Кла­си­ка дов­го­стро­ко­во­го пла­ну­ва­н­ня

Тіль­ки при­ріст за­па­сів за­без­пе­чить Укра­ї­ні впев­не­не та по­стій­не зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку ву­гле­во­днів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ана­то­лій АКІМОВ, за­слу­же­ний енер­ге­тик Укра­ї­ни

Уряд Укра­ї­ни по­ста­вив пе­ред па­лив­но-енер­ге­ти­чним ком­пле­ксом ам­бі­тне зав­да­н­ня: до­ве­сти до 2020 ро­ку ві­тчи­зня­ний­ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу до 27 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів і, от­же, по­збу­ти­ся за­ле­жно­сті від йо­го ім­пор­ту та змі­цни­ти на­ціо­наль­ну без­пе­ку кра­ї­ни. То­рік за­галь­ни­йоб­сяг ви­до­бу­тку ста­но­вив 20 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Із них на дер­жав­ну ком­па­нію «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» при­па­ло 14,6 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів, на на­пів­дер­жав­ну «Укр­на­фту» — 1,3 мі­льяр­да, на при­ва­тні ви­до­був­ні ком­па­нії — 4,1 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів.

ЗАПАСИ МА­ЮТЬ

ЗРОСТАТИ НА ПО­РЯ­ДОК

ШВИД­ШЕ, НІЖ ВИДОБУТОК

«День» вже пи­сав про де­які про­бле­ми ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу в Укра­ї­ні («День» №1, 2017 р.). Та най­біль­ше впли­ває на об­ся­ги ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу, на дум­ку фа­хів­ців, про­бле­ма від­су­тно­сті при­ро­сту йо­го за­па­сів.

Із се­ре­ди­ни 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя об­ся­ги ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу ста­ли пе­ре­ви­щу­ва­ти при­ріст за­па­сів. То­му, не­зва­жа­ю­чи на зна­чні ре­сур­си при­ро­дно­го га­зу та ра­ні­ше роз­ві­да­них за­па­сів, які є дже­ре­лом на­ро­щу­ва­н­ня ви­до­бу­тку, їх яв­но не­до­ста­тньо. Біль­ше то­го, остан­ні­ми ро­ка­ми по­стій­но по­ши­рю­ю­ться чу­тки про пов­не ви­сна­же­н­ня надр Укра­ї­ни, без­пер­спе­ктив­ність подаль­ших гео­ло­гі­чних до­слі­джень. Га­да­є­мо, це ро­би­ться для то­го, щоб від­вер­ну­ти ува­гу су­спіль­ства від на­яв­но­сті чи­ма­лих роз­ві­да­них за­па­сів при­ро­дно­го га­зу, які хо­чуть не­за­кон­но спря­му­ва­ти на зба­га­че­н­ня ча­сти­ни ни­ні­шньої так зва ної елі ти. До сить ска за ти, що остан­нім ча­сом до при­ро­сту за­па­сів за­ра­хо­ву­ва­ли­ся не тіль­ки но­ві ро­до­ви­ща, а й ре­зуль­та­ти пе­ре­оцін­ки за­па­сів ді­ю­чих ро­до­вищ. Однак сві­то­вий до­свід свід­чить, що істо­тне ре­аль­не зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку мо­жна за­без­пе­чи­ти ли­ше то­ді, якщо дій­сний при­ріст за­па­сів бу­де на по­ря­док ви­щим за по­то­чний видобуток.

Чо­му цьо­го не від­бу­ва­є­ться? У кра­ї­ні до­сі існує над­зви­чай­но за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­на си­сте­ма оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня надр. Крім то­го, че­рез не­ква­лі­фі­ко­ва­не ке­рів­ни­цтво га­луз­зю май­же по­ло­ви­ну фон­ду екс­плу­а­та­цій­них свер­дло­вин ни­ні за­кон­сер­во­ва­но. Окрім то­го, від­су­тні сти­му­ли для роз­роб­ки важ­ко­д­ося­жних гли­бо­ких по­кла­дів. Усе це має не­га­тив­ний вплив на за­галь­ну си­ту­а­цію в га­лу­зі та бі­знес-при­ва­бли­вість га­зо­во­го бі­зне­су. Пра­кти­чно жо­дна іно­зем­на ком­па­нія остан­ні­ми ро­ка­ми не при­йшла в Укра­ї­ну. Це ста­ло­ся та­кож і че­рез те, що в Укра­ї­ні розба­лан­со­ва­но гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­ний про­цес, який ра­ні­ше мав чі­тку по­слі­дов­ність, що за­без­пе­чу­ва­ло ста­біль­ний при­ріст за­па­сів і від­нов­ле­н­ня ре­сур­сної ба­зи.

РЕСУРСАМ

ПО­ТРІ­БЕН ГОСПОДАР

За при­ріст за­па­сів при­ро­дно­го га­зу та йо­го видобуток від­по­від­ає Дер­жав­на служба гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни, яка вхо­дить до Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів. Про низь­ку ефе­ктив­ність її ро­бо­ти за остан­ні ро­ки свід­чать та­кі фа­кти. Фі­нан­су­ва­н­ня ро­біт з роз­ви­тку мі­не­раль но- си ро вин ної ба зи Укра ї ни ко­штом Дер­жав­но­го бю­дже­ту в остан­ні три ро­ки є не­до­ста­тнім. 2014 ро­ку во­но ста­но­ви­ло 90,3 міль­йо­на гри­вень, 2015-го — 119 міль­йо­нів, 2016го — 100 міль­йо­нів гри­вень. За остан­ні три ро­ки не про­во­ди­ло­ся по­шу­ко­во-роз­ві­ду­валь­не бу­рі­н­ня на на­фту та газ ко­штом від­по­від­ної бю­дже­тної про­гра­ми. Звід­ки ж ві­зьму­ться но­ві запаси ву­гле­во­днів?

Для пла­но­мір­но­го, по­слі­дов­но­го осво­є­н­ня ре­сур­сів при­ро­дно­го га­зу не­об­хі­дно ма­ти на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ний дов­го­стро­ко­вий план по­ета­пно­го на­ро­щу­ва­н­ня їхніх роз­ві­да­них за­па­сів. При цьо­му го­лов­ним стра­те­гі­чним зав­да­н­ням є від­кри­т­тя но­вих ро­до­вищ. Не­ро­зві­да­ні або так зва­ні пер­спе­ктив­ні ре­сур­си при­ро­дно­го га­зу ста­нов­лять су­мар­но по Укра­ї­ні близь­ко 4,6 триль­йо­на ку­бо­ме­трів, а всьо­го з надр ви­до­бу­то при­бли­зно 2 триль­йо­ни. От­же, на­віть ця най­більш до­сто­вір­на мі­ні­маль­на ча­сти­на про­гно­зних ре­сур­сів га­зу більш ніж удві­чі пе­ре­ви­щує на­ко­пи­че­ний видобуток.

Не­об­хі­дно на­ла­го­ди­ти мас­шта­бне но­ве бу­рі­н­ня роз­ві­ду­валь­них та екс­плу­а­та­цій­них свер­дло­вин. За­для цьо­го вар­то бу­ло б спро­сти­ти для га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній про­це­ду­ри отри­ма­н­ня гео­ло­гі­чної ін­фор­ма­ції та но­вих лі­цен­зій, на­ла­го­ди­ти роботу су­про­від­них сер­ві­сів.

ХТО ДАСТЬ ГРО­ШІ?

Для по­ту­жно­го роз­ви­тку га­зо­ви­до­був­ної га­лу­зі не­об­хі­дний ком­пле­ксний під­хід: зни­же­н­ня фі­нан­со­во­го ти­ску на га­лузь і одно­ча­сне по­си­ле­н­ня кон­тро­лю за ви­ко­ри­ста­н­ням ко­штів при ви­яв­лен­ні та осво­єн­ні ро­до­вищ, за­про­ва­дже­н­ня по­стій­но­го на­у­ко­во-те­хні­чно­го су­про­во­ду основ­них ро­біт.

Не об хід но на ла го ди ти ме ха ніз - ми фі нан со во го за охо чен ня ком па - ній що до обов’ яз ко во го фі нан су - ва­н­ня на­у­ко­во-те­хні­чно­го су­про­во­ду і впро­ва­дже­н­ня на­у­ко­вих роз­ро­бок у ви роб ниц т во. Тіль ки то ді на - уко во-тех ніч на ді яль ність по ся де важ ли ве міс це в роз вит ку га лу зі, а са­ма га­лузь ви­йде зі ста­ну за­стою й роз ви ва ти меть ся від по від но до по - треб кра ї ни. Особ ли вої ува ги по - тре­бує осво­є­н­ня по­тен­ці­а­лу ве­ли­ких гли бин.

Для ви хо ду на що річ ний при - ріст за­па­сів по­трі­бно у кіль­ка ра­зів збіль ши ти об ся ги роз ві ду валь но го бу­рі­н­ня. Це мо­жна зро­би­ти ли­ше за умо ви по яви в дер жав но му бюд же - ті за­хи­ще­ної стат­ті ви­трат на гео­ло­го роз ві ду валь ні ро бо ти. Однак без за лу чен ня при ват них іно зем них ін­ве­сти­цій і від­по­від­но­го збіль­ше­н­ня об ся гів сей с мо роз від ки та бу - рін ня та кож не мож ли во за без пе - чи ти зро стан ня ви до бут ку при род - но го га зу.

Не­від­кла­дна ре­а­лі­за­ція цих пер­шо­чер­го­вих за­хо­дів до­зво­лить за­по­чат ку ва ти від род жен ня віт чиз ня­но го га зо ви до був но­го ком п лек су, скон­цен­тру­ва­ти на­у­ко­во-ви­ро­бни­чий і фі­нан­со­вий по­тен­ці­а­ли для знач но го на ро щу ван ня ре сур с ної ба­зи, ста­бі­лі­за­ції та істо­тно­го під­ви­ще­н­ня ви­до­бу­тку га­зу вже най­ближ­чим ча­сом.

Істо­тно по­кра­щи­ти си­ту­а­цію з фі­нан­су­ва­н­ням мо­жна та­кож за ра­ху нок до дат ко во го за лу чен ня фі - нан­сів ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Та кий під хід ви явив ся до стат ньо ефе­ктив­ним пра­кти­чно в усіх кра­ї­нах із роз­ви­не­ною еко­но­мі­кою. Для цьо­го не­об­хі­дні кар­ди­наль­ні змі­ни в стра­те­гії роз­ви­тку мі­не­раль­но-си­ро вин ної ба зи дер жа ви, а та кож вре гу лю ван ня за ко но дав чої ба зи, яка б мо­гла га­ран­ту­ва­ти при­ва­тно - му бі­зне­су йо­го за­хи­ще­ність від чи­нов­ни­цько­го сва­ві­л­ля.

ДУ­ЖЕ ШКО­ДИТЬ

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Укра­ї­ні по­трі­бна ефе­ктив­на си­сте­ма ор­га­ні­за­ції на­у­ко­вих до­слі­джень для ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу, по шу ку йо го но вих ро до вищ, впро­ва­дже­н­ня но­вих те­хно­ло­гій бу­рі­н­ня та ви­до­бу­тку, роз­роб­ки та ви­го­тов­ле­н­ня ві­тчи­зня­но­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня.

Дер жав на служ ба гео ло гії та надр Укра­ї­ни по­вин­на про­гно­зу­ва­ти і ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ре­аль­ну пер­спе­кти­ву роз­ви­тку га­лу­зі, від­по­від­а­ти за ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня до­свід­че­них фа­хів­ців і за під­го­тов­ку но­вих ка­дрів, а го­лов­не — за на­ро­щу­ва­н­ня ре­сур­сної ба­зи, пе­ре­о­сна­ще­н­ня роз­від ки та бу рін ня, за про вад жен ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій.

Цю ва­жли­ву стру­кту­ру має очо­лю­ва­ти про­фе­сіо­нал ви­со­ко­го рів­ня. Са­ме для цьо­го уряд ого­ло­сив кон­курс на по­са­ду го­ло­ви Дер­жгео­надр. Однак на це «те­пле» мі­сце вже пре­тен­дує чи­ма­ло ба­жаю чих. І се­ред них — ті, хто вже очо лю вав цю струк ту ру і став фі гу ран том гуч - них кри­мі­наль­них про­ва­джень за зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо вим ста­но­ви­щем. Де­хто з них був по­мі­че­ний у по­ру­ше­н­нях при ви­да­чі спе­ці­аль­них до­зво­лів на ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів. Тож кра­ї­на по­вин­на зна­ти сво­їх «ге­ро­їв» і не допу­сти­ти їх до подаль­шо­го роз­ва­лу гео­ло­гі­чної стру­кту­ри. Тіль ки від по ві даль на, ак тив на й ви­со­ко­про­фе­сій­на ро бо­та мо­же за­без­пе­чи­ти ви­ко­на­н­ня зав­да­н­ня уря­ду що­до збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.