Джон МАККЕЙН,

Го­ло­ва Ко­мі­те­ту Се­на­ту США з пи­тань зброй­них сил:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

США по­вин­ні й на­да­лі по­си­лю­ва­ти тиск на Ро­сію, до­ки не зму­сять її ви­ве­сти свої си­ли з Укра­ї­ни, вклю­чно з те­ри­то­рії Крим­сько­го пів­остро­ва; при­пи­ни­ти де­ста­бі­лі­зу­ю­чу під­трим­ку про­ро­сій­ських сил в Укра­ї­ні; по­ва­жа­ти су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Від­штов­ху­ю­чись від цьо­го ва­жли­во­го кро­ку, пре­зи­дент Трамп по­ви­нен, на­ре­шті, вжи­ти за­хо­дів, щоб змі­ни­ти слаб­ку по­лі­ти­ку сво­го по­пе­ре­дни­ка та на­да­ти Укра­ї­ні обо­рон­ну ле­таль­ну до­по­мо­гу, яку во­на по­тре­бує та на яку во­на за­слу­го­вує, для за­хи­сту сво­го су­ве­ре­ні­те­ту й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті від ро­сій­ської агре­сії

(www.mccain.senate.gov)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.