Му­зи­чні ім­про­ві­за­ції та фольк

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

27 черв­ня від­бу­де­ться укра­їн­сько­а­ме­ри­кан­ський ве­чір у «Му­зеї Іва­на Гон­ча­ра»

Тра­ди­цій­на аме­ри­кан­ська та укра­їн­ська на­ро­дна му­зи­ка про­зву­чить у ви­ко­нан­ні спів­а­ків Елі­за­бет Ла­Прелл (Вір­джи­нія), Брайа­на Дель­фі­на ( Нью- Йорк) та фоль­клор­но­го гур­ту « Ро­жа­ни­ця » (Ки­їв). Іні­ці­а­то­ром цьо­го спіль­но­го кон­цер­ту ви­сту­пив Брайан, який остан­ні сім ро­ків став актив­но ви­ко­ну­ва­ти укра­їн­ський ре­пер­ту­ар. З етно­гур­том « Ро­жа­ни­ця » аме­ри­кан­ський му­зи­кант по­зна­йо­мив­ся у То­рон­то на фоль­клор­но­му та­бо­рі і за­про­сив ки­ян до Нью­Йор­ку. Там від­бу­ли­ся май­стер­кла­си з тра­ди­цій­них пі­сень « Укра­їн­ські сіль­ських го­ло­си » , по­ві­дом­ляє i-pro. kiev. ua. До ре­чі, в США гурт «Ро­жа­ни­ця » і Б. Дель­фін ра­зом за­пи­са­ли ан­гло­мов­ну пі­сню, яка ско­ро по­ба­чить світ.

Ни­ні Брайан при­їхав в Укра­ї­ну, щоб до­слі­джу­ва­ти тра­ди­цій­ну му­зи­ку на­шої кра­ї­ни. За сло­ва­ми му­зи­кан­та, він має ме­ту аби про на­ро­дні пі­сні ді­зна­ли­ся як мо­жна біль­ше слу­ха­чів. « When worlds collid » — це те, що від­бу­ва­є­ться, ко­ли му­зи­кан­ти рі­зних тра­ди­цій ма­ють на­го­ду слу­ха­ти одне одно­го, спів­а­ти ра­зом, спіль­но тво­ри­ти но­вий му­зи­чний світ!

Під час кон­цер­ту в Ки­є­ві ра­зом із спів­а­чкою Елі­за­бет Ла­Прелл Брайан Дель­фін ви­ко­на­ють ба­ла­ди, лі­ри­чні пі­сні та аме­ри­кан­ську на­ро­дну му­зи­ку. А у дру­гій ча­сти­ні про­гра­ми від­бу­ду­ться твор­чі ім­про­ві­за­ції з гур­том « Ро­жа­ни­ця » , спіль­но­спі­ви зі слу­ха­ча­ми, лу­на­ти­муть укра­їн­ські та аме­ри­кан­ські на­ро­дні ме­ло­дії, а та­кож всі охо­чі змо­жуть по­тан­цю­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.