Туск: роботу над Уго­дою про асо­ці­а­цію бу­де за­вер­ше­но че­рез кіль­ка ти­жнів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск за­я­вив, що роботу над Уго­дою про асо­ці­а­цію між ЄС та Укра­ї­ною бу­де за­вер­ше­но че­рез кіль­ка ти­жнів. Про це Туск за­я­вив у Брюс­се­лі під час спіль­ної прес- кон­фе­рен­ції з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком. За­зна­чи­мо, що свою за­яву Туск зро­бив укра­їн­ською мо­вою. «За кіль­ка ти­жнів ми за­вер­ши­мо роботу над Уго­дою про асо­ці­а­цію. Це ста­не на­сту­пним кро­ком на шля­ху до без­пе­чної та ста­біль­ної дер­жа­ви, а та­кож зро­ста­ю­чої еко­но­мі­ки. Про­тя­гом цьо­го про­це­су ви про­де­мон­стру­ва­ли не­аби­яке тер­пі­н­ня та по­слі­дов­ність. Я ба­жаю вам та­ко­го ж тер­пі­н­ня та по­слі­дов­но­сты у ва­шо­му ба­жан­ні за­хи­сти­ти Укра­ї­ну від ко­ру­пції та зло­вжи­вань » , — за­я­вив Туск. Окрім то­го, пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди при­ві­тав Укра­ї­ну з отри­ма­н­ням без­ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.