Ле­о­нід УНIГОВСЬКИЙ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

се­кре­тар Ек­спер­тної ра­ди з пи­тань роз­ви­тку га­зо­вої про­ми­сло­во­сті:

— По­ру­ше­но ду­же акту­аль­не пи­та­н­ня. Ро­звід­ка має ви­пе­ре­джа­ти видобуток. Це, як мо­ви­ться, кла­си­ка жан­ру. Що від­бу­ва­є­ться за­раз. Ро­би­ться спро­ба на вже роз­ві­да­них пло­щах при ско ри ти бу рін ня й під ви - щи­ти видобуток. На­ла­го­джу­є­ться ре­монт ста­рих свер­дло­вин, від­нов­лю­ють якісь по­ки­ну­ті низь­ко­де­бі­тні свер­дло­ви­ни, які пі­сля під­ви­ще­н­ня ці ни на газ ста­ють рен­та­бель­ни­ми. Ось це — ті пер­шо­чер­го­ві зу­си­л­ля, які ро­бля­ться. Та моя осо­би­ста дум­ка, що ро­звід­ка, без­умов­но, має ви пе ред жа ти ви до бу ток. Що­до то­го, на­скіль­ки ви­пе­ре­джа­ти, ме­ні важ­ко ска­за­ти й ви­зна чи ти кіль кіс не спів від но - ше­н­ня —я в цьо­му пи­тан­ні не фа­хі­вець. Але ще з ін­сти­тут­ських ча­сів і про­грам пам’ятаю, що та ке ви пе ред жен ня — обов’яз­ко­ва умо­ва, якщо го­во­ри­ти про дов­го­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву. Зві­сно, запаси по­вин­ні на ро щу ва ти ся швид ши ми тем па ми, ніж іде ви до бу ток. Іна­кше ми про­їда­ти­ме­мо те, що в нас є. За­пи­сав Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.