Два оздо­ров­чих ком­пле­кси

Отри­має Мі­н­обо­ро­ни для­ре­а­бі­лі­та­ції во­ї­нів

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни отри­має два оздо­ров­чі ком­пле­кси для ре­а­бі­лі­та­ції бій­ців АТО. Від­по­від­не рі­ше­н­ня прийняв уряд на сво­є­му за­сі­дан­ні 21 черв­ня, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Мі­н­обо­ро­ни в управ­лі­н­ня будуть пе­ре­да­ні: фі­зи­чно-оздо­ров­чий ком­плекс у Ки­є­ві за­галь­ною пло­щею 3535,1 кв. ме­три та ком­плекс ба­зи від­по­чин­ку смт За­то­ка Оде­ської обла­сті за­галь­ною пло­щею 1510,1 кв. ме­три.

«Уряд пе­ре­дає ці ком­пле­кси Мі­н­обо­ро­ни для ре­а­бі­лі­та­ції війсь- ко­во­слу­жбов­ців, які отри­ма­ли трав­ми, по­ра­не­н­ня, ка­лі­цтва або за­хво­рю­ва­н­ня у про­це­сі бо­йо­вих дійу зо­ні АТО. Це пра­виль­не рі­ше­н­ня, яке ще йско­ро­тить ви­тра­ти на утри­ма­н­ня цих акти­вів та спри­я­ти­ме кра­що­му ви­ко­ри­стан­ню цих спо­руд за їх при­зна­че­н­ням», — про­ко­мен­ту­вав рі­ше­н­ня уря­ду Сте­пан Ку­бів.

Від­по­від­не рі­ше­н­ня роз­ро­бле­не Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі за по­го­дже­н­ням з На­ціо­наль­ним бан­ком, Фон­дом дер­жав­но­го май­на, Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів та Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.