Ко­смос із по­ло­ве­цьки­ми ві­зе­рун­ка­ми

У Дні­прі ві­до­мий сквер з кам’яни­ми «ба­ба­ми» не­за­ба­ром на­бу­де ін­шо­го ви­гля­ду

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

■ Мас­шта­бний про­ект, за­ду­ма­ний ще два ро­ки то­му, ма­ють на­мір вті­ли­ти в жи­т­тя. Як ві­до­мо, древ­ні кам’яні ста­туї є одним з най­ві­до­мі­ших сим­во­лів краю, а сквер — одні­єю з «ві­зи­ті­вок» Дні­пра. У прес-слу­жбі му­зею по­ві­дом­ля­ють, що на пер­шо­му ета­пі час­тко­во ре­став­ру­ва­ти­ме­ться кам’яна сті­на скве­ру — її пе­ре­тво­рять на ве­ли­че­зну кар­ти­ну з еле­мен­та­ми по­ло­ве­цької куль­ту­ри, яка має ор­га­ні­чно до­пов­ни­ти та­єм­ни­чу ау­ру цьо­го мі­сця. Пе­ре­тво­ре­н­ня скве­ра ста­не спіль­ним пло­дом спів­пра­ці гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Твор­че мі­сто» з обла­сним управ­лі­н­ням з пи­тань куль­ту­ри, на­ціо­наль­но­стей та ре­лі­гій Дні­про­пе­тров­ської ОДА що­до пе­ре­тво­ре­н­ня куль­тур­них місць і уста­нов ре­гіо­ну. Про­ект ре­а­лі­зу­є­ться за уча­стю Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го істо­ри­чно­го му­зею іме­ні Явор­ни­цько­го.

■ Не­зва­жа­ю­чи на це, по­ві­дом­ле­н­ня про пла­но­ва­ну ре­кон­стру­кцію скве­ра з кам’ яни­ми ба­ба­ми ба­га­то ме­шкан­ців Дні­пра зу­стрі­ли не­о­дно­зна­чно. Акти­ві­сти ви­слов­лю­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що уні­каль­ну та улю­бле­ну го­ро- дя­на­ми істо­ри­чну та куль­тур­ну пам’ятку бу­де зі­псо­ва­но, а кам’яні ба­би сто­я­ти­муть на тлі чер­го­во­го рі­зно­ко- лір­но­го му­ра­лу. Про­те, за сло­ва­ми одно­го з іні­ці­а­то­рів — Во­ло­ди­ми­ра Не­до­го­ди, весь про­ект, нав­па­ки, за­ду­ма- ний для по­пу­ля­ри­за­ції і роз­ви­тку уні­каль­них пам’яток та істо­рії краю. «Для нас не­при­пу­сти­мо ро­би­ти щось, що мо­же на­шко­ди­ти ком­пле­ксу. Час­тко­во то­му са­ма під­го­тов­ка зайня­ла стіль­ки ча­су і обго­во­рень з усі­ма при­че­тни­ми, пе­ред­усім — із са­мим му­зе­єм. Ми хо­че­мо зро­би­ти сквер по-справ­жньо­му по­пу­ляр­ним і ма­кси­маль­но ін­фор­ма­тив­ним. За­раз ми час­тко­во від­но­ви­ли сті­ну, стан якої був, м’яко ка­жу­чи, гні­тю­чим, на­но­си­мо фон, да­лі бу­де низ­ка те­хні­чних ро­біт із бла­го­устрою, і на­при­кін­ці ми пла­ну­є­мо до­да­ти осо­бли­ву ін­фор­ма­цій­ну скла­до­ву, яка пе ре тво рить сквер на своє­рі­дний мі­кро­му­зей», — на­пи­сав він у ме­ре­жі «Фейсбук», від­по­від­а­ю­чи на чи­слен­ні за­пи­та­н­ня го­ро­дян.

■ «Ре­став­ра­ція скве­ра — це на­ша дав­ня ідея. На сті­ні, яка слу гує тлом для кам’яної пла­сти­ки, бу­де зо­бра­же­но ко­смос з еле­мен­та­ми по­ло­ве­цьких ві­зе­рун­ків», —

роз­по­ві­ла для «Дня» ди­ре­ктор істо­ри­чно­го му­зею На

дія КАПУСТІНА. По­ба­чи­ти, який ви­гляд ма­ти­ме онов­ле­ний сквер, мо­жна на ескі­зі в са мо му му зеї. Якщо ні що не за­ва­дить і все пі­де за пла­ном, всі ро­бо­ти у скве­рі бу­де за­кін­че­но за два ти­жні, по­ві­до­ми­ла Н. Капустіна.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.