«Шлях без­по­во­ро­тний»

Уряд за­твер­див За­галь­но­дер­жав­ну про­гра­му зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя» на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап СЕ­МЕ­РАК пе­ре­ко­на­ний, що ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту до­зво­лить не тіль­ки за­твер­ди­ти єди­ний до­ку­мент, який ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’ єкта «Укри­т­тя» на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му, а й спри­я­ти­ме ство­рен­ню умов для за­хи­сту на­сту­пних по­ко­лінь від дії іо­ні­зу­ю­чо­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня та ра­діо­актив­них ре­чо­вин. Про це він ска­зав під час за­сі­да­н­ня уря­ду у се­ре­ду, іде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес­слу­жби Мін­при­ро­ди, що на­ді­йшло на адре­су «Дня».

Мі­ністр по­яснив, що тер­мін ви­ко­на­н­ня пер­шо­чер­го­вих за­хо­дів що­до зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя» на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му, за­пла­но­ва­них на 2009— 2012 ро­ки згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни від 15 сі­чня 2009 р. № 886-VI «Про За­галь­но­дер­жав­ну про­гра­му зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя» на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му», ви­чер­па­но.

« Для за­без­пе­че­н­ня без­умов­но­го ви­ко­на­н­ня за­пла­но­ва­них ро­біт до 2065 ро­ку і бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня ці­єї ді­яль­но­сті до 2020 ро­ку не­об­хі­дно вне­сти змі­ни до За­галь­но­дер­жав­ної про­гра­ми зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя» на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му » , — ска­зав Остап Се­ме­рак.

Мі­ністр роз­по­вів, що За­галь­но­дер­жав­на про­гра­ма ви­зна­чає основ­ні ета­пи за­хо­дів, які не­об­хі­дно ви­ко­на­ти до 2020 ро­ку вклю­чно. За сло­ва­ми Оста­па Се­ме­ра­ка, прийня­т­тя ЗУ«Про вне­се­н­ня змін до За­галь­но­дер­жав­ної про­гра­ми зня­т­тя з екс­плу­а­та­ції Чор­но­биль­ської АЕС та пе­ре­тво­ре­н­ня об’єкта «Укри­т­тя» на еко- ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му» дасть мо­жли­вість у 2017—2020 ро­ках ви­ко­на­ти основ­ні за­хо­ди.

« Вко­тре по­вто­рю. Шлях пе­ре­тво­ре­н­ня зо­ни від­чу­же­н­ня на еко­ло­гі­чно без­пе­чну си­сте­му без­по­во­ро­тній. Не­до­фі­нан­су­ва­н­ня за­пла­но­ва­них за­хо­дів при­зве­де до збіль­ше­н­ня три­ва­ло­сті ета­пу оста­то­чно­го за­кри­т­тя і кон­сер­ва­ції та, як на­слі­док, до не­об­хі­дно­сті ви­ді­ле­н­ня до­да­тко­вих ко­штів на подаль­шу під­трим­ку бло­ків Чор­но­биль­ської АЕС і об’єкта « Укри­т­тя » у без­пе­чно­му ста­ні», — від­зна­чив мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.