«Лю­ксем­бурзь­кий­сад» — 25 черв­ня, Те­атр на По­до­лі («Те­а­траль­на ві­таль­ня»)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ці­єю фан­та­зі­єю-шан­со­ном ко­ле­ктив за­криє свій 30-й те­а­траль­ний се­зон. «Лю­ксем­бурзь­кий сад» по­ста­вив Ігор Сла­вин­ський (сце­но­гра­фія — Ма­рія По­гре­бняк, ху­до­жник по ко­стю­мах — Ні­на Ру­ден­ко, му­зи­чне оформ­ле­н­ня — Ка­те­ри­на Ти­жно­ва, ба­лет­мей­стер — Ан­же­лі­ка Бо­ри­со­ва). Ви­ста­ва отри­ма­ла пре­мію «Ки­їв­ська пе­кто­раль-2009» у но­мі­на­ції «Кра­ща ви­ста­ва ка­мер­ної (ма­лої) сце­ни». В осно­ву по­ста­нов­ки по­кла­де­но цикл вір­шів ві­до­мо­го по­е­та­емі­гран­та Йо­си­па Брод­сько­го «Двад­цять со­не­тів до Ма­рії Стю­арт». Дія від­бу­ва­є­ться у ні­чно­му Па­ри­жі, мі­сті мрій, за­ко­ха­них і ву­ли­чних шан­со­ньє. У по­ста­нов­ці гра­ють: Ва­силь Ку­хар­ський (По­ет), Ма­ксим Гру­бер (Пе­ре­кла­дач), Ка­те­ри­на Шен­фельд (Ма­рія Стю­арт), Те­тя­на Тер­но­ва (Шан­со­ньє) та Ган­на Там­бо­ва (Мі­ська бо­же­віль­на). До ре­чі, ни­ні се­ред гля­да­чів бу­дуть 19 кра­щих ви­пу­скни­ків шко­ли с. Кам’яни­ця(За­кар­пат­ська обл.), ко­трі за зраз­ко­ве на­вча­н­ня отри­ма­ли по­да­ру­нок — ві­зит до Ки­є­ва з від­ві­ду­ва­н­ням Ки­їв­сько­го те­а­тру на По­до­лі.

ФО­ТО НА­ДА­НО ТЕАТРОМ НА ПО­ДО­ЛІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.