Ві­тер як «Сві­док»

Впер­ше в істо­рії Укра­ї­на здо­бу­ла на­го­ро­ду на Cannes Lions International Festival of Creativity — най­більш пре­сти­жно­му мі­жна­ро­дно­му фе­сти­ва­лі ре­клам­ної га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­дрій ПЛАХОНІН

«Брон­зо­во­го Ле­ва» в ка­те­го­рії Entertainment Lions for Music здо­був про­ект «Сві­док» Укра­їн­сько­го кри­зо­во­го ме­ді­а­цен­тру — ме­мо­рі­аль­на кам­па­нія до 75-ї рі­чни­ці Ба­би­но­го Яру. Фе­сти­валь Cannes Lions International Festival of Creativity, яки­йось уже 64 ро­ки про­хо­дить у фран­цузь­ких Кан­нах, — це го­лов­на по­дія ро­ку для всіх, хто пра­цює в га­лу­зі кре­а­тив­них ко­му­ні­ка­ційі ре­кла­ми. До цьо­го ча­су про­е­кти укра­їн­ських ком­па­ній­на фе­сти­ва­лі раз по раз спі­тка­ли нев­да­чі — всьо­го три но­мі­на­ції та жо­дної на­го­ро­ди. «Сві­док» — це му­зи­чний­пам’ятник тра­ге­дії єв­рей­сько­го на­ро­ду в Дру­гій сві­то­вій вій­ні, на­пи­са­ний ком­по­зи­то­ром Свя­то­сла­вом Лу­ньо­вим до 75-ї рі­чни­ці Ба­би­но­го Яру. У ме­та­фо­ри­чній­фор­мі му­зи­чний­твір по­бу­до­ва­нийяк свід­че­н­ня ві­тру — оче­вид­ця по­дій 75-рі­чної дав­ни­ни. Зву­ки ві­тру в спе­ці­аль­но вста­нов­ле­них по­ро­жни­стих тру­бах вті­лю­ють со­бою го­ло­си душ жертв Ба­би­но­го Яру, які пе­ре­спі­ву­ють і ре­транс­лю­ють для слу­ха­ча ді­ти­скри­па­лі та ди­тя­чі го­ло­си.

Про при­чи­ни ми­ну­лих нев­дач і про те, як усе ж був зна­йде­ний шлях до успі­ху, де­таль­ні­ше про сам про­ект, удо­сто­є­ний­пре­сти­жної ви­на­го­ро­ди, чи­тай­те в на­сту­пно­му номері га­зе­ти «День» в ін­терв’ю з ав­то­ром ідеї та чле­ном прав­лі­н­ня Укра­їн­сько­го ме­ді­а­цен­тру Ген­на­ді­єм КУРОЧКОЮ.

ФО­ТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.