19 черв­ня ві­ді­йшла у Ві­чність Ла­ри­са Гри­го­рів­на Куль­чи­цька

Den (Ukrainian) - - День України -

Упо­не­ді­лок, 19 черв­ня, не ста­ло ре­да­кто­ра, сце­на­ри­ста, дру­жи­ни ві­до­мо­го істо­ри­ка Ста­ні­сла­ва Куль­чи­цько­го Ла­ри­си Гри­го­рів­ни. Про це по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» істо­рик Ген­на­дій Єфі­мен­ко: «Мав честь осо­би­сто зна­ти цю пре­кра­сну і чуй­ну лю­ди­ну. Для ме­не во­на бу­ла на­сам­пе­ред су­пу­тни­цею жи­т­тя мо­го Вчи­те­ля. Ра­зом із сво­ї­ми ко­ле­га­ми- істо­ри­ка­ми ви­слов­люю свої щи­рі спів­чу­т­тя Ста­ні­сла­ву Вла­ди­сла­во­ви­чу та йо­го ро­ди­ні».

Ста­ні­слав Вла­ди­сла­во­вич та Ла­ри­са Гри­го­рів­на про­жи­ли ра­зом 54 ро­ки. В одно­му з ін­терв’ ю Ста­ні­слав Куль­чи­цький про­мо­ви­сто і ла­ко- ні­чно оха­ра­кте­ри­зу­вав роль дру­жи­ни у сво­є­му про­фе­сій­но­му зро­стан­ні: « Ми одру­жив­ся в 1963 ро­ці, в 1964 і 1967 ро­ках на­ро­ди­ли­ся ді­ти. Дру­жи­на бу­ла ре­да­кто­ром у « Ра­дян­ській шко­лі » . За­раз во­на ви­чи­тує мої текс­ти, ви­лов­лює мої ру­си­зми. Ми одно­дум­ці і з нею, і з ді­тьми. Я це ду­же ці­ную, бо в мо­їх дру­зів та одно­кла­сни­ків, а во­ни оде­си­ти, ча­сто не так, сва­ря­ться на ґрун­ті по­лі­ти­ки».

Ре­да­кція га­зе­ти « День » ви­слов­лює щи­рі спів­чу­т­тя сво­є­му ав­то­ро­ві і дру­го­ві, Ста­ні­сла­ву Вла­ди­сла­во­вич, а та­кож всім близь­ким та рі­дним з про­во­ду не­по­прав­ної втра­ти. Ві­чна пам’ять!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.