За­хист дер­жа­ви з мо­ря

Ігор КАБАНЕНКО: «Ми­ну­ло три ро­ки, як ВМС Укра­ї­ни втра­ти­ли 70% сво­їх спро­мо­жно­стей у Кри­му. Що зро­бле­но і ку­ди ру­ха­є­мо­ся?»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор КАБАНЕНКО, адмі­рал, екс­перт з пи­тань обо­ро­ни та без­пе­ки, по­лі­тик

Три дов­гих, тур­бу­лен­тних що­до на­ціо­наль­ної без­пе­ки ро­ки, але до­ста­тніх для ство­ре­н­ня щи­та на мо­рі, щоб за­хи­сти­ти клю­чо­ву при­мор­ську ін­фра­стру­кту­ру Укра­ї­ни, при­бе­ре­жні мор­ські ко­му­ні­ка­ції та ра­йо­ни ко­ри­сних ко­па­лин на кон­ти­нен­таль­но­му шель­фі. На жаль, пи­та­н­ня та­ко­го щи­та за­ли­ша­є­ться від­кри­тим.

Ко­ли ми ве­де­мо мо­ву про без­пе­ку дер­жа­ви з мо­ря, слід ви­хо­ди­ти від за­гроз — що са­ме нам про­ти­сто­їть і як ми мо­же­мо на це ре­а­гу­ва­ти. Як не кру­ти, а біль­шість за­гроз на мо­рі вже пі­ді­йшли до на­ших бе­ре­гів. І ре­а­гу­ва­ти на них по­трі­бно за­раз, а не ко­лись.

Як са­ме ре­а­гу­ва­ти? Опти­мум зна­хо­ди­ться в пло­щи­ні зба­лан­су­ва­н­ня три­ку­тни­ка «зав­да­н­ня­спро­мо­жно­сті-ре­сур­си» і ви­во­дить на кон­це­пцію мо­скі­тно­го фло­ту (мо­жна на­зва­ти її кон­це­пці­єю лег­ких сил, якщо ко­мусь не по­до­ба­є­ться фор­му­лю­ва­н­ня) — муль­ти­роль­но­го ка­тер­но­го угру­по­ва­н­ня, при­зна­че­но­го для ефе­ктив­них дій са­ме в бли­жній мор­ській зо­ні дер­жа­ви.

Кон­це­пцію ство­ре­н­ня мо­скі­тно­го фло­ту бу­ло за­про­по­но­ва­но май­же два ро­ки то­му — як аде­ква­тну й ре­а­лі­сти­чну від­по­відь на су­ча­сні за­гро­зи з мо­ря. Від­то­ді ба­га­то во­ди вте­кло, на жаль, ста­ном на сьо­го­дні її офіційно не прийня­то. Але з’яви­ли­ся спе­ку­ля­ції і плу­та­ни­на нав­ко­ло мо­скі­тної те­ма­ти­ки — хтось її пов’язує ви­клю­чно з ка­те­ра­ми, не­за­ле­жно від їхніх ха­ра­кте­ри­стик і грає на цьо­му, хтось в оцін­ках до­хо­дить до бар­ка­сів і шлю­пок.

На­справ­ді, в за­галь­них ри­сах тер­мін «мо­скі­тний флот» озна­чає:

зо­се­ре­дже­н­ня зу­силь на ефе­ктив­но­му за­хи­сті й обо­ро­ні са­ме бли­жньої мор­ської зо­ни Укра­ї­ни — її лі­то­раль­них вод у ме­жах ви­клю­чної мор­ської еко­но­мі­чної зо­ни;

аси­ме­три­чний під­хід що­до стри­му­ва­н­ня про­тив­ни­ка, аде­ква­тної і швид­кої від­по­віді на акти­во­ва­ні за­гро­зи на мо­рі та за­хи­сту су­ве­рен­них прав дер­жа­ви в рам­ках ви­клю­чної мор­ської зо­ни Укра­ї­ни;

ство­ре­н­ня муль­ти­роль­но­го ка­тер­но­го угру­по­ва­н­ня (да­лі — МКУ) із трьох під­кла­сів бо­йо­вих ка­те­рів: по­шу­ко­во­удар­ні (з про­ти­ко­ра­бель­ни­ми кри­ла­ти­ми ра­ке­та­ми, які є основ­ною збро­єю мо­скі­тно­го фло­ту), ам­фі­бій­ні та про­ти­мін­ні, швид­кість ка­те­рів — не мен­ше 50 ву­злів;

ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­них ре­сур­сів для розв’яза­н­ня про­бле­ма­ти­ки не­за­хи­ще­но­сті лі­то­раль­ної мор­ської зо­ни Укра­ї­ни: дер­жа­ва має усі мо­жли­во­сті за від­но­сно не­ве­ли­кі ко­шти про­тя­гом 2-х ро­ків ство­ри­ти до­ціль­не МКУ шля­хом вла­сно­го ви­ро­бни­цтва і при­дба­н­ня за кор­до­ном. Слід від­зна­чи­ти, що в не­що­дав­ньо­му Роз­по­ря­джен­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 14.06.2017 № 398-р «Про схва­ле­н­ня Основ­них на­пря­мів роз­ви­тку озбро­є­н­ня та вій­сько­вої те­хні­ки на дов­го­стро­ко­вий пе­рі­од» на пер­ше мі­сце по­став­ле­но про­дов­же­н­ня бу­дів­ни­цтва ба­га­то­ці­льо­во­го ко­ра­бля кла­су «кор­вет». За­зви­чай, пер­ше мі­сце озна­чає прі­о­ри­тет що­до на­прям­ку і ре­сур­сів. Не є та­єм­ни­цею, що бу­дів­ни­цтво на­ціо­наль­но­го ба­га­то­ці­льо­во­го кор­ве­ту зі­штов­ху­є­ться з низь­кою хро­ні­чних про­блем — фі­нан­со­вих, те­хно­ло­гі­чних, ча­со­вих то­що. Не­ма пи­тань — ко­жен вій­сько­вий мо­ряк мріє ба­чи­ти кіль­ва­тер­ний стрій фре­га­тів (чи есмін­ців, мо­же, й крей­се­рів) і ко­лись Укра­ї­на по­бу­дує зба­лан­со­ва­ний флот від­кри­то­го мо­ря. Але за­раз бі­ля на­ших бе­ре­гів у цих умо­вах один кор­вет, якщо йо­го бу­де по­бу­до­ва­но (не ві­до­мо ко­ли), аж ні­як не за­без­пе­чить обо­ро­ну дер­жа­ви з мо­ря, МКУ— так. Ви­тра­ти на ство­ре­н­ня ОДНО­ГО кор­ве­ту біль­ші, ніж на ство­ре­н­ня ВСЬО­ГО МКУ, зокре­ма із за­ку­пів­лею най­су­ча­сні­ших зраз­ків за кор­до­ном. Во­дно­час, про вка­за­ні ви­ще три ти­пи бо­йо­вих ка­те­рів та мо­скі­тну спря­мо­ва­ність у Роз­по­ря­джен­ні — ані сло­ва...

Крім цьо­го в Роз­по­ря­джен­ні:

Ви­зна­че­но 12 (!) кла­сів/під­кла­сів мор­ських бо­йо­вих пла­тформ, які пла­ну­ють роз­ро­бля­ти і бу­ду­ва­ти. Що біль­ше пла­тформ — то біль­ше по­трі­бно ре­сур­сів на роз­роб­ку прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції, бу­дів­ни­цтво й утри­ма­н­ня. Яка в цьо­му до­ціль­ність? Бо світ йде в про­ти­ле­жно­му на­прям­ку — шля­хом уні­фі­ка­ції і мо­дуль­но­сті.

Пла­ну­є­ться по­бу­ду­ва­ти су­ча­сний роз­ві­ду­валь­ний ка­тер. Ці­ка­во зро­зу­мі­ти ло­гі­ку йо­го ство­ре­н­ня: які зав­да­н­ня він пла­нує ви­ко­ну­ва­ти і де та яке озбро­є­н­ня ма­ти­ме? Чи не про­сті­ше це по­єд­на­ти з ін­ши­ми пла­тфор­ма­ми?

Чо­му пла­ну­є­ться бу­ду­ва­ти «но­ві мін­но-траль­ні ко­ра­блі», а не про­ти­мін­ні? Ро­зви­не­ні мор­ські кра­ї­ни бу­ду­ють са­ме про­ти­мін­ні пла­тфор­ми (так зва­на «МСМ Concept»), це ве­ли­ка рі­зни­ця з мін­но-траль­ни­ми, на­сам­пе­ред, те­хно­ло­гі­чна.

В ми­ну­ло­му бу­ли де­сан­тні (де­сан­тно-штур­мо­ві) ко­ра­блі/ка­те­ри, з по­гля­ду су­ча­сної уні­фі­ка­ції кра­ще бу­ду­ва­ти швид­ко­хі­дні ам­фі­бій­ні ка­те­ри з муль­ти­роль­ним фун­кціо­на­лом.

Все це по ВМС за екс­пер­тною оцін­кою тя­гне десь так на 70—80 мі­льяр­дів гри­вень ли­ше по НДКР і го­лов­них кор­пу­сах ко­жної оди­ни­ці. ОК, мо­же у най­ближ­чі 25 ро­ків та­кі ре­сур­си і з’яв­ля­ться. За ми­ну­лі 25 не з’яви­ли­ся. Звід­ки ві­зьме­ться фі­нан­су­ва­н­ня і як во­но роз­по­ді­ли­ться що­до пла­тформ/ро­ків? Хо­ті­ло­ся би по­чу­ти ар­гу­мен­то­ва­ні від­по­віді на на­ве­де­ні за­пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.