Що­ро­ку со­тні лю­дей зу­стрі­ча­ють сві та­нок бі­ля ці­єї ме­га­лі­ти­чної спо­ру­ди в Бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Тра­ди­ція зу­стрі­ча­ти сві­та­нок бі­ля Сто­ун­хен­джу в день лі­тньо­го сон­це­сто­я­н­ня ви­ни­кла ще в ХІХ сто­літ­ті. За одні­єю з вер­сій, ця пам’ятка якраз і ство­рю­ва­ла­ся як своє­рі­дна астро­но­мі­чна ла­бо­ра­то­рія. Сво­го ча­су бі­ля ка­ме­нів на­віть про­во­див­ся лі­тній фе­сти­валь за уча­сті хі­пі та не­о­я­зи­чни­ків, але по­тім та­кі за­хо­ди за­бо­ро­ни­ли. І під­хо­ди­ти до ка­ме­нів упри­тул мо­жна ли­ше в день лі­тньо­го сон­це­сто­я­н­ня!

Цьо­го ро­ку схід сон­ця, що був о 4.52, со­тні лю­дей від­зна­чи­ли тан­ця­ми, му­зи­кою та ри­ту­аль­ни­ми ді­я­ми нав­ко­ло ка­ме­нів. До ре­чі, ра­ні­ше вва­жа­ло­ся, що зу­стрі­ча­н­ня сві­тан­ку в цей день дає си­ли і здо­ров’я на весь рік і обе­рі­гає від не­згод.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.