ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

Ки­та­є­ве ві­до­ме ар­хе­о­ло­гі­чни­ми пам’ятка­ми — го­ро­ди­щем (за­ли­шка­ми дав­ньо­ру­ської фор­те­ці, яку ото­то­жню­ють з лі­то­пи­сним «го­ро­дом» Пе­ре­сі­чень), кур­га­на­ми, пе­че­ра­ми.

Із XIV сто­лі­т­тя в Ки­та­є­ві фі­гу­рує пе­чер­ний­мо­на­стир, за­сно­ва­ний­чен­ця­ми-пу­стель­ни­ка­ми, а в XVII сто­літ­ті під­по­ряд­ко­ва­нийКи­є­во-Пе­чер­ській­лав­рі, і з то­го ча­су мо­на­стир ві­до­мийяк Ки­та­їв­ська пу­стинь, ві­до­ма пе­ре­бу­ва­н­ням тут 1776 ро­ку зна­ме­ни­то­го пра­во­слав­но­го свя­то­го Се­ра­фи­ма Са­ров­сько­го. Бі­ля неї вла­што­ва­но низ­ку став­ків, на­зва­них Ки­та­їв­ськи­ми.

За­свід­че­на до­ку­мен­та­ми істо­рія Ки­та­їв­ської пу­сти­ні роз­по­чи­на­є­ться з 1716 ро­ку, і якраз від­то­ді Ки­та­їв за­жив сла­ви ки­їв­сько­го Афо­ну (тоб­то ти­хо­го, за­ти­шно­го мі­сця), став­ши мі­сцем па­лом­ни­цтва. Най­ві­до­мі­ши­ми з ки­та­їв­ських стар­ців (по­дви­жни­ків­чен­ців) бу­ли До­си­фейі Фе­о­філ.

Ще з кін­ця XVIII сто­лі­т­тя Ки­та­є­ве стає по­пу­ляр­ним мі­сцем від­по­чин­ку. Се­ред най­ві­до­мі­ших ки­та­їв­ських да­чни­ків слід від­зна­чи­ти Гри­го­рія Ско­во­ро­ду, Ми­ко­лу Лисенка, Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. Звід­си роз­по­чав­ся твор­чи­йшлях сла­ве­тно­го те­но­ра Іва­на Ко­злов­сько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.