Про ре­фор­му си­сте­ми хар­чу­ва­н­ня в ар­мії

«До кін­ця 2017 ро­ку близь­ко 20% вій­сько­вих ча­стин, а до кін­ця 2019-го ЗСУпов­ні­стю пе­ре­йдуть на но­ву мо­дель», — Сте­пан ПОЛ­ТО­РАК

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

22 черв­ня під час ро­бо­чої по­їзд­ки до Оде­сько­го гар­ні­зо­ну мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни Сте­пан Пол­то­рак пе­ре­ві­рив ре­зуль­та­ти впро­ва­дже­ної ре­фор­ми сто­сов­но си­сте­ми хар­чу- ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. «Ми про­во­ди­ли екс­пе­ри­мен­ти у обра­них вій­сько­вих ча­сти­нах, щоб обра­ти най­кра­щий ва­рі­ант си­сте­ми хар­чу- ва­н­ня осо­бо­во­го скла­ду Зброй­них сил Укра­ї­ни, — ска­зав мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни Сте­пан Пол­то­рак. — Обра­ний­ва­рі­ант дає мо­жли­вість хар­чу­ва­ти вій­сько­во­слу­жбов­ців за

ка­та­ло­гом із по­над 350 про­ду­ктів. Це в де­ся­тки ра­зів біль­ше, ніж бу­ло за ста­рої си­сте­ми».

За­хі­дна вій­сько­во-мор­ська ба­за ВМС ЗС Укра­ї­ни пов­ні­стю пе­ре­йшла на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня, згі­дно з якою вій­сько­ва ча­сти­на за­ку­по­вує про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, а го­ту­ють їжу — вій­сько­ві ку­ха­рі.

«За­пла­но­ва­но, що до кін­ця 2017 ро­ку близь­ко 20 % вій­сько­вих ча­стин Зброй­них сил пе­ре­йдуть на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня, — на­го­ло­сив Сте­пан Пол­то­рак. — Ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми хар­чу­ва­н­ня пе­ред­ба­чає за­ку­пів­лю те­хні­чно­го обла­дна­н­ня для при­го­ту­ва­н­ня їжі та ство­ре­н­ня від­по­від­них умов як для при­го­ту­ва­н­ня, так і хар­чу­ва­н­ня. На її за­хо­ди у бю­дже­ті цьо­го ро­ку ми пе­ред­ба­чи­ли не­об­хі­дну су­му ко­штів».

Та­кож Сте­пан Пол­то­рак на­го­ло­сив, що пе­ре­хід вій­сько­вих ча­стин цьо­го ро­ку бу­де від­бу­ва­ти­ся у кіль­ка ета­пів, пер­шийз яких за­вер­шу­є­ться 30 черв­ня.

За­га­лом за­пла­но­ва­но, що пов­ні­стю ЗС Укра­ї­ни пе­ре­йдуть на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня до кін­ця 2019 ро­ку.

Звер­та­ю­чись до осо­бо­во­го скла­ду, за­ді­я­но­го у ре­а­лі­за­ції за­зна­че­ної ре­фор­ми, Сте­пан Пол­то­рак на­го­ло­сив про пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність ко­жної по­са­до­вої осо­би за не­ви­ко­на­н­ня пла­ну ре­фор­ми.

ФО­ТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.