Свя­то гон­ча­рів — 1 ли­пня, Опі­шня, Пол­тав­ська область

Den (Ukrainian) - - Культура -

З дав­ніх-да­вен ту­те­шні гон­ча­рі ство­рю­ють ке­ра­мі­ку, яку зна­ють та ці­ну­ють в усьо­му сві­ті! По­над рі­чкою Вор­склою на се­ми ма­льов­ни­чих па­гор­бах роз­ки­ну­ло­ся се­ли­ще мі­сько­го ти­пу Опі­шня. Ар­хе­о­ло­гі­чні зна­хід­ки свід­чать, що на цьо­му мі­сці ще до на­шої ери існу­ва­ло кіль­ка го­ро­дищ. Однак пер­ша пи­сем­на згад­ка да­то­ва­на ХІІ ст. Ще у се­ре­ди­ні ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя Оле­ксандр Дов­жен­ко за­пи­сав у сво­є­му що­ден­ни­ку, що са­ме Опі­шню вар­то пе­ре­ла­шту­ва­ти на «зраз­ко­вий центр ува­ги всіх бу­дів­ни­ків, кол­го­спни­ків, ту­ри­стів, ми­сте­цтво­знав­ців»... Офі­цій­на на­зва се­ли­ща — «Опі­шня». Однак са­мі жи­те­лі зде­біль­шо­го вжи­ва­ють дав­ню етно­гра­фі­чну на­зву «Опі­шне». Уже кіль­ка сто­літь це мі­сте­чко вва­жа­ють гон­чар­ською сто­ли­цею Укра­ї­ни, адже спо­кон­ві­ків у се­ли­щі за­йма­ли­ся гон­чар­ним про­ми­слом. Ме­шкан­ці ка­жуть, що са­ме ту­те­шні май­стри при­ду­ма­ли гли­ня­них ба­ран­ців та сви­стун­ців, а опі­шнян­ські ке­ра­мі­чні ми­ски, ку­хлі, гор­щи­ки, гле­чи­ки, ма­кі­три, ку­ман­ці та ба­риль­ця від­дав­на про­сла­ви­ла­ся на весь світ. 1 ли­пня від­кри­є­ться На­ціо­наль­ний фе­сти­валь гон­чар­ства (у рам­ках ІХ Ти­жня на­ціо­наль­но­го гон­чар­но­го здви­же­н­ня в Опі­шно­му «Здвиг-2017»). У про­гра­мі: фест «Гон­чар­ське пе­ре­ве­сло» за уча­стю фоль­клор­них ко­ле­кти­вів та естра­дних етно­гур­тів Укра­ї­ни; ІХ Між­на­ро­дний ми­сте­цький яр­ма­рок «Гон­чар­ний Все­світ в Укра­ї­ні-2017», що пред­ста­вить кра­щих гон­ча­рів, ху­до­жни­ків-ке­ра­мі­стів, май­стрів ін­ших ви­дів на­ро­дно­го ми­сте­цтва, а та­кож на­у­ков­ців, ко­ле­кціо­не­рів і під­при­єм­ців; VIII На­ціо­наль­ний фе­сти­валь-кон­курс гон­чар­сько­го бо­ді­пейн­тін­гу BodyCeramicFestUkraine, що по­зна­йо­мить із гон­чар­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми; ви­став­ка тво­рів ко­валь­ства на те­му гон­чар­ства від уча­сни­ків сьо­мо­го На­ціо­наль­но­го ко­валь­сько­го фе­сти­ва­лю «Ва­ку­ла ФЕСТ-ХХІ»; ви­став­ка ке­ра­мі­ки в Ми­сте­цькій га­ле­реї Цен­тру роз­ви­тку ду­хов­ної куль­ту­ри; ми­сте­цькі про­е­кти ху­до­жни­ків-ке­ра­мі­стів, май­стрів-гон­ча­рів, ко­ва­лів; гон­чар­ські та ко­валь­ські май­стер-кла­си та ін­ші роз­ва­ги.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.