«Жи­т­тя Ка­ба­чка» — з 22 черв­ня в укра­їн­ських кі­но­те­а­трах

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цей муль­тфільм Кло­да Бар­ра­са отри­мав дві фран­цузь­кі на­ціо­наль­ні кі­но­пре­мії «Се­зар» (за най­кра­щий ані­ма­цій­ний фільм та най­кра­щий сце­на­рій), а та­кож був но­мі­но­ва­ний на «Оскар» за най­кра­щий ані­ма­цій­ний фільм. За сю­же­том, у дев’яти­рі­чно­го хло­пчи­ка Іка­ра ду­же див­не прі­зви­сько — Ка­ба­чок, і тра­гі­чна до­ля. Він жив із ма­тір’ю, але їхнє­жи­т­тя не від­рі­зня­ло­ся яскра­ви­ми по­ді­я­ми. Пі­сля ра­пто­вої смер­ті ма­ми Ікар за­ли­ша­є­ться зов­сім один і за­ми­ка­є­ться в со­бі... По­лі­цей­ський Рей­монд ве­зе не­пов­но­лі­тньо­го хло­пчи­ка до ди­тя­чо­го бу­дин­ку. Між ни­ми зав’язу­є­ться дру­жба, що ста­ла для Іка­ра єди­ною під­трим­кою і зв’яз­ком із зов­ні­шнім сві­том. Го­лов­ний ге­рой по­тра­пля­єв не­зна­йо­мий і чу­жий світ, в яко­му ме­шка­є­ба­га­то дітей зі схо­жи­ми, як у ньо­го, до­ля­ми... Муль­тфільм зня­тий за мо­ти­ва­ми ро­ма­ну Жи­ля Па­рі­са «Ав­то­біо­гра­фія Ка­ба­чка». Для ство­ре­н­ня кар­ти­ни бу­ло ви­го­тов­ле­но близь­ко ші­ст­де­ся­ти фо­нів і п’ят­де­сят чо­ти­ри ляль­ки, ко­жна — у трьох рі­зних ко­стю­мах. Прем’єра від­бу­ла­ся у рам­ках Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ані­ма­ції в Ан­сі, де кар­ти­на отри­ма­ла го­лов­ний приз і приз гля­да­цьких сим­па­тій. В Укра­ї­ні «Жи­т­тя Ка­ба­чка» від­кри­ва­ло ІV Між­на­ро­дний фе­сти­валь ми­сте­цтва кі­но для дітей та під­лі­тків «Чіл­дрен Кі­но­фест». Ни­ні муль­тфільм по­ба­чать гля­да­чі в Ки­є­ві, Він­ни­ці, Дні­прі, За­по­ріж­жі, Льво­ві, Ма­рі­у­по­лі, Оде­сі, Пол­та­ві, Стрию, Су­мах та Хар­ко­ві.

Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО PR-СЛУЖБОЮ КОМ­ПА­НІЇ «АРТХАУС ТРА­ФІК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.