Енер­го­ефе­ктив­ність: мі­ські іні­ці­а­ти­ви

Чо­мусь у Кро­пив­ни­цько­му їх пе­ре­йма­ти не по­спі­ша­ють...

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оле­на СІНЧЕНКО, Кро­пив­ни­цький

Остан­ні кіль­ка ро­ків пи­та­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті де­да­лі ча­сті­ше під­ні­ма­є­ться на рі­зно­го ти­пу пу­блі­чних за­хо­дах. Осо­бли­во ця те­ма акту­а­лі­зу­ва­лась пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії.

Со­ня­чні ба­та­реї, ві­тря­ні стан­ції, мо­ні­то­ринг ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­ре­сур­сів, по­са­ди енер­ге­ти­чних ме­не­дже­рів при му­ні­ци­па­лі­те­тах, кре­ди­ти на уте­пле­н­ня жи­тло­вих бу­дин­ків — це ли­ше не­ве­ли­чка ча­сти­на то­го, з чим асо­ці­ю­є­ться енер­го­ефе­ктив­ність у пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця.

Ке­рів­ни­цтво укра­їн­ських міст стає в чер­гу до між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів, роз­ро­бляє про­гра­ми з по­кра­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті в ко­му­наль­но­му се­кто­рі, за­охо­чує ме­шкан­ців ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків про­во­ди­ти за­хо­ди з енер­го­ефе­ктив­но­сті, від­шко­до­ву­ю­чи зна­чні ча­сти­ни ви­трат, то­що. Ро­з­гля­не­мо кіль­ка при­кла­дів. В Рів­но­му вже 13 ро­ків діє про­гра­ма ста­ло­го роз­ви­тку, клю­чо­ви­ми аспе­кта­ми якої є уте­пле­н­ня бу­дин­ків, за­мі­на ві­кон, ре­монт еле­ктро­ме­реж, вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків та ін­ші за­хо­ди з по­кра­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті. За ці ро­ки з мі­сце­во­го бю­дже­ту бу­ло ви­тра­че­но 105 млн гри­вень. Ця про­гра­ма спри­яє то­му, що ви­тра­ти рів­нян на енер­го­но­сії по­стій­но зни­жу­ю­ться. А з цьо­го ро­ку в Рів­но­му роз­по­ча­ла пра­цю­ва­ти про­гра­ма тер­мо­мо­дер­ні­за­ції ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків — вла­да від­шко­до­ву­ва­ти­ме від 20 до 40 від­со­тків вар­то­сті про­ве­де­н­ня від­по­від­них за­хо­дів.

Не­ве­ли­чке мі­сте­чко Ме­на, що в Чер­ні­гів­ській обла­сті, ско­ро­ти­ло на 66% спо­жи­ва­н­ня енер­гії си­сте­ма­ми ву­ли­чно­го осві­тле­н­ня. А все зав­дя­ки гран­ту від ЄС. Та­кий же грант ви­гра­ла вла­да мі­ста Сам­бір, що на Львів­щи­ні. Їхня еко­но­мія ся­га­ти­ме 70%. Ко­жне мі­сто бу­де еко­но­ми­ти до 1,5 млн гри­вень що­ро­ку ли­ше на зни­жен­ні ви­трат на осві­тле­н­ня ву­лиць.

Але най­про­сті­ший і ду­же ефе­ктив­ний спо­сіб зни­же­н­ня ви­трат на енер­го­но­сії — що­ден­ний мо­ні­то­ринг ви­ко­ри­ста­н­ня енер­ге­ти­чних ре­сур­сів. Пер­шо­від­кри­ва­чем по­ді­бно­го ме­то­ду в Укра­ї­ні ста­ло мі­сто Кам’яне­цьПо­діль­ський. За рік ба­наль­но­го що­ден­но­го пе­ре­да­н­ня по­ка­зни­ків лі­чиль­ни­ків з усіх ко­му­наль­них за­кла­дів еко­но­мія ви­трат на енер­го­но­сії в мі­сте­чку скла­ла май­же 10%.

Цю ідею під­хо­пи­ли й ін­ші мі­ста Укра­ї­ни. Так Львів що­ро­ку, ли­ше зав­дя­ки мо­ні­то­рин­гу, еко­но­мить до 32 міль­йо­нів гри­вень, Рів­не — орі­єн­тов­но 10 міль­йо­нів. Жи­то­мир в пер­ший рік що­ден­но­го мо­ні­то­рин­гу зеко­но­мив май­же 5 міль­йо­нів.

А що ж Кро­пив­ни­цький? Мі­ський го­ло­ва і йо­го но­ва ко­а­лі­ція ні­чо­го не пла­ну­ють в цій га­лу­зі. Ба біль­ше, вла­да всі­ля­ко за­ва­жає тим, хто пра­гне зни­же­н­ня ви­трат на енер­го­но­сії. Ви­да­є­ться, що в мі­сті існує змо­ва вла­ди та мо­но­по­лі­стів на енер­ге­ти­чно­му рів­ні.

Чим це за­гро­жує мі­сту? Тим, що ми ні­ко­ли не по­збу­де­мось яр­ли­ка «де­пре­сив­не мі­сто»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.