Низь­кий рі­вень по­ін­фор­мо­ва­но­сті

Рів­нен­ські акти­ві­сти до­слі­ди­ли, на­скіль­ки жи­те­лі обла­сті орі­єн­ту­ю­ться у сво­їх пра­вах

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Акти­ві­стів гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Крим­ська ді­а­спо­ра Рів­нен­щи­ни», зокре­ма, ці­ка­ви­ло, чи зна­ють лю­ди, як по­во­ди­ти­ся під час за­три­ма­н­ня пра­во­охо­рон­ця­ми, чи чу­ли во­ни про без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу, чи по­ін­фор­мо­ва­ні про по­слу­ги без­ко­штов­но­го адво­ка­та.

Те­ма до­во­лі актуальна, пе­ре­ко­ну­ють ав­то­ри до­слі­дже­н­ня. «За­три­ма­н­ня мо­же тра­пи­ти­ся будь з ким — від до­мо­го­спо­дар­ки до під­лі­тка, ко­трий ка­та­є­ться на скей­ті. І в цій си­ту­а­ції ду­же ва­жли­во вмі­ти за­хи­сти­ти свої пра­ва», — вва­жає пра­во­за­хи­сни­ця, ке­рів­ник ГО «Крим­ська ді­а­спо­ра Рів­нен­щи­ни» Ель­ві­ра ШИЛІНА.

Пред­став­ни­ки гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції про­ве­ли низ­ку опи­ту­вань. Се­ред ре­спон­ден­тів бу­ли жи­те­лі обла­сті, адво­ка­ти, які, вла­сне, на­да­ють без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу, по­лі­цей­ські, які від­по­від­а­ють за за­три­ма­н­ня, а та­кож лю­ди, які на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють у мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі. Це від­бу­ва­ло­ся в ме­жах про­е­кту «Мо­ні­то­ринг на­да­н­ня по­слуг ре­гіо­наль­ни­ми цен­тра­ми без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги при за­три­ман­ні гро­ма­дян», який ре­а­лі­зу­є­ться за під­трим­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Як по­ка­за­ли ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, на­се­ле­н­ня Рів­нен­щи­ни має низь­кий рі­вень по­ін­фор­мо­ва­но­сті у сфе­рі прав лю­ди­ни, ко­мен­ту­ють акти­ві­сти. До то­го ж, треть ре­спон­ден­тів вва­жає, що за остан­ні ро­ки си­ту­а­ція в цій сфе­рі по­гір­ши­ла­ся. Більш ніж по­ло­ви­на опи­та­них чу­ли про без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу, але май­же 50 від­со­тків із них не ма­ють уяв­ле­н­ня, з яких пи­тань її мо­жна отри­ма­ти. Тим ча­сом про пра­во на без­ко­штов­но­го адво­ка­та біль­шість ре­спон­ден­тів чу­ла. Однак ли­ше по­ло­ви­на з них зна­ють, що він по­ви­нен ви­їжджа­ти на ко­жне за­три­ма­н­ня, і тро­хи біль­ше ніж 30 від­со­тків — у кур­сі то­го, що від по­слуг без­ко­штов­но­го адво­ка­та мо­жна від­мо­ви­ти­ся ли­ше в йо­го при­су­тно­сті.

Тим ча­сом ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня ре­спон­ден­тів, яких за­три­му­ва­ли пра­во­охо­рон­ці, акти­ві­сти на­зи­ва­ють три­во­жни­ми. Адже двом тре­тям із них не по­ві­дом­ля­ли про пра­во на без­ко­штов­но­го адво­ка­та.

Крім то­го, гро­мад­ські акти­ві­сти спіл­ку­ва­ли­ся й з ув’язне­ни­ми. «Це опи­ту­ва­н­ня ви­яви­лось ду­же ці­ка­вим. Адже за­зна­че­на ка­те­го­рія ре­спон­ден­тів не бо­я­ла­ся бу­ти від­вер­тою у від­по­від­ях. Річ у тім, що тиск на ув’язне­них з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів уже не­мо­жли­вий, — по­яснює Ель­ві­ра Шиліна. — Так, троє з де­ся­ти опи­та­них роз­по­від­а­ли, як їх би­ли пі­сля за­три­ма­н­ня. Де­кіль­ка ув’язне­них ска­за­ли, що до них адво­ка­ти не при­їзди­ли вза­га­лі. Во­ни не ско­ри­ста­ли­ся по­слу­га­ми без­опла­тної вто­рин­ної до­по­мо­ги, біль­ше то­го, про та­ку мо­жли­вість їм на­віть не по­ві­до­ми­ли. Двоє ре­спон­ден­тів роз­ка­за­ли, що ви­ма­га­ли при­су­тно­сті адво­ка­та. Але про­ха­н­ня одно­го з них так і не бу­ло за­до­во­ле­но. На­то­мість до ін­шо­го чо­ло­ві­ка, ко­тро­го за­три­ма­ли о че­твер­тій го­ди­ні ран­ку, адво­кат при­їхав ли­ше уве­че­рі. Єди­ний опи­та­ний роз­по­вів, що йо­му вру­чи­ли пам’ятку за­три­ма­но­го, і чо­ло­ві­ка не до­пи­ту­ва­ли до при­їзду адво­ка­та».

Ре­зуль­та­ти сво­го до­слі­дже­н­ня пра­во­за­хи­сни­ки ГО «Крим­ська ді­а­спо­ра Рів­нен­щи­ни» обго­во­рять з пред­став­ни­ка­ми цен­тру Без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги, по­лі­ції, управ­лі­н­ня юсти­ції та гро­мад­сько­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.