«Бе­тон­на» пер­спе­кти­ва Ки­та­є­ва

Акти­ві­сти б’ють на спо­лох че­рез імо­вір­не бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го ком­пле­ксу на мі­сці сто­ли­чної пам’ятки ар­хе­о­ло­гії

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, фо­то Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Акти­ві­сти б’ють на спо­лох че­рез імо­вір­не бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го ком­пле­ксу на мі­сці сто­ли­чної пам’ятки ар­хе­о­ло­гії

До­во­лі ча­сто від акти­ві­стів до­во­ди­ло­ся чу­ти, що ко­ли Ки­їв отри­має скан­даль­нийГе­не­раль­ний план роз­ви­тку мі­ста до 2025 ро­ку, то пра­кти­чно в ко­жно­му дво­рі по­чне­ться бу­дів­ни­цтво. Та йбез Ген­пла­ну2025 у сто­ли­ці ви­ста­чає « га­ря­чих » то­чок. На­ші дво­ри ще ні­хто не чі­пає, та за­бу­дов­ни­ки за­зі­ха­ють на ін­ші ді­лян­ки. При­мі­ром, де роз­та­шо­ва­ні ар­хе­о­ло­гі­чні чи істо­ри­чні пам’ ятки. Так, ко­лись стеж­ка­ми Ки­та­їв­сько­го го­ро­ди­ща хо­ди­ли Та­рас Шев­чен­ко, Гри­го­рійСко­во­ро­да, Ми­ко­ла Лисенко, а те­пер тут мо­жуть по­ста­ти чо­ти­ри мі­кро­ра­йо­ни з ба­га­то­по­вер­хів­ка­ми.

ОВОЧІ ПРО­ТИ ПАМ’ЯТКИ

Не­що­дав­но у Ки­та­є­ве на­ві­да­ли­ся екс­пер­ти Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри. На вла­сні очі оці­ни­ли стан справ, адже мі­сце­ві акти­ві­сти по­ві­дом­ля­ли, що сю­ди вже за­во­зя­ться бу­ро­ві уста­нов­ки, пра­цює бу­ді­вель­на те­хні­ка. Це озна­чає, що пов­но­мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво мо­же роз­по­ча­ти­ся хоч сьо­го­дні. Пі­сля огля­ду пам’ятки фа­хів­ці УТОПІК під­го­ту­ва­ли за­яву до мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка та мі­ні­стра куль­ту­ри Єв­ге­на Ни­щу­ка, що за­гро­зи для ком­пле­ксу справ­ді існу­ють. Ре­а­гу­ва­ти на них тре­ба не­гай­но. «Пів­ден­но­му фор­по­сту Ки­їв­ської Ру­сі за­гро­жує зни­ще­н­ня. Це не пер­ший­за­бу­дов­ник, який­за­зі­хає на ньо­го, але за­раз по­чи­на­ю­ться під­го­тов­чі ро­бо­ти до за­бу­до­ви. Ва­жли­во об’єд­на­ти­ся за­раз, а не то­ді, ко­ли сто­я­ти­муть бу­дин­ки, — за­ува­жує Ма­рія БУР’ЯНОВА, го­ло­ва УТОПІК. — Від­бу­ла­ся ви­їзна ко­ле­гія УТОПІК на кур­ган­них мо­ги­лах, ми про­йшли­ся до­ріж­ка­ми, де ар­хе­о­ло­гі­чні пам’ятки «ле­жать» бу­кваль­но на по­верх­ні, і цей­шар мо­жуть зни­щи­ти».

Ви­да­є­ться оче­ви­дним, що бу­дів­ни­цтво на те­ри­то­рії пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня не­при­пу­сти­ме. Про­те 2007 ро­ку Ки­їв­ра­да пе­ре­да­ла в орен­ду під­при­єм­ству «Ки­їв­ська ово­че­ва фа­бри­ка» зе­мель­ну ді­лян­ку для бу­дів­ни­цтва та об­слу­го­ву­ва­н­ня об’єктів гро­мад­сько­го і ко­мер­цій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­них ком­пле­ксів, офі­сних цен­трів, об’єктів жи­тло­вої за­бу­до­ви, пар­кін­гу в ур­очи­щі Ки­та­їв у Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці. У цьо­му до­го­во­рі йшло­ся про змі­ну ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня 21,55 ге­кта­ра зем­лі з сіль­сько­го­спо­дар­сько­го на та­ке, що під­ля­гає жи­тло­вій­та гро­мад­ській­за­бу­до­ві.

ПРИХОВАНІ АПЕТИТИ

Уже дві­чі, у 2014 і 2017 ро­ках, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри роз­гля­да­ло «Істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня роз­мі­ще­н­ня ком­пле­ксу жи­тло­вої за­бу­до­ви в істо­ри­чно­му ра­йо­ні «Ки­та­є­ве». Як до­да­ють в УТОПІК, 2016 ро­ку на за­сі­да­н­нях до­рад­чих ор­га­нів при Ки­їв­ській­мі­ській­держ­адмі­ні­стра­ції та в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри та­кож роз­гля­да­лось пи­та­н­ня що­до ста­ну пам’яток у цій­мі­сце­во­сті. Про­те жо­дних рі­шень і кон­кре­тних дійз охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни ур­очи­ща Ки­та­є­ве не бу­ло.

«Ця те­ри­то­рія має ста­тус Пів­ден­но­го істо­ри­чно­го аре­а­лу, во­на охо­ро­ня­є­ться Єв­ро­пей­ською ланд­ша­фтною кон­вен­ці­єю та Єв­ро­пей­ською кон­вен­ці­єю про охо­ро­ну ар­хе­о­ло­гі­чної спад­щи­ни. Крім то­го, на цю те­ри­то­рію по­ши­рю­ю­ться три укра­їн­ських за­ко­ни про охо­ро­ну пам’яток. Ра­зом з тим на ці зем­лі 2007 ро­ку всу­пе­реч во­лі гро­ма­ди ро­зро­би­ли де­таль­ний­план те­ри­то­рії, при­хо­ва­ний­від ки­ян, а з 2016 ро­ку є на­ма­га­н­ня роз­по­ча­ти там за­бу­до­ву, — по­яснює Оле­на СЕРДЮК, ві­це­пре­зи­дент Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Між­на­ро­дної ра­ди з пи­тань охо­ро­ни пам’яток і ви­зна­чних місць (ICOMOS). — Хо­ча Мін­куль­ту­ри від­хи­ли­ло істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня, ми не зна­є­мо ре­аль­но­го ста­ну справ. Ми зна­є­мо, що ма­со­ву за­бу­до­ву спла­но­ва­но уздовж озер Ки­та­їв­ської пу­сти­ні, що фа­кти­чно зни­щить ур­очи­ще та три пам’ятки ар­хе­о­ло­гії на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, зни­щить весь мо­на­стир­ський­ком­плекс там».

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.