«Ого­ло­шу­є­мо ма­ра­фон при­єд­на­н­ня»

В Укра­ї­ні за­пра­цю­ва­ла медична си­сте­ма еле­ктрон­но­го облі­ку eHealth

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

25ме­ди­чних за­кла­дів пер­вин­ної до­по­мо­ги із 15 міст вже при­єд­на­ли­ся до еле­ктрон­ної си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Во­на за­пра­цю­ва­ла в по­не­ді­лок — це пер­ший крок Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни до ство­ре­н­ня об’єд­на­ної еле­ктрон­ної си­сте­ми. Ме­та eHealth — пе­ре­ве­де­н­ня всіх до­ку­мен­тів у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я в еле­ктрон­ний­ви­гляд, ство­рив­ши єди­ні ре­є­стри ме­ди­чних за­кла­дів, лі­ка­рів, па­ці­єн­тів, лі­ків то­що.

«e-Health за­твер­дже­но в За­ко­ні Укра­ї­ни №6327, якийВер­хов­на Ра­да про­го­ло­су­ва­ла не­що­дав­но, тоб­то що си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я в Укра­ї­ні бу­де еле­ктрон­ною. По­ки що не ухва­ле­но за­ко­но­про­ект № 6329, який­сто­су­є­ться змін фі­нан­су­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’ я. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що до кін­ця се­сії йо­го ухва­лять. Він — на­сту­пний­крок для подаль­шо­го про­ве­де­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі: щоб ми пе­ре­хо­ди­ли на еле­ктрон­ні ре­це­пти й еле­ктрон­ні ме­ди­чні кар­тки, — ска­за­ла в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’ я Укра­ї­ни Уля­на СУ­ПРУН. — Сьо­го­дні ми ого­ло­шу­є­мо ма­ра­фон при­єд­на­н­ня ме­ди­чних за­кла­дів до еле­ктрон­ної си­сте­ми eHealth: уже не­за­ба­ром у цій­си­сте­мі лі­ка­рі ре­є­стру­ва­ти­муть па­ці­єн­тів, щоб отри­му­ва­ти від дер­жа­ви опла­ту за на­да­ні ме­ди­чні по­слу­ги. Еле­ктрон­на си­сте­ма на­дасть мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти ви­тра­ти дер­жа­ви на охо­ро­ну здо­ров’ я » .

Із 1 кві­тня 2018 ро­ку ця си­сте­ма ста­не обов’яз­ко­вою для всіх, на­го­ло­шу­ють екс­пер­ти. До цьо­го ча­су, окрім ре­є­стра­ції по­лі­клі­нік, має від­бу­ти­ся ре­є­стра­ція лі­ка­рів і па­ці­єн­тів, та­кож во­се­ни цьо­го ро­ку еле­ктрон­ною має ста­ти про­гра­ма « До­сту­пні лі­ки » . Про­дов­же­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми мо­жли­ве ли­ше пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту № 6329, в яко­му за­фі­ксо­ва­но прин­цип фі­нан­су­ва­н­ня ро­бо­ти лі­ка­рів за прин­ци­пом: « гро­ші хо­дять за па­ці­єн­том».

Вар­тість си­сте­ми e-Health (ра­зом із про­гра­мою « До­сту­пні лі­ки » ) — 400 ти­сяч до­ла­рів США, на­да­них По­соль­ством Ка­на­ди в Укра­ї­ні, Гло­баль­ним фон­дом й ін­ши­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ка- на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук на­звав цей­пер­ший­етап ре­фор­ми « ду­же опе­ра­тив­ним і еко­ном­ним » . Щоб за­ре­є­стру­ва­ти по­лі­клі­ні­ку, го­лов­но­му лі­ка­ре­ві не по­трі­бно ма­ти до­ро­гу те­хні­ку — це мо­жна зро­би­ти че­рез вла­сний смар­тфон за на­яв­но­сті еле­ктрон­но­го під­пи­су ме­ди­чно­го за­кла­ду. Що­до лю­дей­по­хи­ло­го ві­ку, то, за сло­ва­ми Уля­ни Су­прун, якщо у них не бу­де змо­ги за­хо­ди­ти че­рез ін­тер­нет на eHealth, то це змо­жуть зро­би­ти їхні лі­ка­рі.

До 2020 ро­ку, ко­ли вся ре­фор­ма на­бе­ре чин­но­сті, всі ме­ди­чні да­ні про людину (ді­а­гно­зи, до­від­ки, ана­лі­зи, ще­пле­н­ня то­що) ма­ють збе­рі­га­ти­ся в еле­ктрон­ній си­сте­мі — щоб будь- який­лі­кар, за ба­жа­н­ня па­ці­єн­та, мав до­ступ до неї.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.