Екс­перт: сан­кції ЄС про­дов­жать че­рез не­ба­жа­н­ня Ро­сії спів­пра­цю­ва­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На­яв­ні сан­кції ЄС будуть про­дов­же­ні про­сто то­му, що Ро­сія не спів­пра­цює. Про це ска­зав « Дню » за­сту­пник директора Цен­тру Мар­тен­са Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, ко­мен­ту­ю­чи за­пла­но­ва­не на ве­чір 22 черв­ня обго­во­ре­н­ня на са­мі­ті ЄС пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня мін­ських до­мов­ле­но­стей.

За сло­ва­ми екс­пер­та, ці­ка­вим є пи­та­н­ня про но­ві сан­кції, ухва­ле­ні Се­на­том США, то­чні­ше сан­кції про­ти за­хі­дних ( пе­ре­ва­жно єв­ро­пей­ських) ком­па­ній, які до­по­ма­га­ють Ро­сії роз­ви­ва­ти на­сту­пний­етап екс­плу­а­та­ції енер­го­ре­сур­сів. «Тут ЄС роз­ді­ле­ний­між Схо­дом і За­хо­дом, — про­дов­жує Фройденштайн, — Мер­кель і Ма­крон ви­сту­па­ють про­ти но­вих сан­кційСША, хо­ча для біль­шо­сті но­вих дер­жав-чле­нів має сенс від­мо­ви­ти Пу­ті­ну в успі­шно­му май­бу­тньо­му енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру Ро­сії. Але Захід на­ба­га­то силь­ні­ший, ніж Схід за­раз у ЄС, то­му ми спо­сте­рі­га­є­мо кри­ти­чну по­зи­цію ЄС на са­мі­ті. Зви­чай­но, те­о­ре­ти­чно це мо­жли­во, що ЄС вве­де вла­сні но­ві сан­кції ( тоб­то, спря­мо­ва­ні про­ти біль­шої кіль­ко­сті окре­мих осіб у Ро­сії), але моє від­чу­т­тя під­ка­зує, що не бу­де до­ся­гну­то кон­сен­су­су що­до цьо­го. Хо­ча я, зви­чай­но, спо­ді­ва­юсь, що по­ми­ля­ю­ся...», — по­ві­дом­ляє Ми­ко­ла СІРУК, «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.