Ан­дерс Фоґ РАСМУССЕН, екс-ген­сек НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Зі сво­го до­сві­ду мо­жу ска­за­ти, що Пу­тін ро­зу­міє ли­ше мо­ву си­ли. США ма­ють роз­по­ча­ти із де­мон­стра­ції си­ли, по­си­лю­ю­чи еко­но­мі­чні сан­кції та до­по­ма­га­ю­чи Укра­ї­ні за­хи­сти­ти се­бе за до­по­мо­гою ле­таль­ної обо­рон­ної зброї

(https://ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.