Спра­ва «не­до­тор­кан­них»

«Ціл­ком мо­жли­во, що пар­ла­мен­та­рі будуть бло­ку­ва­ти зня­т­тя іму­ні­те­ту з на­ро­дних де­пу­та­тів», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День» Фо­то Оле­ксан­дра КОСАРЄВА

По­да­н­ня на зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті одра­зу з п’ятьох на­ро­дних де­пу­та­тів бу­ло на­прав­ле­но ген­про­ку­ро­ром до Вер­хов­ної Ра­ди. При­чо­му сто­су­ю­ться во­ни пар­ла­мен­та­рів із рі­зних фра­кційі груп: це Єв­ген Дей­дей («На­ро­дний фронт»), Олесь Дов­гий(гру­па «Во­ля на­ро­ду»), Ан­дрійЛо­зо­вий(«Ра­ди­каль­на пар­тія»), Бо­ри­слав Ро­зен­блат («Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»), Ма­ксим По­ля­ков («На­ро­дний­фронт»).

У чо­му їх зви­ну­ва­чу­ють? В по­дан­ні про на­да­н­ня зго­ди на при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної відповідальності Ан­дрія Ло­зо­во­го йде­ться про те, що в йо­го ді­ях вба­ча­ють «озна­ки ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків у роз­мі­рі 1,846 млн грн». Оле­ся Дов­го­го пі­до­зрю­ють у при­че­тно­сті до не­за­кон­но­го ви­ді­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок у Ки­є­ві в 2007 — 2009 ро­ках. Єв­ге­на Дей­дея зви­ну­ва­чу­ють у не­за­кон­но­му зба­га­чен­ні на су­му 6,1 млн грн. В ді­ях Бо­ри­сла­ва Ро­зен­бла­та вба­ча­ють «озна­ки зло­вжи­ва­н­ня впли­вом та ха­бар­ни­цтва на за­галь­ну су­му 280 тис. дол.», у ді­ях Ма­кси­ма По­ля­ко­ва «озна­ки зло­вжи­ва­н­ня впли­вом та ха­бар­ни­цтва». Ро­зен­бла­та і По­ля­ко­ва пі­до­зрю­ють в отри­ман­ні не­пра­во­мір­ної ви­го­ди за вне­се­н­ня до пар­ла­мен­ту за­ко­но­про­е­ктів і вчи­не­н­ня ін­ших дій, пов’яза­них із ви­до­бу­тком бур­шти­ну.

Са­мі де­пу­та­ти, зви­чай­но, свою ви­ну ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­ють, вка­зу­ю­чи, що при­чи­ни по­трі­бно шу­ка­ти в по­лі­ти­чних, а не юри­ди­чних мо­мен­тах. «Фі­гу­ран­там цих по­дань для то­го, щоб на­да­ти від­по­від­ні по­ясне­н­ня, да­є­ться п’ять днів, — за­я­вив у че­твер жур­на­лі­стам пер­ший­за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань ре­гла­мен­ту та ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти пар­ла­мен­ту Пав­ло Пин­зе­ник. — Гру­бо ка­жу­чи, на­сту­пнийти­ждень пі­де на одер­жа­н­ня від­по­від­них по­яснень, збір ма­те­рі­а­лів, а то­ді ми спла­ну­є­мо на­шу роботу і в ме­жах 20-ден­но­го тер­мі­ну, я ду­маю, як зав­жди, успі­шно свою роботу ви­ко­на­є­мо». Та­кож Пин­зе­ник до­дав, що Вер­хов­на Ра­да до за­вер­ше­н­ня ці­єї се­сії (14 ли­пня. —

Ред.) мо­же роз­гля­ну­ти ці по­да­н­ня. «Во­ни ма­ють бу­ти юри­ди­чно об­ґрун­то­ва­ні, — ко­мен­тує «Дню» екс-за­сту­пник ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ві­та­лійКа­сько. — Якщо до­ка­зи юри­ди­чно об­ґрун­то­ва­ні, то їх по­трі­бно роз­гля­да­ти. За­раз я ба­чу ли­ше те, що ці де­пу­та­ти є пред­став­ни­ка­ми рі­зних фра­кцій, а не ли­ше опо­зи­цій­них. Окрім то­го, біль­шість із цих де­пу­та­тів є пред­став­ни­ка­ми про­вла­дних фра­кцій. Зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті не озна­чає ви­ну­ва­то­сті. Пі­сля зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті бу­де су­до­вий­про­цес, роз­слі­ду­ва­н­ня, яке ймає під­твер­ди­ти або спро­сту­ва­ти обви­ну­ва­че­н­ня. Щоб да­ти оцін­ки про­фе­сій­но­сті й об­ґрун­то­ва­но­сті дійНа­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, тре­ба по­ди­ви­ти­ся, чим за­кін­чи­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. По­ки що, за по­пе­ре­дні­ми при­кла­да­ми, ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти, що да­лі за­три­мань, зня­т­тя не­до­тор­ка­но­сті йза­яв спра­ва не йде».

Дій­сно, при­кла­ди Сер­гія Клю­є­ва чи Оле­ксан­дра Они­щен­ка са­ме про це і свід­чать, що зму­шує за­сум­ні­ва­ти­ся в щи­ро­сті бо­роть­би вла­ди з ко­ру­пці­єю. Біль­ше схо­же на імі­та­цію і шоу. Чи так це? «В да­но­му ви­пад­ку я не ду­маю, що по­да­ча в пар­ла­мент пред­став­ле­н­ня на зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті з п’ятьох де­пу­та­тів є ви­бір­ко­ви­ми і при­уро­че­ні, на­при­клад, до ві­зи­ту По­ро­шен­ка до США, — ко­мен­тує «Дню» екс­перт Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм Оле­ксандр БАНЧУК. — Усі зга­да­ні по­да­н­ня го­ту­ва­ли­ся в Ан­ти­ко­ру­пцій­ній про­ку­ра­ту­рі, а да­лі вже пра­цює Ген­про­ку­ра­ту­ра. Ра­ні­ше юри­ди­чне управ­лі­н­ня ГПУ, вра­хо­ву­ю­чи не­рів­ні від­но­си­ни з Ан­ти­ко­ру­пцій­ною про­ку­ра­ту­рою, до­сить при­скі­пли­во пе­ре- ві­ря­ло це по­да­н­ня. За­раз во­ни спра­цю­ва­ли швид­ко. Але по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти та­кож і те, що рі­ше­н­ня про по­да­н­ня — це ли­ше пів­кро­ку. Да­лі во­но має прой­ти ре­гла­мен­тний ко­мі­тет та го­ло­су­ва­н­ня в се­сій­ній за­лі».

І тут від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня: а чи про­го­ло­сує пар­ла­мент? «Та­кти­чний­про­вал — в одній­па­чці по­да­ва­ти всі п’ять по­дань на де­пу­та­тів рі­зних фра­кцій, — пи­ше у се­бе в ФБ жур­на­ліс­тка Оль­га Ва­си­лев­ська­Сма­глюк. — Те­пер Ра­да, дру­жно взяв­шись за ру­ки, не на­бе­ре за­по­ві­тних 226 го­ло­сів за ко­жно­го з фі­гу­ран­тів. «НФ» не го­ло­су­ва­ти­ме за по­збав­ле­н­ня не­до­тор­кан­но­сті з Ро­зен­бла­та, щоб «БПП» не до­по­ма­гав зня­ти її з По­ля­ко­ва і Дей­дея. «Ра­ди­ка­ли» не го­ло­су­ва­ти­муть цю трій­цю, щоб «БПП» і «НФ» не по­па­ли­ли Ло­зо­во­го та йо­го «мо­щі». Одно­му Ле­си­ку Дов­го­му, як со­лов’ю. Во­се­ни за­кін­чу­є­ться тер­мін дав­но­сті йо­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня і притягнути йо­го до відповідальності бу­де вже не­мо­жли­во. З не­до­тор­кан­ні­стю чи без. Миль­на опе­ра зі зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті вже не чі­пляє ні лю­дей, ні ми­шей. Сьо­го­дні п’ять по­дань на зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті, зав­тра мо­же бу­ти де­сять, і за­сі­да­н­ня смі­ли­во мо­жна пе­ре­во­ди­ти в СІЗО. Кво­рум бу­де за­без­пе­че­ний. Пе­ре­дис­ло­ка­цію ні­хто не по­мі­тить».

«По­да­н­ня до пар­ла­мен­ту про зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з де­пу­та­тів — це не­ве­ли­кий, але все ж та­ки по­ка­зник ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти пра­во­охо­рон­ців, — вва­жає Оле­ксандр Банчук. — Як­би не де­пу­та­ти, то ми б уже ма­ли ці спра­ви в су­ді. Без рі­ше­н­ня пар­ла­мен­ту цю спра­ву не мо­жна пе­ре­да­ти в суд. Не ви­клю­че­но і те, що де­пу­та­ти будуть бло­ку­ва­ти зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті. Але ба­га­то хто вва­жає, що де­пу­тат­ська не­до­тор­ка­ність є пев­ним ана­хро­ні­змом, який­ви­ник пі­сля пе­ре­слі­ду­вань у се­ре­дньо­ві­чні ча­си, щоб ко­ро­лі не мо­гли сва­віль­но за­су­джу­ва­ти чле­нів пар­ла­мен­ту, обра­них на­ро­дом. Звід­ти і ви­ник де­пу­тат­ський іму­ні­тет. То­му, якщо б у нас був пе­ре­ва­жно до­бро­че­сний­пар­ла­мент, то то­ді б не бу­ло ри­зи­ків, що, у ра­зі ігно­ру­ва­н­ня де­пу­та­та­ми ін­те­ре­сів ви­бор­ців та по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, ко­ле­ги по­збав­лять їх іму­ні­те­ту».

«Моя осо­би­ста по­зи­ція по­ля­гає в то­му, що де­пу­тат­ська не­до­тор­ка­ність має бу­ти дав­но зня­та, — кон­ста­тує Ві­та­лійКа­сько. — Її дав­но не має існу­ва­ти. Тим біль­ше Кон­сти­ту­цій­ний суд вже ви­сло­вив своє ба­че­н­ня з цьо­го при­во­ду і вва­жає, що рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня де­пу­тат­сько­го іму­ні­те­ту не бу­де по­ру­ше­н­ням Кон­сти­ту­ції або ін­ших пра­во­вих стан­дар­тів. Про­те во­на до­сі не ска­со­ва­на. Ко­а­лі­цій­ні фра­кції, які за­раз є в пар­ла­мен­ті, пе­ред ви­бо­ра­ми за­яв­ля­ли, що во­на бу­де ска­со­ва­на. Це бу­ло одним із еле­мен­тів їхньої пе­ред­ви­бор­чої про­гра­ми, який­во­ни не зби­ра­ю­ться ви­ко­ну­ва­ти. То­му ціл­ком ло­гі­чно, що діє ін­сти­тут по­да­н­ня що­до зня­т­тя не­до­тор­ка­но­сті, але тре­ба ста­ви­ти пи­та­н­ня, щоб цей­ру­ди­мент не­до­тор­ка­но­сті був вза­га­лі лі­кві­до­ва­ний. Що­прав­да, мо­же бу­ти так зва­на фун­кціо­наль­на не­до­тор­ка­ність. Тоб­то во­на має роз­по­всю­джу­ва­ти­ся на без­по­се­ре­днє ви­ко­на­н­ня сво­їх пов­но­ва­жень, а не на будь-які кри­мі­наль­ні, еко­но­мі­чні чи ко­ру­пцій­ні зло­чи­ни. В де­пу­та­тів у та­ко­му ра­зі не мо­же бу­ти яки­хось пе­ре­ваг пе­ред ін­ши­ми гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни».

Але де­пу­та­ти, не­зва­жа­ю­чи на пе­ред­ви­бор­чі обі­цян­ки, по­ки не зби­ра­ю­ться роз­гля­да­ти пи­та­н­ня ска­су­ва­н­ня не­до­тор­кан­но­сті. На­пев­но то­му, що в Укра­ї­ні за ба­га­то ро­ків се­ред по­лі­ти­ків так і не за­крі­пи­ли­ся тра­ди­ції ви­ко­ну­ва­ти свої про­гра­ми. На­при­клад, пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми ни­ні­шні вла­дні пар­тії обі­ця­ли змі­ни­ти ви­бор­че за­ко­но­дав­ство, однак в кра­ї­ні до­сі діє за­кон про ви­бо­ри ча­сів Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. От­же, хоч би яки­ми бу­ли на­мі­ри вла­ди що­до п’ятьох де­пу­та­тів, су­спіль­ство на­сам­пе­ред по­тре­бує че­сно­сті йпро­зо­ро­сті, не ка­жу­чи вже про юри­ди­чну чи­сто­ту і від­су­тність ви­бір­ко­во­сті. Іна­кше до­ві­ри не бу­де, на­віть якщо пра­во­охо­рон­ні стру­кту­ри пе­ре­слі­ду­ва­ти­муть бла­гі ці­лі.

«Ра­ди­кал» Ігор Мо­сій­чук уже по­бу­вав не­до­тор­кан­ним, але по­вер­нув­ся. Те­пер по­ді­бна за­гро­за на­ви­сла над йо­го одно­пар­тій­цем Ан­дрі­єм Ло­зо­вим

Ма­ксим По­ля­ков за­кли­кав яко­мо­га швид­ше вне­сти до пар­ла­мен­ту по­да­н­ня що­до зня­т­тя з ньо­го де­пу­тат­сько­го іму­ні­те­ту

Схо­же, зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті Оле­ся Дов­го­го не ля­кає…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.