Че­ка­ю­чи на ін­ве­сто­ра

Хер­сон­ський мор­ський та ае­ро­порт го­ту­ють до пе­ре­да­чі в кон­це­сію

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Хер­сон­щи­на ра­зом із Львів­ською, Ми­ко­ла­їв­ською та Оде­ською обла­стя­ми ста­ли пла­тфор­ма­ми для пі­ло­тних про­е­ктів у рам­ках пер­шо­го ета­пу дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства (кон­це­сії). Пі­сля ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­ну роз­по­чне­ться ро­бо­та в цьо­му на­прям­ку на об’єктах, які по­тре­бу­ють фі­нан­су­ва­н­ня та роз­ви­тку. Зокре­ма, йде­ться про ДП «Хер­сон­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт». Про це під час ві­зи­ту на Хер­сон­щи­ну та від­ві­дин мор­сько­го тор­го­вель­но­го пор­ту роз­по­вів за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ми­хай­ло Ті­тар­чук: «Кон­це­сія — це не ме­та, а ін­стру­мент, зав­дя­ки яко­му мо­жна за­пу­сти­ти на пов­ну по­ту­жність ро­бо­ту пор­ту та ство­ри­ти до­да­тко­ві ро­бо­чі мі­сця. Та­кож цей об’єкт для фі­нан­су­ва­н­ня обрав Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку», — за­явив Ті­тар­чук.

Як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті ОДА, на­ра­зі мі­ні­стер­ством ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни спіль­но зі Сві­то­вим бан­ком роз­ро­бля­ю­ться те­хні­ко-еко­но­мі­чні об­ґрун­ту­ва­н­ня що­до пе­ре­да­чі вка­за­но­го пор­ту в кон­це­сію. До­лу­чи­ти­ся до дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства та­кож мо­же ДП «Ска­дов­ський мор­ський порт».

Пред­став­ни­ки обла­сної вла­ди та за­сту­пник мі­ні­стра від­ві­да­ли між­на­ро­дний ае­ро­порт «Хер­сон». Дня­ми в мі­сце­вих ЗМІ з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що в ае­ро­пор­ту мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми з під­твер­дже­н­ням ка­те­го­рій­но­сті че­рез стан злі­тно­по­сад­ко­вої сму­ги та си­гналь­но­го обла­дна­н­ня. Під час обго­во­ре­н­ня мо­жли­вої пе­ре­да­чі в кон­це­сію хер­сон­сько­го ае­ро­пор­ту з за­сту­пни­ком мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі бу­ла озву­че­на су­ма у 566 млн гри­вень, які не­об­хі­дні для пов­ної ре­кон­стру­кції об’єкта.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.