­тні кро­ки за­ра­ди змі­цне­н­ня обо­рон­но­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни за про­гра­мою роз­ви­тку стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства зі США та по­гли­бле­н­ня дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці в обо­рон­ній сфе­рі.

■ Упред­став­ництв і Укра­ї­ни при ЄС по­ві­до­ми­ли на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці»: «Одра­зу пі­сля ам­бі­тно­го ві­зи­ту до США очі­ку­є­мо Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Брюс­се­лі». Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, гла­ва дер­жа­ви зу­стрі­не­ться з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­наль­дом Ту­ском, пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії Джо­зе­фом До­лем, а та­кож ін­ши­ми лі­де­ра­ми дер­жав-чле­нів ЄС. Крім цьо­го, Пре­зи­дент Укра­ї­ни ві­зьме участь у роз­ши­ре­но­му са­мі­ті Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії. Гла­ва дер­жа­ви по­ін­фор­мує спів­ро­змов­ни­ків про за­го­стре­н­ня без­пе­ко­вої си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, стан ви­ко­на­н­ня та кон­кре­тні ви­пад­ки по­ру­ше­н­ня ро­сій­ською сто­ро­ною Мін­ських до­мов­ле­но­стей за­для за­без­пе­че­н­ня по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­ської Ра­ди що­до про­дов­же­н­ня се­кто­раль­них сан­кцій про­ти Ро­сії.

ЗМІ по­ві­дом­ля­ють, що на са­мі­ті 22 — 23 ли­пня лі­де­ри дер­жав та уря­дів кра­їн ЄС ви­слу­ха­ють ре­ко­мен­да­ції сво­їх пред­став­ни­ків у «нор­манд­сько­му» фор­ма­ті пре­зи­ден­та Фран­ції Ем­ма­ну­е­ля Ма­кро­на і кан­цле­ра ФРН Ан­ге­ли Мер­кель про си­ту­а­цію з ви­ко­на­н­ням Мін­ських до­мов­ле­но­стей по Дон­ба­су. Тож на­шо­му Пре­зи­ден­то­ві не мо­жна роз­сла­бля­тись пі­сля успі­ху у Ва­шинг­то­ні та у спіл­ку­ван­ні з лі­де­ра­ми ЄС, зокре­ма но­вим пре­зи­ден­том Фран­ції, до­мог­ти­ся не ли­ше про збе­ре­же­н­ня сан­кцій ЄС про­ти РФ, а й їхньо­го по­си­ле­н­ня че­рез не­ви­ко­на­н­ня Мо­сквою Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

■ «День» звер­нув­ся до укра­їн­ських та аме­ри­кан­ських екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів По­ро­шен­ка з ви­щим ке­рів­ни­цтвом США.

«США МА­ЮТЬ БІЛЬ­ШЕ ДОПОМОГАТИ УКРА­Ї­НІ ЗАХИЩАТИСЯ ВІД ТРИВАЮЧОЇ РО­СІЙ­СЬКОЇ АГРЕ­СІЇ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу в Атлан­ти­чній ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Ду­же до­бре, що Пре­зи­дент По­ро­шен­ко зу­стрів­ся з Гла­вою Бі­ло­го до­му до зу­стрі­чі аме­ри­кан­сько­го лі­де­ра з Пу­ті­ним. Однак До­нальд Трамп ви­рі­шив обме­жи­ти зна­че­н­ня ці­єї по­дії, зна­чно ско­ро­тив­ши фор­мат зу­стрі­чі з По­ро­шен­ком.

Якщо ж зга­да­ти ду­же сти­сле по­ві­дом­ле­н­ня про цю зу­стріч на сай­ті аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, то, ма­буть, ко­ро­ткість ці­єї зу­стрі­чі бу­ла же­стом Трам­па Мо­скві. Во­дно­час, що є зна­чно ва­жли­ві­шим, Трамп ого­ло­сив про до­да­тко­ві сан­кції про­ти Ро­сії якраз пе­ред зу­стріч­чю з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни. І як ба­ланс, це бу­ло на ко­ристь Укра­ї­ни.

Трамп не­ба­га­то го­во­рив про агре­сію Мо­скви в Укра­ї­ні. За­те про це го­во­ри­ли йо­го стар­ші ра­дни­ки. Ду­же до­бре, що Пре­зи­дент По­ро­шен­ко мав три­ва­лі зу­стрі­чі з ві­це-пре­зи­ден­том Пен­сом та мі­ні­стром обо­ро­ни Мат­ті­сом.

Пи­та­н­ня мо­жли­вих дій адмі­ні­стра­ції США що­до укра­їн­сько­ро­сій­сько­го кон­флі­кту ще ви­рі­шу­є­ться. До­бре, що Се­нат США ухва­лив силь­ний за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії і Трамп за­про­ва­див та­кож вла­сні сан­кції. Але адмі­ні­стра­ція США має за­про­по­ну­ва­ти біль­ше еко­но­мі­чної до­по­мо­ги Укра­ї­ні в обмін на сер­йо­зні ре­фор­ми.

Пре­зи­дент По­ро­шен­ко як ре­фор­ма­тор діє кра­ще, ко­ли йо­го під­три­мує За­хід. Тож США ма­ють ро­би­ти біль­ше, щоб до­по­мог­ти Укра­ї­ні за­хи­сти­ти­ся від триваючої ро­сій­ської агре­сії.

«ЦЕ СТВОРЮЄ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, стар­ший спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної ра­ди США, ке­рів­ний пар­тнер Myrmidon Group LLC:

— Най­ва­жли­ві­ші си­гна­ли під час зу­стрі­чей По­ро­шен­ка у Ва­шинг­то­ні бу­ли та­ки­ми: ого­ло­ше­н­ня адмі­ні­стра­ці­єю США про роз­ши­ре­н­ня сан­кції про­ти ро­сій­ських під­при­єм­ців та по­са­до­вих осіб, ко­мен­тар Шо­на Спай­се­ра про те, що сан­кції за­ли­ша­ю­ться до­ти, до­ки ро­сій­ські вій­ська за­ли­ша­ю­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а та­кож факт зу­стрі­чі Трам­па з По­ро­шен­ком, яка пе­ре­ду­ва­ла зу­стрі­чі аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та з Пу­ті­ним. Зро­зумі­ло, що Трамп де­ле­гує від­но­си­ни з Укра­ї­ною ві­це-пре­зи­ден­ту, мі­ні­стру обо­ро­ни та держ- се­кре­та­рю. Але це не від­мо­ва від від­по­від­аль­но­сті, а, нав­па­ки, ба­жа­н­ня США до­кла­дно та все­бі­чно під­три­му­ва­ти від­но­си­ни з Укра­ї­ною і сер­йо­зно ста­ви­ти­ся до ро­сій­ської за­гро­зи. Пре­зи­дент Трамп орі­єн­ту­є­ться на вну­трі­шній по­ря­док ден­ний та вла­сні по­лі­ти­чні про­бле­ми. От­же, де­ле­гу­ва­н­ня обов’яз­ків має сенс.

За­галь­на атмо­сфе­ра зу­стрі­чі Трам­па з По­ро­шен­ком бу­ла по­зи­тив­ною. Лі­де­ри по­смі­ха­ли­ся один одно­му і, зда­ва­лось, по­чу­ва­лись ком­фор­тно. Упід­сум­ку, це бу­ла хо­ро­ша зу­стріч та ди­пло­ма­ти­чний успіх Укра­ї­ни. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням на сай­ті США, пе­ред­ба­че­ні на­сту­пні де­таль­ні зу­стрі­чі. Але оскіль­ки між Ро­сі­єю та США по­си­лю­є­ться на­пру­же­ність що­до Си­рії, то я не ба­чу жо­дної спро­би Трам­па шу­ка­ти збли­же­н­ня з Пу­ті­ним, що озна­чає твер­ду під­трим­ку Укра­ї­ни.

Ва­жли­вий ві­зит По­ро­шен­ка, як і по­пе­ре­дній ві­зит до Ва­шинг­то­на спі­ке­ра Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрія Па­ру­бія, ви­бу­до­ву­ють ду­же силь­ну під­трим­ку Укра­ї­ни в Кон­гре­сі. А це створює підґрунтя для успішної взаємодії між США та Укра­ї­ною.

Крім то­го, за­раз є ймо­вір­ність укла­де­н­ня уго­ди про без­пе­ку між США та Укра­ї­ною. У Кон­гре­сі по­си­лю­ю­ться про­укра­їн­ські по­зи­ції, як і рух на під­трим­ку бо­роть­би з ко­ру­пці­єю у зв’яз­ку з но­ви­ми спра­ва­ми, пов’яза­ни­ми з пра­во­по­ру­ше­н­ня­ми де­пу­та­тів.

«ДЛЯ РОЗ­ВИ­ТКУ ВІДНОСИН ЗАМАЛО ОДНОРАЗОВОГО КОНТАКТУ, ХОЧ І В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ»

Альо­на ГЕТЬМАНЧУК, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— Ре­зуль­та­тив­ність ві­зи­ту Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка у США вар­то оці­ню­ва­ти з по­гля­ду то­го, яке зав­да­н­ня-ма­кси­мум ста­ви­ла пе­ред со­бою укра­їн­ська сто­ро­на. Якщо про­сто зу­стрі­ти­ся з Трам­пом ра­ні­ше, аніж з Пу­ті­ним, то ві­зит уже вар­то вва­жа­ти успі­шним. Якщо ж за­ру­чи­тись без­умов­ною під­трим­кою Ва­шинг­то­на у вій­ні з Ро­сі­єю та про­ве- де­н­ням ре­форм в Укра­ї­ні, то тут ре­зуль­та­ти ві­зи­ту ста­нуть зро­зумі­ли­ми де­що пі­зні­ше.

Без­пе­ре­чно, сам факт зу­стрі­чі По­ро­шен­ка з Трам­пом дає під­ста­ви го­во­ри­ти, що укра­їн­ський Пре­зи­дент не­да­рем­но від­ві­дав Ва­шинг­тон. Вар­то ви­зна­ти, що ще кіль­ка мі­ся­ців то­му шан­си на та­ку зу­стріч до пе­ре­го­во­рів з Пу­ті­ним бу­ли до­во­лі низь­ки­ми. Під ку­том зо­ру ди­пло­ма­тії сим­во­лів, яку про­дов­жує спо­від­у­ва­ти Ки­їв, зокре­ма, й в аме­ри­кан­сько­му на­прям­ку, та­ка зу­стріч є ва­жли­вим сим­во­лом. Во­на озна­чає, що аме­ри­кан­ський пре­зи­дент, хоч і під пре­син­гом вну­трі­шньо­по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри, ви­му­ше­ний де­мон­стру­ва­ти: Укра­ї­ну та її по­зи­цію ні­хто в Бі­ло­му до­мі не спи­сує з ра­хун­ків. На­скіль­ки ця по­зи­ція бу­де вра­хо­ва­на в май­бу­тньо­му під час пе­ре­го­во­рів що­до вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі, це вже ін­ше пи­та­н­ня. Від­по­відь на ньо­го за­ле­жа­ти­ме від низ­ки чин­ни­ків. І від то­го, на­скіль­ки пе­ре­кон­ли­вим був Пре­зи­дент По­ро­шен­ко у до­не­сен­ні укра­їн­сько­го ба­че­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, окре­слен­ні на­ших «чер­во­них лі­ній». І, до ре­чі, від то­го, на­скіль­ки вда­ло­ся пре­зи­ден­там зна­йти спіль­ну мо­ву, якою мі­рою ви­ни­кла між ни­ми своє­рі­дна «хі­мія». По­ки що ва­жли­во, що бу­ла під­твер­дже­на по­зи­ція но­вої адмі­ні­стра­ції на ко­ристь ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту в нор­манд­сько­му фор­ма­ті і за ло­гі­кою Мін­ських до­мов­ле­но­стей, до ви­ко­на­н­ня яких прив’яза­не пи­та­н­ня сан­кцій.

Хо­ті­лось би, щоб зу­стріч у Бі­ло­му до­мі в пер­спе­кти­ві ма­ла не ли­ше сим­во­лі­чний, а й пра­кти­чний ре­зуль­тат у то­му, що сто­су­є­ться дво­сто­рон­ньо­го укра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­го тре­ка, на яко­му ва­жли­во при­найм­ні утри­ма­ти ста­тус-кво, що­най­мен­ше збе­рег­ти той рі­вень за­лу­че­н­ня США до про­це­су ре­форм і ді­є­вої під­трим­ки у ви­гля­ді рі­зних про­грам, перш за все, тих, які сто­су­ю­ться мо­дер­ні­за­ції укра­їн­ських Зброй­них сил. Уцьо­му кон­текс­ті ва­жли­во, що фа­кти­чно у всіх по­ві­дом­ле­н­нях пі­сля зу­стрі­чей По­ро­шен­ка у Ва­шинг­то­ні фі­гу­ру­ва­ли по­ві­дом­ле­н­ня про обго­во­ре­н­ня з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни не ли­ше без­пе­ко­вої си­ту­а­ції, а й пи­та­н­ня ре­форм та ан­ти­ко­ру­пцій­них зу­силь Укра­ї­ни.

Зро­зумі­ло, що для роз­ви­тку відносин замало одноразового контакту, хоч і в Овальному кабінеті. По­трі­бен по­стій­ний діа­лог на ви­со­ко­му рів­ні. Са­ме то­му ва­жли­во, щоб ви­со­ко­по­став­ле­ний пред­став­ник адмі­ні­стра­ції США най­ближ­чим ча­сом від­ві­дав Укра­ї­ну з від­по­від­ним ві­зи­том. Пе­ре­ко­на­на, що по-справ­жньо­му зро­зу­мі­ти по­зи­цію Укра­ї­ни мо­жна, ли­ше пе­ре­бу­ва­ю­чи в Укра­ї­ні.

ФО­ТО МИКОЛИ ЛАЗАРЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.