РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ві­дгук на но­ви­ну Оле­сі ШУТКЕВИЧ «На Він­нич­чи­ні час­тко­во від­ре­став­ру­ють па­лац По­то­цьких» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Па ла цо вий ком п лекс над - зви­чай­ний, не­об­хі­дно ря­ту­ва­ти

Ві­дгук на до­пис «Бу­ря у склян­ці во­ди» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Ну так, ан­ти­пу­ті­ніст і ан­ти­ім пе рі а ліст не од не і те ж. Ось

Ві­дгук на ста­т­тю Оле­сі ШУТКЕВИЧ «Спи­ра­ли­ся на ста­ро­вин­ні сві­тли­ни» («День» № 99 від 13 черв­ня 2017 ро­ку)

Це се­ло Во­ро­но­ви­ця. Це ба­тьків­щи­на мо­го ба­тька. Дов­го в цій бу­дів­лі бу­ло роз­та­шо­ва­но шко­лу. Ві­дгук на но­ви­ну Іва­на АНТИПЕНКА «У ме­ре­жі з’яви­ло­ся ві­део про кра­су остро­ва Джа­рил­гач на Хер­сон­щи­ні» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Без­за­пе­ре­чно, що Джа­рил­гач — то на­ша пер­ли­на, АЛЕ це пе­ред­усім ЗАПОВІДНА те­ри­то- увесь!!!!!!! Один із пер лів ар хі - тек ту ри в Укра ї ні! Туль чин ці, для вас це ту рис тич ний скарб, отож ря­туй­те йо­го.

Facebook-ко­ри­сту­вач Inna VOITENKO

На­валь­ний, на­при­клад, ан­ти­пу­ті­ніст, але ім­пе­рі­а­ліст ще той.

Facebook-ко­ри­сту­вач Irina PETRIK

Са­ме тут я про­хо­ди­ла пер­шу пе­да­го­гі­чну пра­кти­ку, зда­є­ться, що то бу­ло вчо­ра!!! Ди­во­ви­жні мі­сця, ду­же-ду­же ра­дію про­е­кту!!!

Facebook-ко­ри­сту­вач Tatiana CHICHKALUIK

рія і не ба­жа­но, щоб на­тов­пи ту­ри­стів оку­по­ву­ва­ли узбе­реж­жя остро­ва і по­ру­шу­ва­ли при­ро­дний еко­ба­ланс! Facebook-ко­ри­сту­вач Olga VOYTENKO

ФО­ТО З САЙ­ТА 100TRAVELS.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.