Га­ря­ча лі­нія – для кур­ців

В Укра­ї­ні за­пу­сти­ли про­фе­сій­ний сер­віс із на­да­н­ня до­по­мо­ги тим, хто хо­че по­збу­ти­ся шкі­дли­вої зви­чки

Den (Ukrainian) - - День України -

Сер­віс скла­да­є­ться з «га­ря­чої» те­ле­фон­ної лі­нії та веб- сай­ту. « Га­ря­ча » те­ле­фон­на лі­нія 0- 80050- 55- 60 без­ко­штов­на для дзвін­ків зі ста­ціо­нар­них та мо­біль­них те­ле­фо­нів з те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє

www.moz.gov.ua. На сьо­го­дні сер­віс пра­цює з по­не­діл­ка по п’ятни­цю з 9.00 до 15.00.

По­ді­бні сер­ві­си пра­цю­ють у ба­га­тьох кра­ї­нах по усьо­му сві­ту та вже до­ве­ли свою ефе­ктив­ність. На­ціо­наль­на без­ко­штов­на « га­ря­ча » лі­нія — один із трьох все­сві­тньо ви­зна­них під­хо­дів до на­да­н­ня по­слуг у від­мо­ві від ку­рі­н­ня, який ре­ко­мен­до­ва­но ВООЗ. За умо­ви до­ста­тніх по­ту­жно­стей та на­ле­жно­го фі­нан­су­ва­н­ня « га­ря­ча » лі­нія до­зво­ляє охо­пи­ти до 6% усіх кур­ців що­рі­чно, адже во­на є до­сту­пною для усьо­го на­се­ле­н­ня кра­ї­ни.

На­та­лія КОРОЛЬ, фа­хі­вець із не­ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань Бю­ро ВООЗ в Укра­ї­ні, на­го­ло­си­ла: « Ство­ре­н­ня сер­ві­сів з на­да­н­ня до­по­мо­ги у при­пи­нен­ні ку­рі­н­ня — одна з ви­мог стат­ті 14 рам­ко­вої кон­вен­ції ВООЗ із бо­роть­би про­ти тю­тю­ну. Ви­ко­на­н­ня за­хо­дів, пе­ред­ба­че­них кон­вен­ці­єю, та­ких, як за­бо­ро­на ре­кла­ми тю­тю­ну, звіль­не­н­ня гро­мад­ських місць від тю­тю­но­во­го ди­му, за­про­ва­дже­н­ня но­вих по­пе­ре­джень на си­га­ре­тних па­чках, та ба­га­то ін­ших спри­я­ють то­му, що лю­ди по­чи­на­ють від­мов­ля­ти­ся від ку­рі­н­ня. І са­ме на цьо­му ета­пі вкрай ва­жли­во на­да­ти їм про­фе­сій­ну до­по­мо­гу та під­трим­ку для то­го, аби ко­жен ку­рець міг до­сяг­ти успі­ху та ки­ну­ти ку­ри­ти на­зав­жди».

За ре­зуль­та­та­ми за­галь­но­укра­їн­сько­го опи­ту­ва­н­ня кур­ців, про­ве­де­но­го Ки­їв­ським мі­жна­ро­дним ін­сти­ту­том со­ціо­ло­гії у ве­ре­сні- жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку, 77% укра­їн­ських кур­ців вва­жа­ють ство­ре­н­ня сер­ві­су з на­да­н­ня до­по­мо­ги у при­пи­нен­ні ку­рі­н­ня по­трі­бним. 70% укра­їн­ських кур­ців вже ро­би­ли хо­ча б одну сер­йо­зну спро­бу ки­ну­ти ку­ри­ти і ще при­бли­зно стіль­ки ж хо­чуть ки­ну­ти ку­ри­ти. На жаль, від­со­ток тих, хто до­ся­гає успі­ху, не­ду­же ве­ли­кий. За да­ни­ми Гло­баль­но­го опи­ту­ва­н­ня до­ро­слих що­до вжи­ва­н­ня тю­тю­ну (GATS) 2010 р., 40,5% кур­ців про­бу­ва­ли ки­ну­ти ку­ри­ти, однак ли­ше 6,7% змо­гли це зро­би­ти.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.