Впер­ше ге­рої Ми­хай­ла Ста­ри­цько­го за­тан­цю­ють

29 і 30 черв­няв На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни від­бу­де­ться­дов­го­о­чі­ку­ва­на прем’єра «За дво­ма зай­ця­ми»

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ТАРАСЕНКО

Му­зи­ку до ба­ле­ту «За дво­ма зай­ця­ми» на за­мов­ле­н­ня те­а­тру на­пи­сав ві­до­мий ки­їв­ський­ком­по­зи­тор ЮрійШев­чен­ко, а йо­го пар­ти­ту­ру ра­зом з ор­ке­стром вті­лює ма­е­стро Во­ло­ди­мир Ко­жу­хар. По­ста­нов­ку здій­сню­ють зна­ні май­стри — хо­ре­о­граф Ві­ктор Ли­тви­нов у ті­сній спів­пра­ці з Сер­гі­єм Ма­сло­бой­щи­ко­вим, яко­го зна­ють не тіль­ки як ху­до­жни­ка, гра­фі­ка, сце­но­гра­фа, а йяк ре­жи­се­ра те­а­тру та кі­но. Ха­ра­ктер­ні, про­мо­ви­сті ко­стю­ми роз­ро­би­ла Ган­на Іпа­тьє­ва, ви­ко­ри­став­ши в ескі­зах ко­ло­рит вбра­н­ня рі­зних про­шар­ків мі­стян дру­гої по­ло­ви­ни ХІХ ст., а та­кож мо­ти­ви кар­тин ле­ген­дар­ної Ма­рії При­ма­чен­ко і на­шо­го су­ча­сни­ка Вла­ди­сла­ва Ше­ре­шев­сько­го (са­ме йо­го іро­ні­чна «При­ма» на­ди­хну­ла ху­до­жни­цю на ство­ре­н­ня обра­зу Про­ні Про­ко­пів­ни. До ре­чі, в Му­зеї істо­рії Ки­є­ва до 2 ли­пня мо­жна по­ба­чи­ти вер­ні­саж цьо­го ми­тця, «День» №100 за 14 черв­ня ц.р.).

На гля­да­чів че­кає ба­га­то сюр­при­зів у сце­ні­чно­му дій­стві у ви­ко­нан­ні со­лі­стів: Те­тя­ни Ан­дре­є­вої, яка одно­ча­сно ви­сту­пи­ла і ге­не­раль­ним про­дю­се­ром по­ста­нов­ки, Ка­те­ри­ни Ко­за­чен­ко (Про­ня), Те­тя­ни Льо­зо­вої, Оль­ги Го­ли­ці (Га­ля), Яро­сла­ва Тка­чу­ка, Ми­ки­ти Су­хо­ру­ко­ва (Го­ло­хва­стов) та ін­ших тан­ців­ни­ків На­ціо­наль­ної опе­ри.

ФО­ТО АВТОРА

У май­стер­ні На­ціо­наль­ної опе­ри: ба­ле­ри­на Те­тя­на Льо­зо­ва у за­хва­ті від май­бу­тньо­го ко­стю­ма сво­єї ге­ро­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.