«Ро­злу­че­н­ня» по-ки­їв­ськи

В опа­лю­валь­но­му се­зо­ні 2018/2019 у сто­ли­ці бу­де но­вий опе­ра­тор енер­го­си­сте­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Га­сло «По­вер­не­мо «Ки­ї­в­енер­го» ки­я­нам», роз­мі­ще­ний на чи­сель­них ре­клам­них но­сі­ях у сто­ли­ці, схо­же, бу­де здій­сне­не. Учо­ра Ки­їв­ра­да ви­рі­ши­ла при­пи­ни­ти чин­ність уго­ди між Ки­їв­ською мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ці­єю й енер­го­за­без­пе­чу­ю­чою ком­па­ні­єю «Ки­ї­в­енер­го» про ре­а­лі­за­цію про­е­кту управ­лі­н­ня й ре­фор­му­ва­н­ня енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу сто­ли­ці від 27 ве­ре­сня 2001 ро­ку, за­зда­ле­гідь про­дов­жив­ши йо­го на чо­ти­ри мі­ся­ці — до за­кін­че­н­ня на­сту­пно­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну 26 кві­тня 2018 ро­ку. За­раз основ­ним акціо­не­ром «Ки­ї­в­енер­го» (з час­ткою 72,4%) є най­біль­ший при­ва­тний енер­го­хол­динг ДТЕК Рі­на­та Ахме­то­ва, ще 25%+1 акція ком­па­нії на­ле­жить дер­жа­ві.

■ «Ми на­ре­шті по­вин­ні роз­по­ча­ти ви­ко­на­н­ня на­мі­че­но­го пла­ну що­до за­вер­ше­н­ня уго­ди з «Ки­ї­в­енер­го» та по­вер­не­н­ня май­на мі­ській гро­ма­ді. Подаль­ше зво­лі­ка­н­ня в ухва­лен­ні цьо­го рі­ше­н­ня то­чно не на ко­ристь Ки­є­ва, ки­їв­ської гро­ма­ди — то­ді ма­ти­ме­мо до­да­тко­ві те­хні­чні й фі­нан­со­ві ри­зи­ки», ци­ту­є­ться в по­ві­дом­лен­ні Ки­їв­ра­ди за­сту­пник гла­ви КМДА Пе­тро Пан­те­лє­єв. «Йде­ться не про­сто про по­вер­не­н­ня май­на гро­ма­ді, а про по­вер­не­н­ня йо­го в на­ле­жно­му ста­ні. Адже це дві ве­ли­че­зні ТЕЦ, по­над 3000 те­пло­вих пун­ктів, 2600 км ме­реж, 200 ко­те­лень, а та­кож сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод «Енер­гія», — по­яснив Пан­те­лє­єв. Усьо­го, за йо­го сло­ва­ми, ком­плекс скла­да­є­ться з 90 ти­сяч об’єктів, рі­зних за фун­кціо­наль­ним при­зна­че­н­ням і те­хні­чним ста­ном.

■ Рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди, під­три­ма­не 62 де­пу­та­та­ми (за не­об­хі­дно­го мі­ні­му­му 61), та­кож до­ру­чає мі­ська­дмі­ні­стра­ції ви­зна­чи­ти ко­му­наль­не під­при­єм­ство й за­крі­пи­ти за ним на пра­ві го­спо­дар­сько­го ве­де­н­ня ко­му­наль­не май­но, що пе­ре­бу­ває у во­ло­дін­ні й ко­ри­сту­ван­ні «Ки­ї­в­енер­го», пі­сля при­пи­не­н­ня чин­но­сті зга­да­ної уго­ди від 27 ве­ре­сня 2001 ро­ку з тер­мі­ном дії до 31 гру­дня 2017 ро­ку, що пе­ред­ба­чав пе­ре­да­н­ня в управ­лі­н­ня «Ки­ї­в­енер­го» ко­му­наль­них те­пло­вих ме­реж, двох ТЕЦ і сміт­тє­спа­лю­валь­но­го за­во­ду «Енер­гія».

■ 2015 ро­ку КМДА, із за­лу­че­н­ням екс­пер­тів, зокре­ма Ernst&Young, про­ве­ла те­хні­чний, фі­нан­со­вий і пра­во­вий ау­дит відносин з «Ки­ї­в­енер­го». Уре­зуль­та­ті бу­ло ви­рі­ше­но по­вер­ну­ти те­пло­енер­ге­ти­чний ком­плекс у му­ні­ци­паль­не управ­лі­н­ня з подаль­шим ви­вче­н­ням пи­та­н­ня йо­го пе­ре­да­н­ня опе­ра­то­ро­ві на кон­кур­сних прин­ци­пах. Мер мі­ста Ві­та­лій Кли­чко на по­ча­тку черв­ня по­відо- мив, що КМДА ве­де пе­ре­го­во­ри з Fortum Corporation (Фін­лян­дія) і Veolia Environnement (Фран­ція) про мо­жли­ву спів­пра­цю при управ­лін­ні те­пло­ви­ми ме­ре­жа­ми.

■ Один з під­пи­сан­тів ці­єї уго­ди ко­ли­шній ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, а ни­ні го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «Ки­ї­в­енер­го» Іван Плачков на ви­гляд че­рез та­ке рі­ше­н­ня «Ки­їв­ра­ди» на­чеб­то не за­сму­че­ний, але не­аби­як за­кло­по­та­ний. Він де­таль­но роз­по­від­ає про склад май­на, що на­ле­жить пе­ре­да­ти ки­їв­ській гро­ма­ді, і про по­ту­жно­сті уста­тку­ва­н­ня. За рік ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що є одни­ми з най­біль­ших у сві­ті, ви­ро­бля­ють 6,2 міль­йо­на гі­га­ка­ло­рій те­пла й 3 мі­льяр­ди кі­ло­ват еле­ктро­енер­гії. Еле­ктри­чна по­ту­жність двох стан­цій (1200 ме­га­ват) — це се­ре­днє спо­жи­ва­н­ня Ки­є­ва. За рік ці дві стан­ції спо­жи­ва­ють 1,2 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу. Як­би во­ни пра- цю­ва­ли на ву­гіл­лі, то йо­го б зна­до­би­ло­ся 1,5 міль­йо­на тонн, або ти­ся­чу еше­ло­нів на рік.

■ Ки­їв­ські те­пло­ві ме­ре­жі, за сло­ва­ми Пла­чко­ва, — це 182 те­пло­дже­ре­ла, 702 ко­ло­а­гре­га­та, 5100 гі­га­ка­ло­рій те­пло­вої по­ту­жно­сті, 2710 кі­ло­ме­трів дов­жи­ни те­пло­ме­реж у дво­тру­бно­му об­чи­слен­ні, 2600 те­пло­пун­ктів, 19 на­со­сних стан­цій і 7216 на­со­сних агре­га­тів. Те­пло­ме­ре­жі ви­ро­бля­ють 5,8 міль­йо­на гі­га­ка­ло­рій те­пла й ви­ко­ри­сто­ву­ють 0,8 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів га­зу на рік. Тоб­то рі­чне спо­жи­ва­н­ня га­зу в «Ки­ї­в­енер­го» — 2 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів.

■ Крім то­го, «Ки­ї­в­енер­го» екс­плу­а­ту­ва­ло ще й сміт­тє­спа­лю­валь­ний за­вод «Енер­гія» з чо­тир­ма ко­тло­а­гре­га­та­ми для спа­лю­ва­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів і па­ро­во­дя­ні бой­лер­ні уста­нов­ки, що ви­ро­бля­ють те­пло. По­ту­жність за­во­ду — 300 ти­сяч тонн від­хо­дів на рік. То­ді як у Ки­є­ві утво­рю­є­ться за рік при­бли­зно міль­йон тонн смі­т­тя. Як­би за­вод «Енер­гія» не пра­цю­вав, за­зна­чає Плачков, то у нас з по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми бу­ла б ду­же скла­дна си­ту­а­ція. А він ще й ви­ро­бляє 0,2 міль­йо­на гі­га­ка­ло­рий те­пла.

■ Плачков на­зи­ває су­му ін­ве­сти­цій, вкла­де­них «Ки­ї­в­енер­го» в енер­ге­ти­чне го­спо­дар­ство сто­ли­ці (1 мі­льярд гри­вень). Зві­сно, бу­ла й ве­ли­ка пра­ця ба­га­то­ти­ся­чно­го ко­ле­кти­ву. Але, як і де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди, екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки вва­жає, що уго­да, під­пи­са­на ним 2001 ро­ку, не від­по­від­ає су­ча­сним умо­вам і ал­го­ри­тмам відносин між «Ки­ї­в­енер­го» як опе­ра­то­ром енер­го­ком­пле­ксу сто­ли­ці і мі­ською гро­ма­дою. «Їх тре­ба мі­ня­ти, пе­ре­во­ди­ти на кон­ку­рен­тну й кон­це­сій­ну осно­ву», — го­во­рить він і де­таль­но пе­ре­ра­хо­вує все, що тре­ба бу­де зро­би­ти: від ін­вен­та­ри­за­ції май­на (на що, на йо­го дум­ку, пі­де не один і не два мі­ся­ці) до при­йо­му на ро­бо­ту но­вим опе­ра­то­ром 6 ти­сяч пра­ців­ни­ків і отри­ма­н­ня ним без­лі­чі лі­цен­зій і до­зво­лів. «Цю ро­бо­ту, щоб всти­гну­ти до 27 кві­тня, слід бу­ло б про­во­ди­ти вже сьо­го­дні», — впев­не­ний топ-ме­не­джер.

■ Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня» про май­но, яке за­ли­ши­ться пі­сля «ро­злу­че­н­ня» з мі­стом у «Ки­ї­в­енер­го», Плачков за­ува­жує, що в еле­ктри­чній ча­сти­ні май­на сто­ли­ці, яка зде­біль­шо­го є вла­сні­стю «Ки­ї­в­енер­го», є час­тка в 10—12%, що на­ле­жить мі­сту. А в те­пло­вій ча­сти­ні, яка, від­по­від­но до прийня­то­го вчо­ра рі­ше­н­ня, пе­ре­йде до ін­шо­го вла­сни­ка, до 15% на­ле­жить «Ки­ї­в­енер­го», оскіль­ки «ство­рю­ва­ло­ся за акціо­нер­ні гро­ші». От­же, по­си­ла­ю­чись на рі­ше­н­ня Єв­ро­со­ю­зу, який на­по­ля­гає, щоб енер­ге­ти­чні об’єкти пе­ре­хо­ди­ли до но­вих вла­сни­ків у скла­ді ці­лі­сно­го май­но­во­го ком­пле­ксу, Плачков ви­сту­пає за те, щоб за ре­зуль­та­та­ми ін­вен­та­ри­за­ції май­на здій­сни­ти йо­го вза­є­мо­за­лік.

■ Він та­кож го­во­рить «Дню», що не­об­хі­дно роз­ро­би­ти спра­ве­дли­ві ін­ве­сти­цій­ні умо­ви, які до­зво­лять і «Ки­ї­в­енер­го», ра­зом з ін­ши­ми пре­тен­ден­та­ми, взя­ти участь у кон­кур­сі на ви­зна­че­н­ня но­во­го енер­го­опе­ра­то­ра сто­ли­ці. Плачков на­віть не сум­ні­ва­є­ться, що «Ки­ї­в­енер­го» йо­го ви­грає. Про­те, на йо­го дум­ку, це бу­де мо­жли­вим ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо від­по­від­на ді­яль­ність ста­не при­бу­тко­вою.

■ «Будь-який бізнес має бу­ти при­бу­тко­вим, — вва­жає го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «Ки­ї­в­енер­го». — Рі­вень рен­та­бель­но­сті мо­же бу­ти не­ве­ли­ким — 5—10%. Але при­бу­ток по­трі­бен для то­го, щоб гро­шей ви­ста­ча­ло для ін­ве­сти­цій на роз­ви­ток — це сві­то­вий до­свід. А якщо умо­ви бу­дуть та­кі, як сьо­го­дні, а ді­яль­ність у цій сфе­рі — зби­тко­ва (втра­ти «Ки­ї­в­енер­го» від те­пло­по­ста­ча­н­ня по­над 1,5 мі­льяр­да гри­вень), то ми на­вряд чи пі­де­мо на кон­курс. Сьо­го­дні дер­жа­ва не ви­пла­чує ко­штів за піль­га­ми та суб­си­ді­я­ми, а «На­фто­газ Укра­ї­ни» на­ра­хо­вує нам за бор­ги пе­ні й штра­фи. Ли­ше за пер­ший квар­тал цьо­го ро­ку во­ни мо­жуть до­сяг­ти 500 міль­йо­нів гри­вень. Де їх мо­жна взя­ти? От­же, це зби­ток ком­па­нії».

■ Плачков на­га­дує, що ко­лись у Ки­є­ві на­віть хо­ті­ли ство­ри­ти єди­ний енер­ге­ти­чний хол­динг, як у Фран­кфур­ті й Гам­бур­зі не ли­ше для еле­ктро— й те­пло­по­ста­чань, а й для во­до— й га­зо­по­ста­чань з єди­ною збу­то­вою ком­па­ні­єю, кол-цен­тром і пла­ном роз­ви­тку. Де­пу­та­ти цей про­ект не під­три­ма­ли. Але ра­но чи пі­зно ми до цьо­го обов’яз­ко­во по­вер­не­мо­ся, пе­ред­ба­чає Плачков. Він не по­го­див­ся з при­пу­ще­н­ням «Дня», що в ра­зі від­хо­ду «Ки­ї­в­енер­го» й при­хо­ду но­во­го опе­ра­то­ра в сто­ли­ці мо­же ви­ни­кну­ти енер­ге­ти­чний ха­ос. «Ми цьо­го не допу­сти­мо, — за­пев­нив він. — Ми всім усе по­ясню­ва­ти­ме­мо. Я ду­маю, що, вре­шті-решт, у де­пу­та­тів спра­цює ін­стинкт са­мо­збе­ре­же­н­ня».

Іван ПЛАЧКОВ:

В еле­ктри­чній ча­сти­ні май­на сто­ли­ці, яка зде­біль­шо­го є вла­сні­стю «Ки­ї­в­енер­го», є час­тка в 10—12%, що на­ле­жить мі­сту. А в те­пло­вій ча­сти­ні, яка, від­по­від­но до прийня­то­го вчо­ра рі­ше­н­ня, пе­ре­йде до ін­шо­го вла­сни­ка, до 15% на­ле­жить «Ки­ї­в­енер­го», оскіль­ки «ство­рю­ва­ло­ся за акціо­нер­ні гро­ші». От­же, по­си­ла­ю­чись на рі­ше­н­ня Єв­ро­со­ю­зу, який на­по­ля­гає, щоб енер­ге­ти­чні об’єкти пе­ре­хо­ди­ли до но­вих вла­сни­ків у скла­ді ці­лі­сно­го май­но­во­го ком­пле­ксу, я ви­сту­паю за те, щоб за ре­зуль­та­та­ми ін­вен­та­ри­за­ції май­на здій­сни­ти йо­го вза­є­мо­за­лік.

Не­об­хі­дно роз­ро­би­ти спра­ве­дли­ві ін­ве­сти­цій­ні умо­ви, які до­зво­лять і «Ки­ї­в­енер­го » , ра­зом з ін­ши­ми пре­тен­ден­та­ми, взя­ти участь у кон­кур­сі на ви­зна­че­н­ня но­во­го енер­го­опе­ра­то­ра сто­ли­ці. Я на­віть не сум­ні­ва­ю­ся, що «Ки­ї­в­енер­го» йо­го ви­грає. Про­те, це бу­де мо­жли­вим ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо від­по­від­на ді­яль­ність ста­не при­бу­тко­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.