Єли­за­ве­та II: прі­о­ри­тет уря­ду – «брек­зит»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вчо­ра Ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та II від­кри­ла чер­го­ву се­сію бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту, ви­сту­пив­ши з трон­ною про­мо­вою. Упі­дго­тов­ле­ній уря­дом про­гра­мі ба­га­то йшло­ся про те, що уряд пла­нує ро­би­ти з «брек­зи­том» най­ближ­чим ча­сом. Зокре­ма, ві­сім із 24 про­е­ктів за­ко­нів сто­су­ва­ли­ся ви­хо­ду Бри­та­нії з ЄС. Ко­ро­ле­ва та­кож за­зна­чи­ла, що прі­о­ри­те­том уря­ду є за­без­пе­че­н­ня най­кра­щої мо­жли­вої уго­ди що­до «брек­зи­ту». Ко­ро­ле­ва по­ві­до­ми­ла, що во­ни з прин­цом Фі­лі­пом з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють на ко­ро­ля Іспа­нії у ли­пні. При цьо­му во­на не зга­да­ла ні­чо­го про дер­жав­ний ві­зит пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па. Ко­ро­ле­ва ви­го­ло­шу­ва­ла про­мо­ву за від­су­тно­сті чо­ло­ві­ка, який пе­ре­бу­ває у лі­кар­ні з ін­фе­кці­єю. По­ряд з ко­ро­ле­вою був її стар­ший син, принц Чарльз. Тра­ди­ція, за якою мо­нарх від­кри­ває но­ву се­сію пар­ла­мен­ту, з’яви­ла­ся ще в XVI сто­літ­ті. Це ду­же яскра­ва це­ре­мо­нія: ко­ро­ле­ва в ка­ре­ті ви­їжджає з Бу­кін­гем­сько­го па­ла­цу і при­бу­ває до Па­ла­ти лор­дів. Цьо­го ро­ку трон­на промова від­бу­лась менш уро­чи­сто, ніж у ми­ну­лі ро­ки.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.