Мо­ло­чний шлях

Укра­їн­ське тва­рин­ни­цтво то­рує со­бі шлях до Ки­таю

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Дер­жав­на слу­жба Укра­ї­ни у пи­та­н­нях без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів по­ві­дом­ляє про отри­ма­н­ня до­зво­лу на по­ста­ча­н­ня мо­ло­ко­про­ду­ктів до Ки­таю ще дев’ятьма укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми. «До­сі пра­во екс­пор­ту мо­ло­чної про­ду­кції на ки­тай­ський ри­нок ма­ли 18 під­при­ємств. Але на­ші ки­тай­ські ко­ле­ги збіль­ши­ли цей спи­сок ще на дев’ять — до 27 укра­їн­ських під­при­ємств», — за­зна­чає гла­ва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Во­ло­ди­мир Ла­па й до­дає, що ро­бо­та над роз­ши­ре­н­ням спи­ску під­при­єм­ствекс­пор­те­рів до Ки­таю ве­де­ться по­стій­но.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.