Від­кри­ти «укра­їн­ську Аме­ри­ку»

Пів­то­ра ро­ку дві ко­ман­ди шу­ка­ти­муть на­ших ви­да­тних спів­ві­тчи­зни­ків на двох кон­ти­нен­тах

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Від ми­су Горн (Чи­лі) і до бе­ре­гів Аля­ски дві укра­їн­ські ко­ман­ди на мо­то­ци­клі та ка­та­ма­ра­ні прой­дуть по пе­ри­ме­тру двох кон­ти­нен­тів «у по­шу­ках укра­їн­сько­го слі­ду». Ідея — зна­йти укра­їн­ців, які ро­блять зна­чний вне­сок у роз­ви­ток кра­їн Пів­ден­ної та Пів­ні­чної Аме­ри­ки. Роз­по­чне­ться екс­пе­ди­ція на­при­кін­ці 2017 ро­ку та роз­ра­хо­ва­на на пів­то­ра ро­ку. Пла­ну­є­ться здо­ла­ти по­над 200 ти­ся­чкі­ло­ме­трів.

Іні­ці­а­тор екс­пе­ди­ції — пре­зи­дент Ки­їв­сько­го мі­сько­го ав­то­мо­то­клу­бу Сер­гій МАЛИК. За пле­чи­ма у ньо­го — та­кий са­мий до­свід в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі. Так, 2013 ро­ку він про­їхав на мо­то­ци­клі по пе­ри­ме­тру Укра­ї­ни (ві­сім ти­ся­чкі­ло­ме­трів), вна­слі­док чо­го ра­зом з ко­ман­дою іні­ці­ю­вав від­кри­т­тя п’яти пам’ятни­ків і пам’ятних зна­ків в істо­ри­чних мі­сцях. Зокре­ма, то­рік — пам’ятник Ко­но­топ­ській би­тві у Ко­но­то­пі. А 2016 ро­ку Сер­гій Малик про­їхав по пе­ри­ме­тру Єв­ро­пу (32 ти­ся­чі кі­ло­ме­трів) і по­зна­йо­мив­ся з ба­га­тьма укра­їн­ця­ми, які ста­ли там успі­шни­ми. Те­пер пра­цює над ство­ре­н­ням се­рії філь­мів про цю по­їзд­ку та про уні­каль­них осо­би­сто­стей, яких там за­філь­му­вав.

«В Аме­ри­ці ми зу­стрі­не­мо­ся з укра­їн­ця­ми і на­щад­ка­ми на­ших зем­ля­ків, які ко­лись пе­ре­тну­ли оке­ан у по­шу­ках но­вої до­лі. Тоб­то зав­да­н­ня — не про­сто про­їха­ти по пе­ри­ме­тру ма­те­ри­ків. Про­ект куль­тур­ний і со­ці­аль­ний, бо у кін­це­во­му ре­зуль­та­ті ми ство­ри­мо се­рію філь­мів про укра­їн­ців, які про­жи­ва­ють за кор­до­ном і ро­блять вне­сок у роз­ви­ток кра­їн, де ми по­бу­ва­є­мо. Та­кож ми ці­ка­ви­мо­ся мі­сця­ми, істо­ри­чно пов’яза­ни­ми з укра­їн­ця­ми. Про­ект на­зи­ва­є­ться «Від сер­ця Укра­ї­ни до най­від­да­ле­ні­ших ку­то­чків Сві­ту», — роз­по­від­ає ав­тор про­е­кту Сер­гій Малик. — Тран­са­ме­ри­кан­ська екс­пе­ди­ція на мо­то­ци­клі та укра­їн­сько­му еле­ктро­ві­триль­но­му ка­та­ма­ра­ні одно­ча­сно стар­ту­ва­ти­ме з Ки­є­ва — по во­ді та су­хо­до­лу. На­ші шля­хи по­стій­но пе­ре­ти­на­ти­му­ться на узбе­реж­жі з пів­дня на пів­ніч. Для во­дно­го шля­ху в Укра­ї­ні го­ту­є­ться до за­клад­ки но­ві­тній екле­ктро­ві­триль­ний ка­та­ма­ран на со­ня­чних ба­та­ре­ях. Всі охо­чі мо­жуть до­лу­ча­ти­ся, але не­хай пам’ята­ють, що во­ни ма­ють бу­ти по­трі­бни­ми про­е­кту. Адже ми не ор­га­ні­зо­ву­є­мо ту­ри­сти­чну по­їзд­ку, це бу­де сер­йо­зна ро­бо­та. На жаль, все це до­ро­го, то­му сьо­го­дні ми шу­ка­є­мо ме­це­на­тів, пар­тне­рів. Це не є ко­мер­цій­ним про- ектом, а са­мі ви­тра­ти ве­ли­кі — по­трі­бна спе­ці­аль­на те­хні­ка, па­ли­во...»

Сер­гій ка­же, що пе­ред по­їзд­кою уча­сни­ки екс­пе­ди­ції де­таль­но про­ду­му­ють мар­шрут та адре­си. До ви­ру­ше­н­ня в до­ро­гу вже ма­ють бу­ти до­мов­ле­но­сті з укра­їн­ця­ми та гро­ма­да­ми, пов’яза­ни­ми з їхньою ді­яль­ні­стю. Ге­ро­їв сво­го філь­му Сер­гій та йо­го ко­ман­да шу­ка­ють у со­ці­аль­них ме­ре­жах, се­ред зна­йо­мих. До­по­ма­гає і ді­а­спо­ра, кон­су­ла­ти, по­соль­ства. У під­сум­ку має з’яви­ти­ся се­рія філь­мів при­бли­зно на 100 го­дин.

« У се­ре­дньо­му пла­ну­є­мо про­хо­ди­ти 550 кі­ло­ме­трів за день, але все ду­же умов­но, то­му що до­ро­га бу­ває не­пе­ре­дба­чу­ва­ною: по­го­дні умо­ви, по­лам­ки... В Єв­ро­пі тра­пи­ло­ся, що ми п’ ять діб сто­я­ли, а по­тім на­га­ня­ли по 1200 кі­ло­ме­трів за день. Вза­га­лі пла­ну­є­мо ви­тра­ча­ти ві­сім го­дин на до­ро­гу, ві­сім — на сон, ві­сім — на зйом­ки, — ді­ли­ться пла­на­ми Сер­гій. — Я хо­чу, щоб ме­шкан­ці Пів­ден­ної та Пів­ні­чної Аме­ри­ки по­ба­чи­ли щи­рість і від­кри­тість укра­їн­сько­го на­ро­ду. Ми пред­ста­ви­мо мі­сце­вим гро­ма­дам кни­ги, фо­то і ві­део про на­ші істо­рію та куль­ту­ру. Ко­ман­да най­кра­щих те­ле­ві­зій­них фа­хів­ців за­філь­мує ко­жну емо­цію та по­дію на всьо­му шля­ху, ко­жен кра­є­вид або ви­да­тну мі­сце­вість. Ми по­ка­же­мо укра­їн­цям стрі­ми з екс­пе­ди­ції, зві­ти та під­сум­ко­ві філь­ми про цю ман­дрів­ку. Ми зу­стрі­не­мо­ся з укра­їн­ця­ми і на­щад­ка­ми на­ших зем­ля­ків, щоб відзня­ти істо­рії їхньо­го жи­т­тя на да­ле­ких від ба­тьків­щи­ни зем­лях».

Не обі­йде­ться і без спор­тив­них зма­гань: Сер­гій за­пла­ну­вав вста­но­ви­ти ре­корд швид­ко­сті у від­по­від­ній ка­те­го­рії на укра­їн­сько­му мо­то­ци­клі «Дні­про» з дви­гу­ном об’ємом 650 ку­бі­чних сан­ти­ме­трів і тур­бо­на­гні­та­чем, а та­кож вста­но­ви­ти пра­пор Укра­ї­ни в За­лі сла­ви в Бон­не­віл­лі (США).

Пі­сля двох Аме­рик Сер­гій Малик має ба­жа­н­ня об’їха­ти по пе­ри­ме­тру Япо­нію, Ав­стра­лію та Афри­ку. І теж ство­ри­ти те­ле­ві­зій­ні філь­ми про укра­їн­ців.

ФО­ТО З «ФЕЙСБУК»-СТОРІНКИ СЕРГІЯ МАЛИКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.