Во­рог за­би­рає най­до­рож­че

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

« На окре­мих ді­лян­ках лі­нії зі­ткне­н­ня зро­сли не ли­ше кіль­кість і щіль­ність во­ро­жих об­стрі­лів, а й сут­тє­во збіль­шив­ся ка­лібр озбро­є­н­ня, з яко­го про­ро­сій­ські зло­чин­ні угру­по­ва­н­ня ве­ли во­гонь по укра­їн­ських за­хи­сни­ках. Впро­довж ми­ну­лої до­би ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чні банд­фор­му­ва­н­ня 36 ра­зів за­сто­со­ву­ва­ли зброю про­ти під­роз­ді­лів сил АТО, зокре­ма 5 ра­зів би­ли із важ­ко­го ар­ти­ле­рій­сько­го озбро­є­н­ня » , — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні ста­ном на 6.00 21 черв­ня на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни www. mil. gov. ua. На ща­стя, ті­єї до­би укра­їн­ські во­ї­ни не по­стра­жда­ли, але, на жаль, та­ким ви­да­є­ться да­ле­ко не ко­жен день у зо­ні АТО. За да­ни­ми на 27 трав­ня, з по­ча­тку цьо­го ро­ку на вій­ні за­ги­ну­ли 98 укра­їн­ських війсь- ко­во­слу­жбов­ців, по­над 800 по­ра­не­но. Ду­же гір­ко, але про­тя­гом черв­ня ця ци­фра зро­сла ще біль­ше. За остан­ні­ми да­ни­ми СММ ОБСЄ, з по­ча­тку ро­ку в ре­зуль­та­ті во­єн­них дій за­ги­ну­ли 47 мир­них жи­те­лів, ще 222 лю­ди­ни отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Тим ча­сом агре­сор і да­лі по­вто­рює ман­тру про « від­су­тність ро­сій­ських військ на Дон­ба­сі»...

«День» про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти істо­рії укра­їн­ських гро­ма­дян, які че­сно ви­ко­на­ли свій обов’ язок із за­хи­сту рі­дної кра­ї­ни, але не змо­гли вбе­рег­тись від куль і сна­ря­дів во­ро­га. Сьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про на­зав­жди 46-рі­чно­го сер­жан­та з Він­нич­чи­ни Оле­ксан­дра Штей­ка та 19-рі­чно­го Та­ра­са Прон­чу­ка з се­ла Го­ро­док на Рів­нен­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.