Ва­лен­тин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ди­ре­ктор енер­ге­ти­чних про­грам Цен­тру сві­то­вої еко­но­мі­ки та між­на­ро­дних від­но­син:

— Щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му, яку ста­вить ав­тор стат­ті, слід бу­ло б вза­га­лі ви­зна­чи­ти­ся з тим, скіль­ки нам по­трі­бно га­зу у се­ре­дньо- та дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, й що ми з цим га­зом ро­би­ти­ме­мо. Йде­ться про мо­дель еко­но­мі­ки, про мо­дель енер го ефек тив нос ті та ефект від неї. І то­ді вже мо­жна скла­да ти пла ни що до роз від ки й зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку. Най­па - ра­до­ксаль­ні­ше в ни­ні­шній си­ту­а­ції, що це не ви­ма­гає бю­дже­тних ко­штів, а ли­ше ру­тин­ної ка бі нет ної ро бо ти. По трі бен енер­го­ба­ланс кра­ї­ни, який ви - зна­чить, ку­ди в нас що пі­де. «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» має сьо­го­дні на­віть на­дли­шок ко­штів для то­го, щоб ру­ха­ти­ся не тіль­ки в на­пря­мі на­ро­щу­ва­н­ня ви­до­бу­тку га­зу, ай у роз­від­ці но­вих ро­до­вищ. Але ком­па­нії по­трі­бна ком­пле­ксна про­гра­ма, яка ви­хо­дить із на­яв­них ро­до­вищ і вра­хо­вує по­тре­бу на­ро­щу­ва­ти ре­сур­сну ба­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.