Лі­кві­да­ція «остан­ніх істо­ри­чних свід­ків»

Чо­му зго­рі­ла пам’ятка ар­хі­те­кту­ри на сто­ли­чно­му Хре­ща­ти­ку? Основ­на вер­сія — під­пал

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Чо­му зго­рі­ла пам’ятка ар­хі­те­кту­ри на сто­ли­чно­му Хре­ща­ти­ку? Основ­на вер­сія — під­пал

Май­же п’ять го­дин зна­до­би­ло­ся на га­сі­н­ня по­же­жі, що ви­ни­кла на Хре­ща­ти­ку, 40/1 у вів­то­рок о 17-й ве­чо­ра. Дер­жав­на слу­жба над­зви­чай­них си­ту­а­цій ін­фор­мує, що для лі­кві­да­ції во­гню за­ді­я­ли 22 оди­ни­ці по­же­жно-ря­ту­валь­ної те­хні­ки та 95 ря­ту­валь­ни­ків. Пло­ща за­йма­н­ня — близь­ко ти­ся­чі ква­дра­тних ме­трів. Існу­ва­ла за­гро­за, що во­гонь пе­ре­ки­не­ться на су­сі­дні бу­дів­лі. На ща­стя, все ми­ну­ло­ся до­бре. Та є ве­ли­че­зний мі­нус — у во­гні зго­рі­ла пам’ятка ар­хі­те­кту­ри та істо­рії — Цен­траль­ний га­стро­ном, збу­до­ва­ний за про­е­ктом ві­до­мо­го ки­їв­сько­го ар­хі­те­кто­ра Во­ло­ди­ми­ра Ні­ко­ла­є­ва у 1874 ро­ці. Та це все зов­ні­шня обо­лон­ка по­за­вчо­ра­шньо­го ін­ци­ден­ту.

«СВІЧКА» ЗА­МІСТЬ ПАМ’ЯТКИ

По­же­жа на Хре­ща­ти­ку, зда­є­ться, це щось із се­рії не­мо­жли­во­го. Бе­зліч лю­дей що­дня гу­ляє цен­тром Ки­є­ва, у то­му чи­слі ту­ри­сти з ін­ших міст і кра­їн. Ви­хо­дить, що пе­ред­ба­че­ні мі­стом за­хо­ди без­пе­ки не пра­цю­ють? Тим па­че ря­ту­валь­ни­ки ледь не що­дня ого­ло­шу­ють у сто­ли­ці ви­со­кий рі­вень по­же­жної не­без­пе­ки. Пи­та­н­ня і до ко­ри­сту­ва­ча бу­дин­ку (це «АБ Ін­ве­сти­ції та роз­ви­ток», остан­ні ро­ки са­ме цій ком­па­нії на­ле­жить пра­во на ви­ко­ри­ста­н­ня спо­ру­ди) — чо­му не до­три­му­ю­ться пра­вил те­хні­ки без­пе­ки у бу­дів­лі, у якій, до сло­ва, пе­ре­кри­т­тя між по­вер­ха­ми з де­рев’яних ма­те­рі­а­лів?

По-дру­ге, во­гонь чо­мусь охо­пив пам’ятку ар­хі­те­кту­ри та істо­рії, на яку дав­но за­зі­ха­ють ін­ве­сто­ри, щоб зне­сти істо­ри­чний бу­ди­нок, де ко­лись про­да­ва­ли швей­ні ма­шин­ки «Зін­гер» та пра­цю­вав ві­до­мий на все мі­сто го­тель «Ка­не», по су­ті, пра­щур су­ча­сних хо­сте­лів. Остан­нім ча­сом ши­ри­ла­ся ін­фор­ма­ція про кіль­ка про­е­ктів ре­кон­стру­кції істо­ри­чно­го бу­дин­ку. За­ува­жмо, йде­ться про бу­дів­лю, вне­се­ну до Дер­жав­но­го ре­є­стру не­ру­хо­мих пам’яток Укра­ї­ни. От­же, йо­го мо­жна тіль­ки ре­став­ру­ва­ти, а не ка­пі­таль­но пе­ре­бу­до­ву­ва­ти. А один із про­е­ктів пе­ре­бу­до­ви Цен­траль­но­го га­стро­но­му пе­ред­ба­чав збіль­ше­н­ня ви­со­ти бу­дин­ку до 55 ме­трів, це на­віть на 11 ме­трів ви­ще, ніж не­що­дав­но від­бу­до­ва­ний Цен­траль­ний уні­вер­маг на то­му ж Хре­ща­ти­ку.

«ЛИШИЛИСЯ ТІЛЬ­КИ ФО­ТО, СПОГАДИ ТА ЛЕГЕНДИ»

Кіль­ка мі­ся­ців то­му «День» зу­стрі­чав­ся із ві­до­мим зод­чим, ко­ли­шнім ар­хі­те­кто­ром Ки­є­ва Ми­ко­лою Жа­рі­ко­вим. Мі­сцем зу­стрі­чі був са­ме Хре­ща­тик. Ар­хі­те­ктор зга­ду­вав, як у 1980-х ро­ках обо­ро­няв істо­ри­чний квар­тал Хре­ща­ти­ка від зне­се­н­ня та пе­ре­бу­до­ви, а це всьо­го кіль­ка бу­дин­ків, ко­трі вці­лі­ли з ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Під зне­се­н­ня мав по­тра­пи­ти і Цен­траль­ний га­стро­ном. То­ді ар­хі­те­ктор ска­зав рі­шу­че «ні» ін­ве­сто­рам, ко­трі при­хо­ди­ли до ньо­го з кор­по­ра­тив­ни­ми про­по­зи­ці­я­ми не один раз. Чо­му ни­ні­шній го­лов­ний ар­хі­те­ктор мі­ста Оле­ксандр Сви­сту­нов, ко­тро­го оби­ра­ли дов­го і ре­тель­но шля­хом від­кри­то­го кон­кур­су, не має та­кої смі­ли­вої по­зи­ції? Чи збе­ре­же­н­ня остан­ніх істо­ри­чних свід­ків у цен­трі мі­ста — не йо­го ком­пе­тен­ція?

«Цен­траль­ний га­стро­ном був чи не єди­ним бу­дин­ком на Хре­ща­ти­ку, який вці­лів під час стра­шної по­же­жі у 1941 ро­ці. Але сьо­го­дні во­гонь все ж та­ки до­бив йо­го. Че­рез три чвер­ті сто­лі­т­тя. Уцьо­му бу­дин­ку Ми­хай­ло Вру­бель пи­сав порт­рет донь­ки ли­хва­ря, у яко­го, бу­ва­ло, по­зи­чав гро­ші. Зго­дом тут ра­див­ся з дру­зя­ми Пав­ло Ско­ро­пад­ський, чи вар­то йо­му бра­ти до рук геть­ман­ські клей­но­ди. Від пер­ві­сно­го шар­му го­лов­ної ву­ли­ці кра­ї­ни ні­чо­го не ли­ши­ло­ся. Тіль­ки фо­то, спогади та легенди», — про­ко­мен­ту­вав по­же­жу у Facebook жур­на­ліст Ан­дрій Ца­плі­єн­ко.

«ПРИМУСИТИ ДО РЕСТАВРАЦІЇ»

«День» уже ба­га­то ро­ків роз­по­від­ає чи­та­чам про жа­хли­ву мі­сто­бу­дів­ну тен­ден­цію у сто­ли­ці: зне­се­н­ня істо­ри­чних спо­руд на ко­ристь но­вих тор­го­во- роз­ва­жаль­них чи го­тель­них «сві­чок». Те­хні­ки та схе­ми за­сто­со­ву­ють до­сить рі­зні: при­ва­ти­за­ція пам’ятки та до­ве­де­н­ня її до руй­на­ції, а це зе­ле­не сві­тло для но­во­го бу­дів­ни­цтва під ви­гля­дом ре- кон­стру­кції. По­ши­ре­на та­кож схе­ма під­па­лів. На дум­ку де­яких акти­ві­стів, по­же­жа у Цен­траль­но­му га­стро­но­мі — теж се­рія із цьо­го руй­нів­но­го «се­рі­а­лу».

«Упев­не­на, що це під­пал, — про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» акти­віст, гро­мад­ський ді­яч та де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня Оле­на Те­ре­щен­ко (Єскі­на). — Цей бу­ди­нок пов­ні­стю збе­ріг своє до­ре­во­лю­цій­не « облич­чя » . За­раз йде­ться про су­ча­сних вар­ва­рів, що здій­сню­ють ро­бо­ту, яку не всти­гли зро­би­ти біль­шо­ви­ки, нім­ці та ін­ші во­ро­ги Укра­ї­ни, ко­трі за­хо­плю­ва­ли Ки­їв. У2008 ро­ці з’явив­ся про­ект ав­тор­ства про­е­кту­валь­ної ком­па­нії Миколи Дьо­мі­на, пла­ну­ва­ли роз­бу­до­ву на дев’ ять по­вер­хів. То­ді зу­си­л­ля­ми ки­ян цей про­ект вда­ло­ся зу­пи­ни­ти. Але у 2012 ро­ці з’яви­ли­ся но­ві ге­рої, ТОВ «Про­ме­тей-сяй­во», яких ми вже зна­є­мо за прое­кт­ною ро­бо­тою на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 20/21, де на­про­ти Со­фії Ки­їв­ської пла­ну­ва­ли скан­даль­ну ре­кон­стру­кцію бу­дин­ку- пам’ ятки ( з до­бу­до­вою верх­ніх по­вер­хів та по­явою під­зем­но­го пар­кін­гу май­же під Со­фі­єю. — Авт.). У2009 ро­ці бу­ди­нок отри­мав охо­рон­ний ста­тус, і то­го ж ро­ку Го­лов­не управ­лі­н­ня куль­тур­ної спад­щи­ни КМДА під­го­ту­ва­ло па­спорт на пам’ятку, за яким пре­дме­том охо­ро­ни бу­ло ви­зна­че­но усі фа­са­ди бу­дин­ку. Че­рез рік На­у­ко­во- до­слі­дний ін­сти­тут пам’ ятко­охо­рон­них до­слі­джень Мін­куль­ту­ри ви­го­то­вив ще один па­спорт на цю ж пам’ятку, де пре­дме­том охо­ро- ни ли­ша­ло­ся де­ко­ра­тив­не оздо­бле­н­ня дру­го­го та тре­тьо­го по­вер­хів. Та­кож НДІ ви­го­то­вив істо­ри­ко- мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня, за яким до­зво­ля­ло­ся бу­дів­ни­цтво на мі­сці пам’ ятки ба­га­то­по­вер­хів­ки, а це 12 на­зем­них і два під­зем­ні по­вер­хи».

На дум­ку Оле­ни Те­ре­щен­ко (Єскі­ної), за­раз мі­сто та Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри по­вин­ні зму­си­ти «АБ Ін­ве­сти­ції та роз­ви­ток» ре­став­ру­ва­ти Цен­траль­ний га­стро­ном. «Зна­є­те, пі­сля вій­ни і не та­ке від­бу­до­ву­ва­ли, — до­да­ла акти­віст. — Ко­ри­сту­вач бу­дин­ку, а він же є і за­мов­ни­ком про­е­кту пе­ре­бу­до­ви, по­ви­нен про­ве­сти ре­став­ра­цію цьо­го бу­дин­ку із від­нов­ле­н­ням втра­че­них еле­мен­тів. А пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ма­ють при­тя­гну­ти до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті чи­нов­ни­ків, які по­го­джу­ва­ли про­ти­прав­ні до­зво­ли, та ко­ри­сту­ва­ча бу­дин­ку».

На жаль, є сум­ний факт, що жо­ден під­пал бу­дин­ків-пам’яток у Ки­є­ві пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни не роз­слі­ду­ва­ли на­ле­жним чи­ном.

ТИМ ЧА­СОМ

За да­ним фа­ктом слід­чим від­ді­лом Шев­чен­ків­сько­го управ­лі­н­ня по­лі­ції роз­по­ча­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 2 ст. 194 (Уми­сне зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня май­на) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Оста­то­чна при­чи­на по­же­жі бу­де вста­нов­ле­на під час слід­ства, у то­му чи­слі за ре­зуль­та­та­ми при­зна­че­них екс­пер­тиз, по­ві­дом­ля­ють у ГУНП у м. Ки­є­ві.

ФО­ТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

ФО­ТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

ФО­ТО З САЙТА STARKIEV.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.